Środki ostrożności Craftsman 137 212150

Podczas pracy z narzędziami Craftsman 137 212150 należy zawsze zachować środki ostrożności. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi narzędzia, aby poznać jego funkcje i sposób użycia. Należy zwracać uwagę, aby narzędzie było właściwie złożone i mocno przymocowane. Unikaj przeciążenia narzędzia i długotrwałego używania, gdyż może to spowodować uszkodzenie lub spowodować ryzyko obrażeń. Używaj narzędzi wyłącznie w odpowiednich warunkach, takich jak pomieszczenia łatwo wentylowane lub na świeżym powietrzu. Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne lub maseczkę ochronną. Używaj narzędzi elektrycznych wyłącznie z uziemionymi lub izolowanymi urządzeniami zasilającymi. Podczas pracy z narzędziami Craftsman 137 212150 należy zawsze zachować szczególną ostrożność i przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności Craftsman 137 212150

Krajowe Centrum Informacyjne.

Biuro Do Spraw Substancji Chemicznych
www. clp. gov. pl/

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia – oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia stosowane w zależności od klasyfikacji substancji/mieszaniny:

Klasa i kategoria zagrożenia

 • Niestabilne materiały wybuchowe
 • Materiały wybuchowe z podklas 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B

 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
 • Wyroby aerozolowe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Ciecze łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Ciała stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Ciecze piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Ciała stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F
 • Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
 • Ciecze utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Ciała stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Gazy pod ciśnieniem:

 • Gazy sprężone
 • Gazy skroplone
 • Gazy skroplone schłodzone
 • Gazy rozpuszczone
 • § Działanie korodujące na metale, kategoria zagrożenia 1

  § Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C

  § Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1

  § Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3

 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
 • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3
 • – Działanie drażniące na drogi oddechowe

  – Skutek narkotyczny

 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane,
 • kategorie zagrożeń 1, 2

 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
 • Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

 • Toksyczność ostra, kategoria 1
 • Toksyczność przewlekła, kategorie 1, 2
 • Piktogram

   Piktogram nie jest wymagany dla następujących klas i kategorii zagrożeń:

  § Materiały wybuchowe z podklasy 1. 5, 1. 6

  § Gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 2,

  § Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ G,

  § Nadtlenki organiczne, typ G,

  § Działanie szkodliwe na rozrodczość, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią,

  § Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność przewlekła, kategorie 3, 4.

  źródło:http://clp. pl/piktogramy

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (inaczej: zwroty H, ang. Hazard Statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej. Zwroty H mają do 2015 roku całkowicie zastąpić zwroty ryzyka, które są nadal dopuszczone przejściowo do stosowania w określonych sytuacjach zdefiniowanych w Rozporządzeniu CLP. Zwroty są zakodowane przy użyciu unikalnego kody alfanumerycznego, który składa się z:litery „H”,
  cyfry określającej rodzaj zagrożenia:
  „2” – zagrożenie fizyczne,
  „3” – zagrożenie dla zdrowia,
  „4” – zagrożenie dla środowiska,
  dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia.

  Zwroty H

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zagrożeń fizycznych

  H200 Materiały wybuchowe niestabilne.
  H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
  H202 Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
  H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
  H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
  H205 Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
  H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
  H221 Gaz łatwopalny.
  H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
  H223 Aerozol łatwopalny.
  H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
  H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  H228 Substancja stała łatwopalna.
  H240 Ogrzanie grozi wybuchem.
  H241 Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
  H242 Ogrzanie może spowodować pożar.
  H250 Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
  H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
  H252 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
  H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
  H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
  H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
  H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
  H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
  H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
  H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
  H290 Może powodować korozję metali.

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia

  H300 Połknięcie grozi śmiercią.
  H301 Działa toksycznie po połknięciu.
  H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
  H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
  H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
  H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
  H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  H315 Działa drażniąco na skórę.
  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H330 Wdychanie grozi śmiercią.
  H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
  H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  H340 Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
  H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
  H350 Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
  H350i Wdychanie może spowodować raka.
  H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
  H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  H360F Może działać szkodliwie na płodność.
  H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
  H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
  H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
  H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
  H370 Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  H371 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska
  H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

  Zwroty EUH

  Zwroty EUH wskazują zagrożenia nie uwzględnione obecnie w GHS. Są to zwroty R przeniesione z systemu UE.
  Dodatkowe zwroty informujące o zagrożeniach

  Właściwości fizyczne

  EUH001 Produkt wybuchowy w stanie suchym.
  EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.
  EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
  EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
  EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
  EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

  Wpływ na zdrowie

  EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
  EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
  EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
  EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
  EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

  Wpływ na środowisko

  EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

  Uzupełniające zwroty informujące o niektórych substancjach lub mieszaninach

  EUH201 Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.
  EUH201A Uwaga! Zawiera ołów.
  EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.
  EUH203 Zawiera chrom(VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  EUH204 Zawiera izocyjaniany.
  EUH205 Zawiera składniki epoksydowe.
  EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
  EUH207 Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
  EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>.
  EUH209 Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną.
  EUH209A Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.
  EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
  EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  (Zwroty P)

  Zwroty wskazujące środki ostrożności (inaczej: Zwroty P, ang. Precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczny produkt. Wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej. Zwroty P mają do 2015 roku całkowicie zastąpić zwroty bezpieczeństwa (S), które są nadal dopuszczone przejściowo do 2015 do stosowania w określonych sytuacjach zdefiniowanych w Rozporządzeniu CLP. Zwroty są zakodowane przy użyciu unikalnego kody alfanumerycznego, który składa się z dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności:litery „P”,
  cyfry określającej środek ostrożności:
  „1” – ogólne,
  „2” – zapobieganie,
  „3” – reagowanie,
  „4” – przechowywanie,
  „5” – usuwanie, 1 Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne
  2 Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie
  3 Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie
  4 Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie
  5 Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie

  Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie

  P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
  P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
  P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.
  P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi/…
  P222 Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
  P223 Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
  P230 Przechowywać produkt zwilżony….
  P231 Używać w atmosferze obojętnego gazu.
  P232 Chronić przed wilgocią.
  P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
  P235 Przechowywać w chłodnym miejscu.
  P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
  P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu.
  P242 Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
  P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
  P244 Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.
  P250 Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/…/tarciu.
  P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
  P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
  P264 Dokładnie umyć … po użyciu.
  P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
  P282 Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.
  P283 Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie.
  P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
  P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg.
  P231 + P232 Używać w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią.
  P235 + P410 Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie

  P301 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  P302 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ:
  P303 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  P304 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
  P306 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ:
  P307 W przypadku narażenia:
  P308 W przypadku narażenia lub styczności:
  P309 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia:
  P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P311 Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P320 Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
  P321 Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
  P322 Środki szczególne (patrz … na etykiecie).
  P330 Wypłukać usta.
  P331 NIE wywoływać wymiotów.
  P332 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:’
  P333 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
  P334 Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
  P335 Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry
  P336 Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.
  P337 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
  P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
  P340 Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
  P341 W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
  P342 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:
  P350 Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
  P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  P352 Umyć dużą ilością wody z mydłem
  P353 Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  P360 Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
  P361 Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
  P370 W przypadku pożaru:
  P371 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:
  P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru:
  P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.
  P374 Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.
  P375 Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości
  P376 Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek
  P377 W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
  P378 Użyć … do gaszenia….
  P380 Ewakuować teren.
  P381 Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
  P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
  P391 Zebrać wyciek.
  P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  P302 + P334 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
  P302 + P350 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
  P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
  P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
  P304 + P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
  P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  P306 + P360 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
  P307 + P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P309 + P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P335 + P334 Nie związaną pozostałość strzepnąć. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
  P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P342 + P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P370 + P376 W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
  P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia ….
  P370 + P380 W przypadku pożaru: Ewakuować teren.
  P370 + P380 + P375 W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
  P371 + P380 + P375 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie

  P401 Przechowywać ….
  P402 Przechowywać w suchym miejscu.
  P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
  P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
  P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej.
  P407 Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/ paletami.
  P410 Chronić przed światłem słonecznym.
  P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/… °F
  P412 Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122°F.
  P413 Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ …°F.
  P420 Przechowywać z dala od innych materiałów.
  P422 Przechowywać zawartość w ….
  P402 + P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
  P402 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
  P410 + P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
  P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122°F.
  P411 + P235 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/… °F.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie

  P501 Zawartość/pojemnik usuwać do ….

  Pulmicort to wziewny preparat o działaniu przeciwzapalnym mający postać zawiesiny do inhalacji z nebulizatora. Stosuje się go u pacjentów z astmą oskrzelową oraz chorych z zespołem krupu. Jaki jest skład leku? Jak wygląda jego dawkowanie? Co warto wiedzieć o przeciwwskazaniach, skutkach ubocznych i środkach ostrożności?

  spis treści

  • 1. Co to jest Pulmicort?
  • 2. Skład leku Pulmicort3. Wskazania i dawkowanie leku4. Stosowanie Pulmicortu5. Przeciwwskazania, skutki uboczne i środki ostrożności

  1. Co to jest Pulmicort?

  Pulmicort to lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym, który zawiera kortykosteroid. Stosuje się go w regularnym i długotrwałym leczeniu astmy oskrzelowej u pacjentów, u których niezbędne jest długotrwałe podawanie glikokortykosteroidów w celu kontrolowania procesu zapalnego toczącego się w układzie oddechowym.

  Zobacz film: "Podstawowe badania, jakie powinna wykonać każda kobieta"

  Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych, a także nasilenie objawów oraz częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej. Co ważne, trzeba pamiętać, że lek ten jest przeznaczony do długotrwałego i regularnego stosowania. Nie wolno nagle przerywać leczenia. Stosuje się go zapobiegawczo. Oznacza to, że trzeba zażywać go regularnie w zaleconych dawkach, nawet jeżeli objawy choroby nie występują.

  Rekomendowane przez naszych ekspertów

  2. Skład leku Pulmicort

  Substancją czynną preparatu jest budezonid, syntetyczny kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym. Jeden mililitr zawiesiny zawiera 0, 125 mg, 0, 25 mg lub 0, 5 mg budezonidu zmikronizowanego. Jeden pojemnik plastikowy zawiera odpowiednio 0, 25 mg, 0, 50 mg lub 1 mg budezonidu w 2 ml zawiesiny.

  Podawany wziewnie Pulmicort: przeciwdziała procesowi zapalnemu toczącemu się w ścianie oskrzeli, hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie, cofa zmiany anatomiczne powstające w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę, łagodzi objawy astmy, zapobiega zaostrzeniom astmy.

  Lek zaczyna działać terapeutycznie w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia leczenia, a pełne działanie, które pozwala na kontrolę astmy, osiąga się najczęściej po kilku tygodniach nieprzerwanego stosowania.

  3. Wskazania i dawkowanie leku

  Pulmicort jest wskazany zarówno u chorych z astmą oskrzelową, jak i u pacjentów z zespołem krupu, ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli, związanym z silnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem, prowadzącym do zaburzeń oddychania.

  Lek Pulmicort stosuje się wziewnie, a dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. W przypadku astmy zalecana dawka początkowa u: dzieci od 6. miesiąca życia wynosi od 0, 25 mg do 0, 5 mg (całkowita dawka dobowa), u dorosłych, także osób podeszłym wieku, wynosi od 1 mg do 2 mg (całkowita dawka dobowa).Jeżeli zalecana dawka dobowa leku wynosi do 1 mg, Pulmicort można stosować raz na dobę, rano lub wieczorem. Podczas stosowania dawki dobowej większej niż 1 mg, produkt należy podawać dwa razy na dobę. Jeżeli nastąpi zaostrzenie objawów choroby, należy zwiększyć dawkę dobową leku.

  4. Stosowanie Pulmicortu

  Budezonid dostarczany jest do płuc podczas wykonywania wdechu. Jak stosować preparat? O czym pamiętać?

  • Pojemnik należy wstrząsnąć przed użyciem.
  • Zawartość otwartego pojemnika należy zużyć w ciągu dwunastu godzin. Preparat może być mieszany z 0. 9% chlorkiem sodu (sól fizjologiczna). Mieszanina musi być zużyta w ciągu 30 minut.
  • Komora nebulizatora musi być umyta po każdym użyciu ciepłą wodą z dodatkiem delitkatnego detergentu.
  • U małych dzieci, które nie mogą wdychać produktu przez ustnik, produkt powinien być podawany przez maskę twarzową.
  • Nie należy używać nebulizatorów ultradźwiękowych, ponieważ nie dostarczają pacjentowi wystarczającej dawki leku.

  5. Przeciwwskazania, skutki uboczne i środki ostrożności

  Nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go używać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować preparatu w celu przerwania ostrego napadu duszności.

  Jeżeli preparat był podawany przez maskę twarzową, może wystąpić podrażnienie skóry twarzy. Stosowaniu preparatu mogą towarzyszyć także inne skutki uboczne. To najczęściej zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła, podrażnienie gardła, kaszel, chrypka. Rzadziej pojawia się pokrzywka, wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, skłonność do występowania wybroczyn krwawych, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia zachowania, paradoksalny skurcz oskrzeli, nerwowość, niepokój, depresja czy zaburzenia czynności nadnerczy.

  Ważne, by zachować wszelkie środki ostrożności. Budezonid można stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza przewidywana korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla płodu. Choć substancja czynna przenika do mleka kobiet karmiących piersią, lek może być przez nie stosowany, ponieważ nie ma wpływu na dziecko.

  Potrzebujesz konsultacji z lekarzem, e-zwolnienia lub e-recepty? Wejdź na abcZdrowie Znajdź Lekarza i umów wizytę stacjonarną u specjalistów z całej Polski lub teleporadę od ręki.


  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H): zgodnie z art. 21 rozporządzenia CLP na etykiecie powinny znaleźć się także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia. Treść zwrotów H powinna być zgodna z brzmieniem zawartym w załączniku III do rozporządzenia CLP. Zwroty H przypisane są danej klasie
  i kategorii zagrożenia, opisują rodzaj zagrożenia wywołany przez substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie. Zwroty H rozpoczynające się:

  – od cyfry 2**: dotyczącą zagrożeń fizycznych (np. H 222 – Skrajnie łatwo palny aerozol),

  – od cyfry 3**: dotyczą zagrożenia dla zdrowia człowieka (np. H 312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą),

  – od cyfry 4**: dotyczą zagrożenia dla środowiska (np. H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne).

  Jeżeli substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jest w kilku klasach zagrożeniach z uwzględnieniem dalszych zróżnicowań, to na etykiecie należy zamieścić wszystkie zwroty H wynikające z klasyfikacji, chyba że treść tych zwrotów powtarza się (np. w przypadku klasyfikacji mieszaniny jako działającej żrąco na skórę kategorii 1A z przypisanym zwrotem H 314 (Powoduje poważne uszkodzenia skóry oraz uszkodzenia oczu) oraz powodującej ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kategoria 1 z przypisanym zwrotem H 318 (Powoduje poważne uszkodzenie oczu) na etykiecie wystarczy zamieścić jedynie zwrot H 314, ponieważ zwrot ten zawiera już ostrzeżenie odnośnie możliwości uszkodzenia oczu przez mieszaninę).

  Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P): zgodnie z art. 22 rozporządzenia CLP na etykiecie powinny znaleźć się także zwroty wskazujące środki ostrożności, które zalecają środki służące zmniejszeniu lub zapobieganiu szkodliwym skutkom dla zdrowia człowieka lub środowiska wynikającym z narażenia na substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie podczas jej stosowania lub unieszkodliwiania. Zwroty wskazujące środki ostrożności powinny być dobrane zgodnie z art. 28 i częścią 1 załącznika IV do rozporządzenia CLP. Dobór zwrotów P powinien uwzględniać zwroty H przypisane substancji/mieszaninie oraz przewidywany lub zidentyfikowany sposób stosowania substancji lub mieszaniny. Na oznakowaniu substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie nie powinno się znajdować więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności, chyba że większa liczba zwrotów P jest konieczna aby właściwie opisać zasady bezpiecznego stosowania substancji/mieszaniny. Gdy substancja lub mieszanin jest sprzedawana ogółowi społeczeństwa, wówczas na etykiecie w stosownych przypadkach należy umieścić jeden zwrot wskazujący środki ostrożności dotyczący usuwania tej substancji lub mieszaniny (w pozostałych przypadkach zwrot wskazujący środki ostrożności dotyczący usuwania nie jest wymagany, jeżeli jednoznacznie wiadomo, że usunięcie substancji, mieszaniny lub opakowania nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska).

  Zwroty wskazujące środki ostrożności pogrupowane są w rozporządzeniu CLP na:

  ogólne (zaczynają się od cyfry 1**, np. P 102 – Chronić przed dziećmi),

  – dotyczące zapobiegania (zaczynają się od cyfry 2**, np. P 232 – Chronić przed wilgocią),

  – dotyczące reagowania (zaczynają się od cyfry 3**, np. P 331 – Nie wywoływać wymiotów),

  – dotyczące przechowywania (zaczynają się od cyfry 4**, np. P 402 – Przechowywać w suchym miejscu),

  – dotyczące usuwania (zaczynają się od cyfry 5**).

  Post Views: 32 064

  Środki ostrożności Craftsman 137 212150

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności Craftsman 137 212150

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności Craftsman 137 212150