Arkusz danych serwisowych Dell Sc4020

Dell SC4020 Service Data Sheet (SDS) jest to dokument zawierający dane techniczne, wymagane informacje dotyczące konfiguracji i instalacji sprzętu, wymagane parametry i specyfikacje produktu, instrukcje użytkownika i dane dotyczące bezpieczeństwa. Akapit jest tworzony dla każdego modelu produktu Dell, dzięki czemu klienci mogą uzyskać wyczerpujące informacje na temat konfiguracji, wymagań, specyfikacji, zapewnienia jakości i innych ważnych informacji o produkcie. SDS jest zazwyczaj dostępny na stronie internetowej Dell dla każdego produktu. SDS może być również pobrany jako plik PDF.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz danych serwisowych Dell Sc4020

Ważne Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

Możesz udostępniać dane programu Access na platformie Dataverse, która jest bazą danych w chmurze, na której możesz budować aplikacje Power Platform, automatyzować przepływy pracy, wirtualnych agentów i nie tylko, w sieci, na telefonie lub tablecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie: Migrowanie danych programu Access na platformę Dataverse.

Aby jednocześnie wyświetlać wiele rekordów danych w aplikacji programu Access, można skorzystać z widoku arkusza danych. Podczas dodawania nowej tabeli lub importowania danych do aplikacji program Access automatycznie tworzy widok arkusza danych dla każdej tabeli, ale można też tworzyć dodatkowe widoki arkusza danych. Widok arkusza danych udostępnia filtry i opcje sortowania, dzięki czemu przydaje się do wyszukiwania lub filtrowania określonych danych. Jest również przydatny do szybkiego wyświetlania szczegółów wielu rekordów i dodawania nowych rekordów oraz usuwania rekordów z tabeli. Widok arkusza danych umożliwia także pobieranie rekordów z aplikacji programu Access do programu Excel. Więcej informacji o dodawaniu tabel do aplikacji programu Access znajdziesz w temacie Tworzenie aplikacji programu Access.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia formularzy w bazach danych dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie formularza programu Access.

Podczas tworzenia nowego widoku arkusza danych w programie Access automatycznie są tworzone kontrolki dla wszystkich pól z tabeli. Gdy dodasz do tabeli nowe pole, program Access również doda nową kontrolkę dla tego pola w widoku arkusza danych. Jeśli jednak zmodyfikujesz projekt widoku arkusza danych, na przykład zmienisz położenie lub rozmiar kontrolek i zapiszesz zmiany, program Access nie będzie już dodawać nowych kontrolek do widoku arkusza danych po dodaniu nowych pól do tabeli. W takim przypadku musisz samodzielnie dodać nowe kontrolki do widoku arkusza danych.

Co to jest widok arkusza danych sieci Web?

W widoku arkusza danych sieci Web w aplikacji programu Access dane w trybie online są wyświetlane w formacie wierszy i kolumn w przeglądarce sieci Web. Edytowanie danych może być dozwolone lub niedozwolone, stosownie do potrzeb.

Podczas tworzenia widoku arkusza danych sieci Web w programie Access zostanie on otwarty w widoku projektu, w którym można wykonać następujące czynności:

 • Ustawianie źródła rekordów

 • Dodawanie podpisu do widoku

  Dodawanie automatycznych akcji wykonywanych po otwarciu widoku oraz po przejściu między rekordami przy użyciu widoku

  Dodawanie niestandardowych akcji wykonywanych po kliknięciu przycisku (przycisk jest wybierany przez użytkownika)

  Zmienianie rozmiaru i położenia kontrolek oraz ustawianie właściwości kontrolek

Dodawanie nowego widoku arkusza danych

Aby dodać nowy widok arkusza danych do tabeli w aplikacji programu Access, wykonaj następujące czynności:

  Otwórz aplikację w programie Access.

  Kliknij podpis tabeli w Selektorze tabel w okienku po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk Dodaj nowy widok (znak plus wyświetlany obok podpisów widoków). net/pl-pl/media/a6cfd11c-809c-4609-8643-c1cbbfbfdf5e. png" alt="The Add New View dialog box" loading="lazy"/>

  W oknie dialogowym Dodawanie nowego widoku wpisz nazwę widoku w polu Nazwa widoku, ustaw wartość Arkusz danych w polu Typ widoku i wybierz nazwę tabeli w polu Źródło rekordów.

Ustawianie lub zmienianie źródła rekordów dla widoku

W prawym górnym rogu obszaru projektowania kliknij pozycję Dane, aby otworzyć okno Dane:

Wybierz tabelę w celu udostępnienia danych w widoku i opcjonalnie zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu, aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie danych w tym widoku. Po zakończeniu wprowadzania zmian po prostu zamknij okno dialogowe.

Porada: W razie problemów ze znalezieniem opcji danych dla widoku arkusza danych kliknij w obszarze projektowania puste miejsce, w którym nie są wyświetlane kontrolki.

Jeśli chcesz wyświetlić wyniki zapytania w widoku arkusza danych, możesz również zaznaczyć nazwę zapisanego zapytania w polu Źródło rekordów.

Dodawanie podpisu

W prawym górnym rogu obszaru projektowania kliknij pozycję Formatowanie, aby otworzyć okno Formatowanie:

W polu Widoczny pasek akcji określ, czy pasek akcji ma być widoczny czy ukryty. Jeśli pasek akcji jest ukryty, ale można aktualizować dane w widoku arkusza danych, nadal można dodawać, edytować i usuwać rekordy w tym widoku.

W polu Podpis wprowadź tekst, który ma być wyświetlany po otwarciu arkusza danych jako menu podręcznego w oknie przeglądarki. Po zakończeniu wystarczy zamknąć okno dialogowe.

Jeśli ustawisz właściwość Podpis w oknie dialogowym Formatowanie, program Access będzie wyświetlał ten podpis tylko w przypadku otwarcia widoku arkusza danych jako menu podręcznego. Ustawienie właściwości Podpis w oknie dialogowym Formatowanie nie ma wpływu na informację dotyczącą widoku, którą program Access wyświetla w selektorze widoku. Informacje na temat zmieniania tekstu wyświetlanego w selektorze widoku można znaleźć w sekcji dotyczącej zmieniania podpisu widoku arkusza danych.

Dodawanie akcji automatycznych

W prawym górnym rogu obszaru projektowania kliknij pozycję Akcje, aby otworzyć okno Akcje:

Każdy z przycisków otwiera makro w widoku projektu. Kliknięcie pozycji Przy ładowaniu umożliwia zaprojektowanie makra uruchamianego po otwarciu arkusza danych, a kliknięcie pozycji Przy bieżącym pozwala utworzyć makro uruchamiane za każdym razem, gdy użytkownik zaznaczy inny wiersz w widoku arkusza danych. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania widoku za pomocą makra interfejsu użytkownika.

Dodawanie akcji niestandardowych do paska akcji

Domyślnie widoki arkusza danych zawierają przycisk akcji Dodaj oraz przycisk akcji Usuń . Dowiedz się więcej o pracy z przyciskami akcji w aplikacji programu Access. Możesz także dodawać własne przyciski akcji niestandardowych do paska akcji.

W środkowej górnej części obszaru projektowania kliknij pozycję Dodawanie akcji niestandardowej (znak plus obok paska akcji). Nowa akcja zostanie wyświetlona jako przycisk z ikoną gwiazdki:

Należy kliknąć przycisk akcji niestandardowej, a następnie kliknąć wyświetlony przycisk Dane. W programie Access zostanie otwarte okno dialogowe Dane dla akcji niestandardowej:

Należy nadać przyciskowi akcji niestandardowej nazwę, dodać do niego etykietkę narzędzia (tekst wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie akcji) i wybrać ikonę, która ma być używana, a następnie kliknąć pozycję Przy kliknięciu, aby otworzyć widok projektu makra i napisać makro uruchamiane po kliknięciu przycisku akcji niestandardowej. com/pl-pl/office/dodawanie-akcji-niestandardowych-do-paska-akcji-w-aplikacjach-programu-access-dacc5160-b4d4-43bd-818a-5673bbdd33c8">dodawaniu akcji niestandardowych do paska akcji.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie danych

Można zmienić dane, otwierając widok arkusza danych w przeglądarce. Przy każdym przejściu do innego rekordu w widoku program Access automatycznie zapisuje wprowadzone zmiany.

Aby dodać nowy rekord: kliknij przycisk Dodaj rekord na pasku akcji, wpisz dane, które chcesz dodać w kolumnach, a następnie za pomocą klawisza Tab lub kliknij inny rekord, aby zapisać nowy rekord. Nowe rekordy w widokach arkusza danych są zawsze wyświetlane u dołu.

Aby edytować rekord: kliknij w obrębie wiersza, który chcesz edytować, i za pomocą klawisza TAB przejdź do odpowiedniej kolumny. Wpisz nowe dane i zapisz zmiany, naciskając klawisz TAB lub klikając inny rekord.

Aby usunąć rekord: Kliknij w obrębie wiersza, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk akcji Usuń Tak, aby usunąć rekord, lub przycisk Nie, aby anulować usuwanie rekordu.

Możesz również usunąć rekord, klikając prawym przyciskiem myszy selektor wiersza po lewej stronie, a następnie klikając polecenie Usuń. Aby usunąć więcej niż jeden rekord na raz, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania selektorów różnych wierszy, kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z selektorów wiersza, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Filtrowanie i sortowanie danych

Widoki arkusza danych w aplikacjach programu Access mają wbudowane opcje filtrowania i sortowania danych. Można szybko filtrować i sortować różne kolumny danych w celu wyświetlania tylko potrzebnych rekordów.

Aby filtrować dane:

Za pomocą przeglądarki przejdź do widoku arkusza danych w aplikacji programu Access.

Zatrzymaj wskaźnik myszy na nagłówku kolumny, kliknij strzałkę listy rozwijanej, a następnie kliknij opcję filtrowania listy danych zawartych w kolumnie. Program Access wyświetli ikonę lejka nad każdą kolumną z zastosowanym filtrem. net/pl-pl/media/a5f8f37c-a705-4c7b-bf16-9407dc598a7d. png" alt="Filter options for Job Title column in datasheet" loading="lazy"/>

Porada: Aby skorzystać z większej liczby opcji filtrowania danych, wybierz dodatkowe opcje z listy.

Aby usunąć filtr z kolumny, kliknij pozycję Wyczyść filtr na liście opcji.

Porada: Aby szybko znaleźć dane w widoku arkusza danych, użyj funkcji przeglądarki „znajdź na stronie”. Na przykład w programie Internet Explorer naciśnij klawisze Ctrl+F, wpisz szukany tekst lub szukaną liczbę, a następnie kliknij przycisk Poprzedni lub Następny, aby przechodzić między znalezionymi wartościami.

Aby posortować dane:

Zatrzymaj wskaźnik myszy na nagłówku kolumny, kliknij strzałkę listy rozwijanej, a następnie kliknij pozycję Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco, aby posortować rekordy w widoku według tej kolumny.

Aby ukryć kolumnę:

Zatrzymaj wskaźnik myszy na nagłówku kolumny, kliknij strzałkę listy rozwijanej, a następnie kliknij pozycję Ukryj kolumnę. Kolumna wyświetlana w przeglądarce zostanie ukryta.

Uwaga: Ukrycie kolumny w widoku arkusza danych w przeglądarce jest tylko tymczasowe. Jeśli odświeżysz widok lub przejdziesz do innego widoku, a następnie powrócisz do bieżącego widoku, program Access wyświetli ponownie tę kolumnę.

Pobieranie rekordów z widoków arkusza danych do programu Excel

Widoki arkusza danych umożliwiają pobieranie rekordów z aplikacji programu Access do programu Excel.

Aby pobrać rekordy do programu Excel:

Gdy aplikacja jest wyświetlana w przeglądarce sieci Web, kliknij widok Arkusz danych.

Kliknij przycisk akcji Pobierz do programu Excel na pasku akcji. net/pl-pl/media/5e04ec83-f0c8-4032-aade-96d4558197bf. png" alt="Download in Excel action button on Datasheet view" loading="lazy"/>

Kliknij przycisk Otwórz w celu otwarcia arkusza kalkulacyjnego programu Excel, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać arkusz w folderze, lub przycisk Anuluj, aby anulować pobieranie rekordów do programu Excel.

Program Excel wyświetli rekordy z widoku arkusza danych. net/pl-pl/media/c004dee0-9219-4d53-9562-452305e3cca0. png" alt="Excel spreadsheet displaying three records of data across three columns" loading="lazy"/>

Porada: Nawet jeśli przed kliknięciem przycisku akcji Pobierz do programu Excel użyjesz opcji filtrów w widoku arkusza danych, aby ograniczyć wyświetlany zbiór rekordów, program Access i tak pobierze wszystkie rekordy ze źródła rekordów widoku w celu przekazania ich do programu Excel. Jeśli chcesz pobrać mniejszy zbiór rekordów, możesz otworzyć widok arkusza danych z poziomu innego widoku za pomocą akcji makra OtwórzMenuPodręczne i przefiltrować rekordy przy użyciu argumentu klauzuli WHERE. W takim przypadku po kliknięciu przycisku akcji Pobierz do programu Excel w widoku arkusza danych program Access pobierze mniejszy podzbiór rekordów w celu przekazania go do programu Excel.

Uwaga: Przycisku akcji Pobierz do programu Excel nie można usunąć z widoków arkusza danych. Jeśli nie chcesz widzieć tego przycisku, ukryj pasek akcji w widoku arkusza danych.

Usuwanie widoku arkusza danych

Aby usunąć istniejący widok arkusza danych, wykonaj następujące czynności:

Kliknij podpis tabeli w Selektorze tabel w okienku po lewej stronie, a następnie kliknij widok arkusza danych.

Kliknij przycisk właściwości i kliknij pozycję Usuń.

Zmienianie podpisu widoku arkusza danych wyświetlanego w selektorze widoku

Program Access wyświetla listę podpisów widoków w górnej części aplikacji w selektorze widoku. Aby zmienić podpis widoku arkusza danych wyświetlany w selektorze widoku, wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk właściwości i kliknij pozycję Zmień nazwę. net/pl-pl/media/9030395d-ee6b-47fb-b106-351768ce3bde. png" alt="Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete" loading="lazy"/>

Wpisz nowy podpis widoku arkusza danych, a następnie naciśnij klawisz ENTER. net/pl-pl/media/4d09be2b-d3d4-45e3-b710-7f59c4cc8b95. png" alt="Podpis widoku arkusza danych zmieniony na „Klienci”" loading="lazy"/>

Aby zapisać zmiany w podpisie, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Aby zmienić położenie widoku arkusza danych wyświetlanego w górnej części ekranu, kliknij i przytrzymaj podpis, a następnie przeciągnij go w prawo lub w lewo do nowego położenia.

Tworzenie kopii widoku arkusza danych

Jeśli chcesz utworzyć kopię widoku arkusza danych, możesz użyć funkcji Duplikuj dostępnej w aplikacjach programu Access.

Aby utworzyć kopię widoku arkusza danych, wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk właściwości i kliknij pozycję Duplikuj. net/pl-pl/media/b5380a59-6bde-401e-a303-977216639168. png" alt="Settings menu with Open in Browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete" loading="lazy"/>

Wpisz nazwę kopii widoku arkusza danych w polu Nazwa duplikatu. Pamiętaj o tym, że nazwy wszystkich obiektów widoków w okienku nawigacji muszą być unikatowe.

W polu Lokalizacja duplikatu wybierz tabelę, do której ma zostać przypisana nowa nazwa. Gdy przypiszesz kopię widoku do tabeli, po kliknięciu podpisu tabeli w okienku po lewej stronie program Access wyświetli podpis widoku. net/pl-pl/media/183d84b1-7c83-4e6c-8b10-edef8157297e. png" alt="Duplicate view dialog showing name of duplicate box and location for duplicate box. " loading="lazy"/>

Porada: Jeśli nie chcesz przypisywać kopii widoku do określonej tabeli, możesz wybrać wartość [Autonomiczne/wyskakujące] w polu Lokalizacja duplikatu. Po utworzeniu kopii widoku jako widoku autonomicznego program Access wyświetla obiekt w okienku nawigacji, ale nie wyświetla go na liście widoków przypisanych do tabel. Aby otworzyć autonomiczny widok w przeglądarce, musisz użyć akcji makra OtwórzMenuPodręczne.

Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nową kopię widoku arkusza danych, lub kliknij przycisk Anuluj, aby anulować tworzenie kopii widoku arkusza danych.

Aby zapisać zmiany na liście widoków, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Więcej informacji na temat aplikacji programu Access

Widoki arkusza danych sieci Web są funkcją dostępną w aplikacjach programu Access — bazami danych działającymi w przeglądarce, z których użytkownicy mogą korzystać w trybie online, ale jest to tylko jedna z dostępnych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji programu Access, zobacz artykuł

Dowiedz się, jak dodać kontrolki do widoku. com/pl-pl/office/praca-z-przyciskami-akcji-w-aplikacji-programu-access-164f9fcf-c61d-4f82-8fae-ab5ef8b66abc">korzystać z przycisków akcji w aplikacji programu Access. com/pl-pl/office/dodawanie-akcji-niestandardowych-do-paska-akcji-w-aplikacjach-programu-access-dacc5160-b4d4-43bd-818a-5673bbdd33c8">dodać akcje niestandardowe do paska akcji. com/pl-pl/office/dostosowywanie-widoku-w-aplikacji-programu-access-przez-utworzenie-makra-interfejsu-u%C5%BCytkownika-73a942fc-d6cb-45d1-a174-502e4ce25e31">dostosować widok za pomocą makra interfejsu użytkownika.

Początek strony

Z Centrum pomocy technicznej HPE można przejść do Menedżera zgłoszeń serwisowych (SCM) na następujące sposoby:

 • Opcja 1: główne menu > Prześlij lub zarządzaj zgłoszeniami serwisowymi.
 • Opcja 2: na stronie głównej Centrum pomocy technicznej HPE kliknij Dostęp do zgłoszeń.
 • Opcja 3: Przejdź bezpośrednio na stronę: www. com/support/scm.
 • W menedżerze SCM można wykonać następujące operacje:

  Wysyłanie nowego zgłoszenia serwisowego

  Aby wysłać nowe zgłoszenie serwisowe, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do menedżera SCM, a jeśli już w nim jesteś, kliknij opcję Wyślij zgłoszenie serwisowe w lewym menu.

  2. Znajdź produkt, dla którego chcesz wysłać zgłoszenie. Dostępne są dwie możliwości:

   Opcja 1: Jeśli nie wiesz, jaka umowa obejmuje ten produkt, kliknij opcję Przeglądaj produkty objęte umowami i gwarancjami, aby wyświetlić listę umów serwisowych, pakietów wsparcia i gwarancji (dalej nazywanych „umowami”):

   Lista obejmuje umowy powiązane z profilem użytkownika lub stanowiące część udziału umów i gwarancji z aktywną rolą SCM, którego użytkownik jest członkiem.

   Rozwiń umowy na liście, aby zobaczyć objęte nimi produkty. Znajdź na liście żądany produkt i kliknij Wyślij zgłoszenie serwisowe z prawej strony.

   Opcja 2: Jeśli wiesz, jaką umową objęty jest produkt, wprowadź dowolny z poniższych identyfikatorów w polu „Identyfikator umowy lub gwarancji”:

  3. Numer seryjny produktu (w przypadku gwarancji)
  4. Identyfikator umowy serwisowej (SAID)

   Uwaga: Klienci Datacenter Care: Jeśli wysyłasz zgłoszenie przy użyciu głównego identyfikatora SAID, wprowadź numer seryjny urządzenia w polu Opis problemu.

  5. Identyfikator konta serwisowego (SAR)
  6. Identyfikator pakietu wsparcia
  7. Nazwa skrócona
  8. Jeśli identyfikator jest prawidłowy, a umowa jest aktywna, zostanie wyświetlona lista produktów objętych tą umową. Znajdź na liście żądany produkt, a następnie kliknij Wyślij zgłoszenie serwisowe z prawej strony.

   Jeśli użytkownik jest zalogowany, umowa nie musi być powiązana z jego profilem, aby możliwe było wysłanie zgłoszenia dotyczącego objętego nią produktu.

  9. Na stronie Wyślij zgłoszenie wprowadź tytuł zgłoszenia, system operacyjny oraz wersję, istotność, numer seryjny, preferowaną metodę kontaktu, godziny kontaktu i strefę czasową, preferowaną metodę obsługi, informacje dotyczące dostępu w lokalizacji instalacji oraz możliwie jak najwięcej szczegółowych informacji. Opisz problem oraz kroki podjęte dotychczas w celu jego rozwiązania.

   Aby wyświetlić przykłady informacji, jakie należy podać, kliknij Opis problemu.

   Aby wyświetlić przykłady informacji, jakie należy podać, kliknij Czynności podjęte w celu rozwiązania problemu
  10. Wprowadź dane kontaktowe i lokalizacje sprzętu. Z danych kontaktowych może skorzystać pracownik wsparcia technicznego w celu powiadomienia o aktualizacjach i uzyskania dalszych danych. Upewnij się, czy osoba kontaktowa rzeczywiście może współpracować z pracownikiem wsparcia technicznego. Upewnij się, że podano prawidłową lokalizację sprzętu, ponieważ wizyty pracowników technicznych i dostawa części będą odbywały się pod ten adres.

  11. Kliknij przycisk Wyślij.

  Przewidywany czas reakcji

  Jeżeli zgłoszenie przesyłasz w godzinach wyznaczonych w umowie serwisowej, zareaguje na nie pierwszy dostępny pracownik wsparcia technicznego. Gdyby potrzebne było wsparcie poza normalnymi godzinami objętymi umową, należy zarejestrować zgłoszenie przez telefon, zaznaczając, że potrzebne jest „podwyższenie poziomu” umowy serwisowej. Spowoduje to naliczenie dodatkowej opłaty. W niektórych krajach tego typu usługa jest niedostępna.

  Czas reakcji w miejscu lokalizacji sprzętu jest zależny od typu umowy. Czas reakcji w miejscu lokalizacji sprzętu to czas do chwili pojawienia się pracownika technicznego na miejscu w celu rozwiązania problemu, a nie czas, w jakim problem zostanie rozwiązany.

  Sprawdzanie stanu istniejącego zgłoszenia serwisowego

  Aby sprawdzić status zgłoszenia serwisowego, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do menedżera SCM.
 • Na stronie głównej SCM dostępne są dwie opcje:

  Opcja 1: Jeśli znasz identyfikator zgłoszenia...

 • Wpisz go w polu Sprawdzanie stanu zgłoszenia i kliknij Przejdź.
 • Pod polem tekstowym zostanie wyświetlone podsumowanie zgłoszenia, w tym jego status.
 • Aby wyświetlić więcej informacji, kliknij Wyświetl szczegóły zgłoszenia.
 • Opcja 2: Jeśli nie znasz identyfikatora zgłoszenia...

 • Przejrzyj tabelę Moje ostatnie zgłoszenia, aby znaleźć szukane zgłoszenie.
 • Po znalezieniu szukanego zgłoszenia kliknij jego identyfikator.
 • Powinno nastąpić przekierowanie na stronę Informacje o zgłoszeniu, zawierającą podsumowanie oraz pełną historię zgłoszenia. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Tworzenie raportu zgłoszeń z listą wszystkich zgłoszeń

  Możesz utworzyć listę wysłanych zgłoszeń dotyczących produktów objętych umowami powiązanymi z twoim profilem lub stanowiącymi część udziału umów i gwarancji z aktywną rolą SCM, którego jesteś członkiem.

  Aby utworzyć raport zgłoszeń, wykonaj następujące czynności:

 • Na stronie głównej SCM kliknij Wyświetl raport dotyczący zgłoszenia.
 • Na stronie Określ ustawienia raportu zgłoszeń wybierz z listy jedną lub więcej umów i dodaj je do pola po prawej stronie. Możesz też wyszukać konkretną umowę lub gwarancję. Wpisz umowę lub gwarancję w polu wyszukiwania i kliknij Znajdź. Zostanie ona wyróżniona na liście poniżej.

  Opcjonalnie, odfiltruj zgłoszenia według statusu i przedziału czasu.

 • Kliknij Utwórz raport.

  W raporcie zawarte są zgłoszenia powiązane z Twoim profilem, zawierające identyfikator zgłoszenia, tytuł zgłoszenia, numer seryjny, stan, istotność, daty przesłania i aktualizacji oraz monitorowania klienta. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o danym zgłoszeniu, kliknij jego identyfikator.

 • Opcjonalnie można kliknąć ikonę CSV, aby pobrać raport zgłoszeń w formacie CSV.

  Aby zmodyfikować raport, kliknij opcję Zmień ustawienia raportu. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Przeglądanie ostatnich zgłoszeń

  Szczegóły ostatnich zgłoszeń można przejrzeć na trzy sposoby:

 • Wprowadź identyfikator zgłoszenia w polu tekstowym Sprawdzanie stanu zgłoszenia na stronie głównej SCM, a następnie kliknij Przejdź.
 • Kliknij identyfikator zgłoszenia w tabeli Moje ostatnie zgłoszenia na stronie głównej SCM.
 • Kliknij identyfikator zgłoszenia w raporcie utworzonym po kliknięciu opcji Wyświetl raport zgłoszeń.
 • Strona Informacje o zgłoszeniu zawiera następujące informacje:

 • Informacje o zgłoszeniu, w tym tytuł zgłoszenia, numer monitorowania klienta, numer umowy i produktu, źródło (zgłoszenie internetowe, telefoniczne), daty wysłania i aktualizacji oraz bieżący stan.
 • Dane kontaktowe i lokalizacja sprzętu.
 • Szczegóły zgłoszenia.
 • Historia zgłoszenia, obejmująca korespondencję i informacje z rejestru zgłoszenia.
 • Zgłoszenia podrzędne, jeśli dotyczy.
 • Aktualizowanie zgłoszenia

  Do otwartych zgłoszeń można dodawać uwagi i załączniki. Można też zamknąć zgłoszenie.

  Aby zaktualizować zgłoszenie, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź na stronę Informacje o zgłoszeniu, stosując jedną z metod opisanych w temacie Przeglądanie ostatnich zgłoszeń.
 • Na karcie Szczegóły zgłoszenia i historia kliknij opcję Aktualizuj, dodaj załączniki lub żądanie, aby zamknąć to zgłoszenie.
 • Aktualizacja może obejmować następujące elementy:

  Dodawanie uwag

  W polu tekstowym dodaj uwagi i kliknij Aktualizuj. Podczas przesyłania zgłoszenia uwagi dodawane są do historii zgłoszenia i powiadamiany jest o nich pracownik techniczny.

  Wysyłanie załączników

  Do otwartych zgłoszeń można dołączać dokumenty, takie jak pliki programu, pliki dziennika i ilustracje, korzystając z łącza e-mail na stronie szczegółów zgłoszenia lub stronie potwierdzenia przesłania zgłoszenia. Nie modyfikuj wiersza tematu wiadomości e-mail. Załączniki zostaną dodane do zgłoszenia i zostanie o nich powiadomiony pracownik techniczny. Po ich przetworzeniu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dostęp do dokumentów dołączonych do zgłoszenia poprzez Menedżera zgłoszeń serwisowych jest niemożliwy.

  O ile to możliwe, ze względów bezpieczeństwa wyślij wiadomość e-mail z tego samego adresu domeny co domena adresu e-mail osoby kontaktowej zajmującej się zgłoszeniem. (Domena to słowo po znaku @. Na przykład: @mojafirma. com). Czas dostarczenia wiadomości e-mail nie jest gwarantowany.

  Zamykanie zgłoszenia

  W polu tekstowym wprowadź krótkie wyjaśnienie, dlaczego chcesz zamknąć zgłoszenie, a następnie kliknij Aktualizuj. Zgłoszenia nie są zamykane automatycznie w wyniku pojawienia się żądania. Pracownik wsparcia technicznego zamyka zgłoszenie po dokonaniu jego przeglądu. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Edycja ustawień SCM

  Jeśli regularnie wysyłasz zgłoszenia, możesz dla wygody wcześniej wprowadzić dane kontaktowe oraz preferowane lokalizacje sprzętu i określić źródła tych informacji.

  Aby zmienić ustawienia menedżera SCM, wykonaj następujące czynności:

 • W lewym menu kliknij Edycja ustawień SCM.
 • Możesz zmienić następujące ustawienia:

  Wartości gotowych zestawów do wprowadzania z list rozwijanych kontaktów

  Wybierz źródło listy kontaktów na stronie przesyłania zgłoszeń. Użyj danych kontaktowych z jednego z następujących dokumentów:

 • Umowa używana do wysłania zgłoszenia.
 • Umowa używana do wysłania zgłoszenia i w profilu HPE Passport użytkownika oraz dane kontaktowe użyte przy wysyłaniu ostatniego zgłoszenia.
 • Preferowane opcje wstępnego wprowadzania danych kontaktowych

  Wybierz, w jaki sposób dane kontaktowe mają być automatycznie wprowadzane w polach danych kontaktowych zgłoszenia. Opcje:

 • Nie wypełniaj: Wybierz, jeśli dane kontaktowe często się zmieniają lub jeśli korzystasz z listy rozwijanej w celu wypełniania pól.
 • Wprowadź z profilu HPE Passport: Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
 • Użyj ostatnio wprowadzonych danych: Opcja przydatna w przypadku, gdy za każdym razem wykorzystywane są te same dane kontaktowe.
 • Użyj danych z umowy serwisowej: Dotyczy umowy używanej do wysłania zgłoszenia. Opcja przydatna, jeśli umowa zawiera dane osoby do kontaktu odpowiedzialnej za zgłoszenia wysyłane do firmy HPE.
 • Preferowane opcje wstępnego wprowadzania lokalizacji sprzętu

  Wybierz, w jaki sposób informacje o lokalizacji sprzętu mają być automatycznie wprowadzane w polach danych kontaktowych zgłoszenia. Opcje:

 • Kliknij Zapisz, aby wybrane opcje stały się nowymi ustawieniami domyślnymi.
 • Uwaga: Klienci posługujący się kodem PIN, na przykład klienci Datacenter Care, muszą dodać kod PIN do swojego profilu, aby móc wysyłać zgłoszenia serwisowe. W obszarze Edycja ustawień SCM wpisz ten kod w polu „PIN Menedżera zgłoszeń serwisowych” i zapisz. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Obsługa języków

  Z dniem 19 marca 2018 firma HPE zakończy udzielanie wsparcia technicznego w języku duńskim, szwedzkim, fińskim, norweskim i holenderskim, oferując w zamian obsługę w języku angielskim. W przypadku kontaktowania się z firmą HPE w celu uzyskania pomocy technicznej — przez Centrum pomocy technicznej online lub telefonicznie — do komunikacji będzie używany język angielski.

  Firma HPE może zmienić obsługę języków w przyszłości. Wszelkie tego typu zmiany zostaną wymienione tutaj.

  Wskazówki jak poprawić skuteczność wyszukiwania... Справка Центра поддержки HPEСправка HPESCWszystkieWyświetl lokalne centrum pomocyWyświetl centrum pomocy onlinewsteczPrzejdź wstecz w historii przeglądarkido przoduPrzejdź do przodu w historii przeglądarkiUsuń zaznaczenia w wynikach wyszukiwanianastępny tematPrzejdź do następnego tematupoprzedni tematPrzejdź do poprzedniego tematuDrukuj bieżący tematWersja

  Twórz arkusze kalkulacyjne online i modyfikuj je wspólnie z innymi w czasie rzeczywistym i z dowolnego urządzenia.

  Zobacz, co możesz robić w Google Sheets

  Wspólna praca z danymi z dowolnego miejsca

  Utwórz bazę danych w swoim arkuszu kalkulacyjnym online z możliwością łatwego udostępniania i edycji w czasie rzeczywistym. Dodawaj komentarze i przydzielaj działania, aby usprawnić analizę.Szybsze uzyskiwanie statystyk dzięki wbudowanym funkcjom inteligentnymFunkcje wspomagające, takie jak Smart Fill i sugestie formuł, przyspieszają analizę i zmniejszają liczbę błędów. Szybko uzyskasz statystyki, zadając pytania dotyczące Twoich danych w prostym języku.Bezproblemowe łączenie z innymi aplikacjami GoogleArkusze są w przemyślany sposób połączone z innymi aplikacjami Google, z których chętnie korzystasz, co pozwala zaoszczędzać czas. Łatwo analizuj dane z Formularzy Google w Arkuszach lub osadzaj wykresy z Arkuszy w Prezentacjach i Dokumentach Google. Możesz też odpowiadać na komentarze bezpośrednio w Gmailu i w prosty sposób prezentować arkusze kalkulacyjne w Google Meet.Rozszerzenie funkcji współpracy i analizy na pliki programu ExcelZ łatwością edytuj arkusze kalkulacyjne w formacie Microsoft Excel bez konieczności ich konwertowania. Korzystaj z funkcji współpracy i wspomagania obsługi w Arkuszach, takich jak komentarze, działania i Smart Fill.

  Twórz rozwiązania niestandardowe

  Przyspieszaj przepływy pracy, tworząc aplikacje biznesowe i automatyzacje. Korzystaj z AppSheet, aby tworzyć niestandardowe aplikacje na podstawie Arkuszy bez konieczności pisania kodu. Możesz też używać języka Apps Script, aby dodawać niestandardowe funkcje, pozycje menu i makra.

  Zawsze pracuj na najnowszych danychArkusze umożliwiają wszystkim pracę nad najnowszą wersją pliku. Zmiany są automatycznie zapisywane w historii, dzięki czemu łatwo można je cofać. Możesz nawet wyświetlić historię zmian poszczególnych komórek w arkuszach kalkulacyjnych.

  Łatwe połączenie z ważnymi danymiDodawaj i analizuj dane z innych narzędzi, np. dane o klientach z Salesforce. Klienci Enterprise mogą również korzystać z połączonych arkuszy, aby analizować miliardy wierszy z danymi BigQuery w Arkuszach – bez potrzeby pisania jakiegokolwiek kodu.Prywatność, bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami

  Bezpieczeństwo w standardzieKorzystamy z najlepszych rozwiązań w branży, aby zapewniać bezpieczeństwo Twoich danych i chronić Cię przed złośliwym oprogramowaniem. Arkusze są usługą chmurową, co eliminuje konieczność przechowywania plików lokalnie i minimalizuje ryzyko zainfekowania Twoich urządzeń.Szyfrowanie danych podczas przesyłania i przechowywaniaWszystkie pliki przesyłane na Dysk Google lub tworzone w Arkuszach są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania.Zgodność z regulacjami prawnymiNasze usługi (w tym Arkusze) regularnie przechodzą niezależną weryfikację dotyczącą zabezpieczeń, prywatności i zgodności z regulacjami prawnymi.Zaprojektowane z myślą o prywatności danychArkusze spełniają te same rygorystyczne warunki dotyczące ochrony prywatności i danych co pozostałe usługi Google Cloud przeznaczone dla firm.

  Ty zarządzasz danymi.

  Nigdy nie używamy treści z Arkuszy w celach reklamowych.Nigdy nie sprzedajemy Twoich danych osobowych firmom zewnętrznym.Znajdź odpowiedni dla siebie abonamentArkusze Google wchodzą w skład Google WorkspaceDo użytku osobistego (bezpłatnie)Otwórz SheetsBusiness Standard54 złPLN

  za użytkownika miesięcznieRozpocznijZobacz więcej abonamentówdone

  Dysk

  Bezpieczne miejsce w chmurze15 GB na użytkownika2 TB na użytkownikaDyski współdzielone dla zespołuremove

  Gmail

  Bezpieczna poczta e-mailNiestandardowe firmowe konto e-mail

  Meet

  Rozmowy wideo i głosoweMożliwość zaproszenia do 100 uczestnikówMożliwość zaproszenia do 150 uczestnikówZapisywanie na Dysku nagrań ze spotkań

  Administrator

  Scentralizowana administracjaOpcje zasad bezpieczeństwa oparte na grupachObsługa klientaSamodzielne korzystanie z pomocy online i fora społecznościPomoc online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu; fora społeczności

  Zobacz Sheets for Work

  Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Formularze;

  Tworzenie treści

  Współpracuj z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniuPrzeglądaj, twórz i edytuj arkusze kalkulacyjne, gdziekolwiek jesteś, na dowolnym urządzeniu mobilnym, tablecie lub komputerze – nawet bez połączenia z internetem.

  Zdobądź przewagę dzięki szablonomWybieraj odpowiednie szablony spośród wielu paneli, monitorów projektów i innych profesjonalnie przygotowanych plików, aby szybko rozpoczynać pracę.

  Arkusz danych serwisowych Dell Sc4020

  Bezpośredni link do pobrania Arkusz danych serwisowych Dell Sc4020

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Arkusz danych serwisowych Dell Sc4020