Instrukcja podłączania Frigidaire Fase7073nw0

Instrukcja podłączania Frigidaire Fase7073nw0 jest prosta i wygodna. Po wyjęciu lodówki z pudełka należy podłączyć ją do źródła zasilania. Następnie należy wyczyścić lodówkę i ustawić ją w odpowiednim miejscu. Następnie trzeba podłączyć węże z wody do lodówki. Następnie trzeba ustawić temperaturę lodówki i włączyć ją. Instrukcja podłączania Frigidaire Fase7073nw0 jest prosta i łatwa do wykonania. Sprawi, że Twój nowy sprzęt będzie działał wydajnie i szybko.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja podłączania Frigidaire Fase7073nw0

Request RejectedThe requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 3309784442077395889

[Go Back]

Jeśli w otoczeniu sieciowym używanych jest kilka komputerów, drukarkę podłączoną do jednego z komputerów można udostępnić pozostałym komputerom.
Wersje systemu Windows komputerów podłączonych do sieci nie muszą być takie same.

 • Ustawienia w serwerze wydruku

Opisują procedurę konfiguracji komputera bezpośrednio podłączonego do drukarki za pomocą przewodu USB.

 • Ustawienia w komputerze klienckim

Opisują procedurę konfiguracji komputerów, które będą korzystały z drukarki poprzez sieć.
Po uruchomieniu drukowania dane są przesyłane przez serwer wydruku do drukarki.

WAŻNE
W przypadku wystąpienia błędu podczas drukowania dokumentu przez system kliencki na udostępnianej drukarce, zarówno w systemie klienckim, jak i w systemie serwera wydruku pojawi się komunikat o błędzie w oknie [Canon IJ Status Monitor] (Monitor stanu Canon IJ). Podczas normalnego drukowania okno [Canon IJ Status Monitor] (Monitor stanu Canon IJ) będzie wyświetlane tylko w systemie klienckim.

Informacje pomocnicze
Zainstaluj sterowniki drukarki z dysku CD-ROM dołączonego do drukarki w systemie serwera wydruku oraz we wszystkich systemach klienckich zgodnie z ich systemami operacyjnymi.

Ustawienia w serwerze wydruku

Aby korzystać z drukarki w sieci, włącz udostępnianie drukarki w systemie serwera wydruku.
Procedura konfiguracji systemów serwerów wydruku jest następująca:

1. Zainstaluj sterownik drukarki w systemie serwera wydruku.
Szczegółowe instrukcje instalacji znajdują się w temacie „Install the Software” (Instalacja oprogramowania) w podręczniku Czynności wstępne.

2. W menu Start wybierz następujące opcje.

 • W systemie Windows Vista wybierz menu [Start] -> [Control Panel] (Panel sterowania) -> [Hardware and Sound] (Sprzęt i dźwięk) -> [Printers] (Drukarki).
 • W systemie Windows XP wybierz menu [Start] -> [Control Panel] (Panel sterowania) -> [Printers and Other Hardware] (Drukarki i inny sprzęt) -> [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy).
 • W systemie Windows 2000 wybierz menu [Start] -> [Settings] (Ustawienia) -> [Printers] (Drukarki).

Zostanie wyświetlone okno Drukarki (systemy Windows Vista i Windows 2000) lub Drukarki i faksy (system Windows XP).

3. Kliknij ikonę modelu drukarki, która ma być udostępniana.

 • W systemie Windows Vista naciśnij klawisz Alt, a następnie w menu [File] (Plik) wybierz opcję [Run as administrator] (Uruchom jako administrator) -> [Sharing... ] (Udostępnianie... ).
 • W systemie Windows XP lub Windows 2000 w menu [File] (Plik) wybierz opcję [Sharing...

Informacje pomocnicze
W systemie Windows XP może zostać wyświetlony komunikat zalecający użytkownikowi konfigurację udostępniania za pomocą kreatora [Network Setup Wizard] (Kreator konfiguracji sieci).
W przypadku wyświetlenia tego komunikatu wybierz opcję nieużywania kreatora, a następnie skonfiguruj udostępnianie.

4. Skonfiguruj udostępnianie
Na karcie [Sharing] (Udostępnianie) wybierz opcję [Share this printer] (Udostępnij tę drukarkę) (Windows Vista, Windows XP) lub [Shared as] (Udostępnij jako) (Windows 2000), aby ustawić odpowiednią nazwę udostępniania, a następnie kliknij przycisk [OK].

WAŻNE
Podczas instalowania, dezinstalowania lub uruchamiania oprogramowania w systemie Windows Vista może zostać wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem/ostrzeżeniem.
To okno dialogowe jest wyświetlane, kiedy do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.
W przypadku zalogowania do konta administratora kliknij przycisk Continue (Kontynuuj) lub Allow to continue (Pozwól na kontynuację).
Niektóre aplikacje wymagają konta administratora w celu kontynuowania. W przypadku zalogowania do standardowego konta przełącz się na konto administratora, a następnie przeprowadź operację od początku.

Ta czynność kończy konfigurację systemu serwera wydruku. Następnie skonfiguruj systemy klienckie.

Ustawienia w komputerze klienckim (Windows Vista)

Po skonfigurowaniu systemu serwera wydruku skonfiguruj system kliencki.
Procedura konfiguracji systemów klienckich jest następująca:

1. Zainstaluj sterownik drukarki w systemach klienckich.
Aby zainstalować sterownik, włóż do napędu CD-ROM dysk CD-ROM „Setup” dołączony do drukarki, a następnie wybierz opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa).
Szczegółowe instrukcje podłączania znajdują się w temacie „Install the Software” (Instalacja oprogramowania) w podręczniku Czynności wstępne.

Informacje pomocnicze
Podczas instalacji zostanie wyświetlony ekran z prośbą o włączenie drukarki. Kliknij przycisk [Manual Selection] (Wybór ręczny), a następnie wybierz odpowiedni port w celu zakończenia instalacji.

2. Uruchom kreatora.
Wybierz menu [Start] -> [Network] (Sieć) -> [Add a Printer] (Dodaj drukarkę).
Zostanie wyświetlone okno [Add Printer] (Dodaj drukarkę).

3. [Dodaj drukarkę] (Add a printer)
Wybierz pozycję [Add a network, wireless or Bluetooth printer] (Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth), kliknij ikonę drukarki skonfigurowanej w systemie serwera wydruku, która ma być udostępniana, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

Informacje pomocnicze

 • Jeśli ikona drukarki nie jest wyświetlana, sprawdź, czy drukarka jest podłączona do serwera wydruku.
 • Ikona drukarki może zostać wyświetlona po pewnym czasie.

4. Zakończ instalację.
Wykonaj odpowiednią czynność zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).
W oknie [Printers] (Drukarki) zostanie wyświetlona ikona udostępnianej drukarki.
Ta czynność kończy konfigurację systemów klienckich. Od tej chwili można udostępniać drukarkę w sieci.

Ustawienia w komputerze klienckim (Windows XP/Windows 2000)

Po skonfigurowaniu systemu serwera wydruku skonfiguruj system kliencki.
Procedura konfiguracji systemów klienckich jest następująca:

2.

 • W systemie Windows XP wybierz menu [Start] -> [Control Panel] (Panel sterowania) -> [Printers and Other Hardware] (Drukarki i inny sprzęt) -> [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy) -> [Add a Printer] (Dodaj drukarkę).
 • W systemie Windows 2000 wybierz menu [Start] -> [Settings] (Ustawienia) -> [Printers] (Drukarki) -> [Add a Printer] (Dodaj drukarkę).

Na ekranie [Welcome to the Add Printer Wizard] (Witamy w kreatorze dodawania drukarki) kliknij przycisk [Next] (Dalej). [Dodaj drukarkę] (Add a printer)
Wybierz opcję [A network printer, or a printer attached to another computer] (Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera) (Windows XP) lub [Network printer] (Drukarka sieciowa) (Windows 2000), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).
W oknie [Specify a Printer] (Określ drukarkę) (Windows XP) lub [Locate Your Printer] (Zlokalizuj drukarkę) (Windows 2000) kliknij przycisk [Next] (Dalej), a następnie wyszukaj system serwera wydruku.
Kliknij ikonę drukarki skonfigurowanej w systemie serwera wydruku, która ma być udostępniana, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

Informacje pomocnicze
Jeśli ikona drukarki nie jest wyświetlana, sprawdź, czy drukarka jest podłączona do serwera wydruku.
W oknie [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy) (Windows XP) lub [Printers] (Drukarki) (Windows 2000) zostanie wyświetlona ikona udostępnianej drukarki.

Ograniczenia drukowania w sieci

W przypadku korzystania z drukarki w środowisku sieciowym obowiązują poniższe ograniczenia. Sprawdź ograniczenia obowiązujące w użytkowanym środowisku.

W przypadku udostępniania drukarki w sieci:
- Może zostać wyświetlony komunikat o zakończeniu drukowania. Aby usunąć ten komunikat, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 • W systemie Windows Vista, w oknie [Printers] (Drukarki) systemu klienckiego naciśnij klawisz Alt. W menu [File] (Plik) wybierz opcję [Run as administrator] (Uruchom jako administrator) -> [Server Properties... ] (Właściwości serwera), na karcie [Advanced] (Zaawansowane) usuń zaznaczenie pola wyboru [Show informational notifications for network printers] (Wyświetlaj powiadomienia informacyjne dla drukarek sieciowych), a następnie uruchom ponownie komputer.
 • W systemie Windows XP lub Windows 2000 serwera wydruku, w menu [File] (Plik) okna [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy) (Windows XP) lub [Printers] (Drukarki) (Windows 2000) wybierz opcję [Server Properties] (Właściwości serwera), na karcie [Advanced] (Zaawansowane) usuń zaznaczenie pola wyboru [Notify when remote documents are printed] (Powiadamiaj, kiedy są drukowane dokumenty zdalne), a następnie uruchom ponownie komputer.

- Funkcja komunikacji dwukierunkowej jest wyłączona, dlatego też stan drukarki może nie być rozpoznawany prawidłowo.
Jeśli użytkownik klienta wyświetli właściwości sterownika drukarki, a następnie na karcie [Ports] (Porty) usunie zaznaczenie pola wyboru [Enable bidirectional support] (Włącz obsługę dwukierunkową) i kliknie przycisk [OK], funkcja komunikacji dwukierunkowej systemu serwera wydruku może być także wyłączona.
W takim przypadku upewnij się, że pole wyboru [Enable bidirectional support] (Włącz obsługę dwukierunkową) zostało zaznaczone zarówno w systemie serwera wydruku, jak i w systemie klienta.
- Podczas drukowania z systemu klienta nie można korzystać z programu [Canon IJ Preview] (Podgląd Canon IJ).
- Jeśli funkcje na karcie [Maintenance] (Konserwacja) nie mogą być prawidłowo skonfigurowane w systemie klienta, mogą być nieaktywne (wyszarzone).
W takim przypadku zmień ustawienia w serwerze wydruku.
W przypadku zmiany ustawień serwera wydruku należy usunąć ikonę udostępnianej drukarki z systemu klienta, a następnie ponownie skonfigurować ustawienia udostępniania w systemie klienta.

Jeśli ten sam sterownik drukarki został zainstalowany w systemie serwera wydruku i systemie klienta jako drukarka lokalna:

 • Funkcja Net Crawl może automatycznie utworzyć ikonę drukarki sieciowej w systemie klienta.

 • Instalacje elektryczne/ FilmyPodłączanie oświetlenia pod wyłączniki nadmiarowoprądowe

Instrukcja podłączania oświetlenia pod wyłączniki nadmiarowoprądowe.

Instrukcja podłączania Frigidaire Fase7073nw0

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja podłączania Frigidaire Fase7073nw0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja podłączania Frigidaire Fase7073nw0