Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Frigidaire Cpcs389ec7 Control

Instalacja, użytkowanie i serwisowanie Frigidaire Cpcs389ec7 Control jest procesem, który wymaga wiedzy i doświadczenia. Aby ułatwić to, Frigidaire oferuje instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania swoich produktów. Instrukcje i porady dotyczące instalacji pozwalają na zrozumienie zasad instalacji urządzenia, w tym wyboru odpowiedniego miejsca instalacji, podłączania i używania dołączonych akcesoriów oraz bezpiecznego uruchamiania urządzenia. Instrukcje i porady dotyczące użytkowania pomagają użytkownikom zrozumieć zasady użytkowania urządzenia i wyjaśniają, jak zapewnić jego bezpieczeństwo i użyteczność. Porady dotyczące serwisowania pomagają użytkownikom wykonywać podstawowe czynności serwisowe, takie jak czyszczenie, wymiana filtrów i naprawianie drobnych problemów. Oprócz tego Frigidaire dostarcza porady dotyczące bezpiecznego użytkowania, w tym informacje na temat właściwego przechowywania i używania sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Frigidaire Cpcs389ec7 Control

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Zamrażarka Haier

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Zamrażarka Haier.
Mamy 154 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 154 produktów Haier w kategorii Zamrażarka.

  • b
  • cdfhklst

Kuchenka mikrofalowa
EA-1770M
EA-1770MG

Instrukcja Obsługi

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
HAIER

Nazwa producenta
Nazwa importera

HAIER Poland Sp. z o. o.
EA-1770M

Oznaczenie modelu
Typ urz dzenia

Kuchenka mikrofalowa

ą

Napi cie znamionowe

230 V

Cz stotliwo

50 Hz

ę

ć

ś

Klasa izolacji elektr.

I

Moc znamionowa

1200 W

Wyj ciowa moc mikrofal

700 W

Sprawno

57, 6%

netto

Pojemno

17 l

Wyprodukowano dla HAIER w:

Chiny

Wymiary (WxSxG) cm

26x45x34

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Moc opiekacza

1000 W

ć
2

Deklaracja zgodno ci CE
Producent urz dze opisanych w niniejszej instrukcji, deklaruje, z pełn odpowiedzialno ci, e produkty te spełniaj zasady bezpiecze stwa, s nieszkodliwe dla zdrowia oraz zabezpieczone zgodnie z wymaganiami wytycznych UE. Ponadto producent zapewnia, e dost pne s odpowiednie wyniki
bada, do których wgl d mog mie organa do tego upowa nione. W szczególno ci tyczy si to Deklaracji Zgodno ci CE, wydanej przez producenta lub
za jego zgod.
Ponadto producent za wiadcza, e cz ci urz dzenia maj ce kontakt z ywno ci, opisane w niniejszej instrukcji obsługi, nie zawieraj substancji szkodliwych dla zdrowia.

Usuwanie zu ytych urz dze
o Zu yte urz dzenie nale y uczyni niezdatnym do u ytku poprzez odci cie
przewodu zasilaj cego.
o Prosimy o usuni cie starej kuchenki mikrofalowej w sposób niezagra aj cy
rodowisku naturalnemu.
Symbol,, przekre lonego kosza na mieci" znajduj cy si na
urz dzeniu, zgodnie z Dyrektyw 2002/96/EC Unii Europejskiej, wdro onej do polskiego prawa Ustaw z dnia 29 lipca
2005,, O zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym"
(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) oznacza, e urz dzenie po
zako czeniu jego u ytkowania nie mo e by usuwane wraz
z odpadami domowymi. Nale y przewie
je do specjalistycznego punktu
przetwarzania urz dze elektrycznych oraz elektronicznych lub zwróci sprzedawcy w chwili zakupu nowego urz dzenia.
Odpowiedzialno za dostarczenie urz dzenia do specjalistycznego miejsca
przetwarzania spoczywa na konsumencie.
Dostarczenie urz dzenia do miejsca przetwarzania odpadów pozwala na jego
recycling, obróbk oraz składowanie zgodnie z wymogami ochrony rodowiska; umo liwia to unikni cie negatywnych skutków wywieranych przez zu yte
urz dzenia na rodowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, pozwala równie
na odzyskanie cz ci u ytych materiałów. W celu zasi gni cia dodatkowych
informacji prosimy kontaktowa si z lokalnymi centrami przetwarzania odpadów lub ze sprzedawcami sprz tu gospodarstwa domowego.

3

Spis tre ci
Deklaracja zgodno ci CE.................................................................................. 3
Usuwanie zu ytych urz dze............................................................................ 3
Uwaga!........................................................................................................... 5
Ostrze enie!................................................................................................... 5
Wa ne!........................................................................................................... 6
Uwaga!........................................................................................................... 6
Instrukcja obsługi............................................................................................... 7
Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa............................................................. 7
Informacje dotycz ce naczy......................................................................... 8
Gdzie zainstalowa kuchenk........................................................................... 9
Instalacja kuchenki............................................................................................ 9
Instalacja........................................................................................................ 9
Tabliczka znamionowa................................................................................. 11
Podł czanie urz dzenia............................................................................... 12
Przed pierwszym u yciem............................................................................ 12
U ytkowanie kuchenki..................................................................................... 13
Zapobieganie po arowi wewn trz urz dzenia............................................. 14
Co zrobi, gdy z wn trza urz dzenia zaczyna wydobywa si dym............ 14
Niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym.................................. 14
Jak obsługiwa urz dzenie.............................................................................. 15
Widok ogólny................................................................................................ 15
Panel sterowania.......................................................................................... 16
Wł czanie urz dzenia, tryby pracy (poziomy mocy).................................... 16
Utrzymywanie ciepła.................................................................................... 19
Rozmra anie................................................................................................ 19
Gotowanie z u yciem mikrofal...................................................................... 19
Opiekacz...................................................................................................... 19
Nastawianie czasu gotowania...................................................................... 20
Dodatkowe informacje dotycz ce bezpiecze stwa......................................... 20
Dobór wła ciwych naczy do gotowania......................................................... 22
Czyszczenie i konserwacja.............................................................................. 23
Czyszczenie obudowy.................................................................................. 23
Czyszczenie wn trza urz dzenia................................................................. 23
Czyszczenie talerza obrotowego.................................................................. 24
Obsługa klienta................................................................................................ 24
Co zrobi je eli............................................................................................... 24
Rozmowa z serwisantem................................................................................. 25
Gwarancja........................................................................................................ 25

4

Dzi kujemy za wybranie produktu firmy Haier. Dzi ki zastosowaniu najnowszych technologii oraz wysokiej jako ci materiałów mamy nadziej, e produkt
ten spełni Pa stwa wysokie wymagania.
Wysoka jako procesu produkcji id ca w parze z nasz trosk o rodowisko
naturalne, owocuje powstaniem niezawodnych i energooszcz dnych urz dze
gospodarstwa domowego.
Z uwagi na trwaj ce ci gle prace badawcze, maj ce na celu uczyni nasze
urz dzenia jeszcze nowocze niejszymi i bardziej oszcz dnymi, zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych zarówno w urz dzeniach
jak i w tre ci niniejszego dokumentu, bez uprzedzenia.
Dokument ten został wydany przez firm Haier Poland Sp. - wył cznego dystrybutora sprz tu gospodarstwa domowego marki Haier. Wszelkie prawa do powielania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób,
publikowania w cało ci lub cz ci w dowolnej formie s zabronione bez pisemnej zgody ich wła ciciela.
Prosimy o dokładne zapoznanie si z tre ci niniejszej instrukcji obsługi. Pozwoli ona Pa stwu na szybkie zaznajomienie si ze sposobem u ytkowania
nowej kuchenki. Zalecamy przechowywanie instrukcji w bezpiecznym miejscu i
przekazywanie jej kolejnym u ytkownikom urz dzenia.
Urz dzenie przeznaczone jest wył cznie do u ytku domowego.

Uwaga!
Urz dzenie mo na instalowa, podł cza i u ytkowa wył cznie, zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Z tego powodu prosimy o dokładne
zapoznanie si z tre ci niniejszego dokumentu przed rozpocz ciem u ytkowania kuchenki.
Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody powstałe w wyniku
u ytkowania urz dzenia w sposób niezgodny z instrukcj obsługi.
Zalecamy podkre lenie tych cz ci instrukcji, które wydadz si Pa stwu
szczególnie istotne. Instrukcj obsługi nale y przechowywa w bezpiecznym
miejscu i przekazywa wszystkim, kolejnym u ytkownikom urz dzenia.

Ostrze enie!
Dzieciom mo na udzieli zezwolenia na u ywanie kuchenki bez nadzoru tylko,
je eli uzyskały one odpowiednie wskazówki, wystarczaj ce do bezpiecznego
u ywania urz dzenia i zdaj sobie spraw z zagro e wynikaj cych z jej niewła ciwego u ytkowania.

5

Wa ne!
Urz dzenie opisane w niniejszej instrukcji przewidziane jest wył cznie do
u ytku domowego.
Wybrali cie Pa stwo doskonałe urz dzenie, które przy wła ciwej obsłudze i
konserwacji, b dzie słu y Wam przez długie lata.

Promieniowanie mikrofalowe wewn trz kuchenki. Unika napromieniowania z generatora mikrofalowego lub innych cz ci przenosz cych
energi mikrofalow.
Nie wolno próbowa wł cza uszkodzonego, nieszczelnego urz dzenia.
Urz dzenie nale y zainstalowa tak, aby jego wtyczka była zawsze dost pna.
Je eli przewód przył czeniowy urz dzenia ulegnie uszkodzeniu, nale y
wymieni go u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie serwisowym,
w celu unikni cia zagro enia.
Wykonywanie jakichkolwiek czynno ci serwisowych lub naprawczych,
zwi zanych ze zdejmowaniem którejkolwiek z pokryw daj cych ochron
przed energi mikrofalow jest niebezpieczne dla ka dego, poza wykwalifikowan osob.

6

Instrukcja obsługi
W dalszej cz ci znajdziecie Pa stwo wszystkie informacje pozwalaj ce na
wła ciwe u ytkowanie kuchenki.

Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa
Górna cz
obudowy podczas długotrwałej pracy kuchenki, mo e si
znacznie rozgrzewa w zwi zku, z czym nie nale y jej dotyka. Aby zapewni wła ciwe warunki wentylacji prosimy nie ustawia jakichkolwiek
przedmiotów na kuchence mikrofalowej.
Kuchenki mikrofalowe słu do podgrzewania ywno ci lub napojów. Nie wolno stosowa ich do innych celów, np. suszenia tkanin itp. W kuchenkach nie
wolno umieszcza ywych zwierz t. Takie post powanie mo e prowadzi do
powstania szkód materialnych lub obra e ciała.
Instalacja kuchenki bez uprzedniego zapoznania si z instrukcj obsługi:
Mo e spowodowa zagro enie zdrowia lub ycia.
Bł dy popełnione przy instalacji i podł czeniu, mog spowodowa uszkodzenie urz dzenia oraz innych dóbr materialnych.
Przegrzanie płynów
Ciecze podgrzewane w kuchence mikrofalowej, mog zosta doprowadzone
do stanu przegrzania, bez widocznych objawów wrzenia. (brak intensywnego
wydzielania b belków).
Uwaga: Przegrzany płyn mo e nawet wskutek dotkni cia zacz
raptownie
wrze, powoduj c kipienie, co mo e prowadzi do powa nych oparze.
Zjawisku temu mo na zapobiec umieszczaj c w naczyniu szklan ły eczk,
jednak e przed jego wyj ciem, nale y zwróci uwag czy ciecz wrze tak, jak
zwykle.
Je eli potrawa składa si z produktów o ró nej wilgotno ci, nale y pami ta, e kuchenka mikrofalowa, produkty wilgotniejsze podgrzewa znacznie
intensywniej.
Produkty dla dzieci, w szklankach lub butelkach, mog by podawane im
dopiero po sprawdzeniu temperatury, potrawy lub napoju.
W zwi zku z tym, i ró ne składniki mog by
niu, naczynie, w którym znajduje si potrawa
podczas gdy składniki wewn trz mog by gor
wy dla dzieci nale y zawsze zamiesza lub
dzeniem ich temperatury.
7

podgrzane w ró nym stopmo e wydawa si letnie,
ce. Z tego powodu potrawstrz sn
przed spraw-

Informacje dotycz ce naczy
Nale y zawsze upewnia si
chenkach mikrofalowych.

czy naczynia nadaj

si

do stosowania w ku-

Zalecamy naczynia wykonane z wymienionych ni ej materiałów:
aroodpornego szkła lub ceramiki
Odpornego na temperatury tworzywa sztucznego
aroodpornej porcelany i kamionki
Ni ej wymienione materiały mo na u ywa wył cznie przez krótki okres
czasu (np. do podgrzewania), pod stałym dozorem, na wypadek po aru,
gdy ich producent deklaruje, i nadaj si do u ycia w kuchenkach mikrofalowych:
Wyroby wiklinowe
Drewno / drewniane szpilki do szaszłyków
Kubki i naczynia plastikowe
Tacki papierowe i kartonowe
Bardzo wa ne!
Pod adnym pozorem w kuchence nie wolno umieszcza:
Naczy metalowych, sztu ców itp.
Naczy z wyko czeniami metalowymi (np. złotymi obwódkami)
Torebek zamykanych metalowymi spinkami
Kartonów pokrywanych foli plastikow
Papierów barwionych lub makulaturowych
Przedmioty metalowe mog wywoływa niepo
uszkodzenia urz dzenia.

dane iskrzenie, prowadz c do

Papiery powlekane, barwione oraz makulaturowe, mog zawiera substancje,
które wskutek przegrzania mog zapali si.
Urz dzenie mo e by wyposa one w opiekacz, dlatego nale y upewni si
czy naczynia posiadaj dostateczn odporno na wysokie temperatury.

8

Gdzie zainstalowa kuchenk
Przed instalacj
chanicznych.

urz dzenia nale y sprawdzi je pod k tem uszkodze

me-

Pod adnym pozorem nie wolno wł cza uszkodzonego urz dzenia.
Z tego powodu nale y sprawdzi czy:
Nie zostało uszkodzone opakowanie, co mogłoby oznacza niewła ciwe
post powanie z urz dzeniem, podczas transportu.
Nie ma widocznych uszkodze obudowy
Nie wyst puje uszkodzenie szyby drzwiczek
Wtyczka i przewód przył czeniowy nie s uszkodzone.
Je eli podejrzewacie Pa stwo uszkodzenie urz dzenia, nale y skontaktowa
si ze sprzedawc.
Nie wolno dopu ci do emisji szkodliwego promieniowania mikrofalowego wskutek uruchomienia uszkodzonej kuchenki.

Instalacja kuchenki
Instalacja
a) Otworzy opakowanie.
b) Wyj z zabezpieczaj cej wkładki styropianowej talerz obrotowy oraz jego
wózek.
c) Wyj z wn trza kuchenki wkładk kartonow z trójramiennym sprz głem
talerza obrotowego oraz metalowy ruszt-podstawk do opiekania*.
d) Usun

naklejki reklamowe, je li wyst puj.

Delikatnie zdj foli ochronn z obudowy. Pozostawienie folii ochronnej
na obudowie urz dzenia, mo e stwarza ryzyko jego przegrzania
i uszkodzenia.
Nie nale y zrywa folii z wewn trznej i zewn trznej powierzchni
drzwiczek.
e) wytrze wn trze urz dzenia wilgotn
Nie u ywa

rodków do szorowania ani substancji r cych!

Dotyczy urz dzenia wyposa onego w opiekacz EA-1770MG
?

*

ciereczk.

9

f) W otworze pokazanym na poni szym rysunku nale y umie ci
talerza obrotowego pokazane na ilustracji obok.

sprz gło

Otwór sprz gła oraz o nie s symetryczne, dlatego nale y umie ci je w
otworze i obraca, lekko dociskaj c, a zatrza nie si we wła ciwej pozycji.
g) Umie ci wózek w prowadnicach na dnie kuchenki
h) Uło y talerz na wózku. Jego delikatne obracanie pozwoli na wła ciwe
osadzenie w sprz gle nap dowym.
Ustawi urz dzenie na płaskiej, równej powierzchni.
Powierzchnia musi zapewnia odpowiedni stabilno obci
duktami urz dzeniu.

onemu pro-

Pomi dzy kraw dzi blatu a drzwiczkami urz dzenia musi pozosta
odległo, co najmniej 10cm.
Zapobiegnie to przewracaniu si kuchenki przy otwieraniu drzwiczek.
Urz dzenie nale y instalowa w miejscu gdzie nie b dzie zagra a mu
zalewanie cieczami lub zachlapywanie wod.
Nie wł cza urz dzenia na zewn trz budynku.
wiatło słoneczne oraz wilgo mog zakłóci prac urz dzenia jak równie
negatywnie wpłyn na bezpiecze stwo jego obsługi.
Nie wolno ustawia urz dzenia w miejscach nasłonecznionych ze
wzgl du na ryzyko przegrzania.
Nie instalowa kuchenki w bezpo rednim s siedztwie
takich jak grzejniki czy piekarniki.
Ze wzgl dów bezpiecze stwa, nale y zachowywa
minimalne:
-

Z lewej i prawej strony:
co najmniej 5cm.
Z tyłu:
co najmniej 10cm.
Od góry:
co najmniej 20cm.

10

ródeł ciepła

podane odst py

Urz dzenia nie wolno zabudowywa w szafkach, jak równie pod blatami.
Kuchenka wymaga gniazda przył czeniowego ze stykiem uziemiaj cym.
UWAGA!
Podczas pracy urz dzenia, przez otwory wentylacyjne wydostaje si gor ca
para wodna. W obszarach minimalnych odst pów, powierzchnie mog nagrzewa si bardzo silnie, dlatego w miejscach tych nie powinny znajdowa
si przedmioty wra liwe na wysok temperatur oraz wilgo.
Nie wolno dopuszcza do przegrzania urz dzenia wskutek zakrycia otworów
wentylacyjnych.
Podczas pracy urz dzenia, jego spód mo e ulega silnemu nagrzaniu, dlatego
blat, na którym umieszczono kuchenk musi by odporny na wysokie temperatury.

Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawieraj ca dane techniczne urz dzenia znajduje si z
tyłu, na obudowie.

Model:

EA-1770 M
2450 MHz
1200 W
700 W
17 L

230V~ 50Hz
Moc znamionowa
Moc mikrofalowa
Obj to netto
Numer seryjny

Model:
Moc przył czeniowa opiekacza
11

EA-1770 MG
1000 W
Podł czanie urz dzenia
Urz dzenie nale y podł cza do gniazdka sieciowego ze stykiem uziemiaj cym, zainstalowanego przez osob posiadaj c odno nie uprawnienia, zgodnie z wymogami przepisów.
Przed podł czeniem urz dzenia do sieci, nale y sprawdzi, czy napi cie znamionowe sieci (V) oraz moc znamionowa (W) pokrywa si z informacjami zamieszczonymi na tabliczce znamionowej kuchenki.
Je eli który z parametrów nie zgadza si, nie wolno podł cza urz dzenia. Nale y wówczas bezzwłocznie skontaktowa si ze sprzedawc.

Przed pierwszym u yciem
Podczas u ytkowania kuchenki, nale y upewni si:
Czy przewód przył czeniowy nie przebiega pod nagrzewaj cym si
spodem urz dzenia lub czy nie styka si z przedmiotami ostrymi lub gor cymi.
Czy przewód przył czeniowy nie przebiega wzdłu blatów kuchennych.
Czy przewód zasilaj cy nie zwisa z blatu, w sposób umo liwiaj cy jego
przypadkowe zahaczenie.
Czy przewód nie ulegnie zawilgoceniu (np. podczas wycierania blatu).
Czy wtyczka jest łatwo dost pna i mo e by wył czona w nagłej potrzebie.
Czy wtyczka jest wła ciwie osadzona w gnie dzie i nie jest lu na, co mogłoby powodowa iskrzenie i ryzyko po aru.
Je eli przewód sieciowy lub wtyczka ulegnie uszkodzeniu, powinien on zosta wymieniony u producenta lub w wyspecjalizowanym zakładzie naprawczym, w celu unikni cia zagro enia.
W pobli u urz dzenia nie mo na wiesza firanek ani zasłon.

12

U ytkowanie kuchenki
Przed wł czeniem urz dzenia prosimy o zapoznanie si
wskazówkami

z poni szymi

Nie wł cza pustej kuchenki
Grozi to uszkodzeniem urz dzenia.
Aby zapobiec przypadkowemu wł czeniu pustego urz dzenia, gdy nie jest
ono u ywane, nale y we wn trzu pozostawia szklank z wod.
Ostrze enie:
,, Cieczy i innych artykułów ywno ciowych nie wolno podgrzewa w szczelnych pojemnikach, gdy s one podatne na eksplozj "
Podczas podgrzewania, nadci nienie mo e rozerwa opakowanie, co mo e
prowadzi do powstania powa nych obra e.
Poni sze produkty maj skłonno
do eksplozji wskutek nadci nienia: jajka w skorupkach, orzechy w łupinach lub produkty pakowane
w foli pró niow
Z tego powodu, nale y nakłu jajka z obu stron, usun lub, co najmniej
przeci z jednej strony foli plastikow oraz obra orzechy z łupinek.
Wewn trz urz dzenia nie nale y podgrzewa
foli aluminiow.
W przeciwnym wypadku mo e doj

ywno ci zawini tej w

do iskrzenia i uszkodzenia kuchenki.

Aby upewni si czy urz dzenie nie powoduje emisji szkodliwych mikrofal, nale y upewni si czy:
a) Ciała obce ( cierki, produkty ywno ciowe, opakowania itd. ) nie zostały
przytrza ni te mi dzy drzwiczkami a obudow urz dzenia.
b) Uszczelka oraz zawiasy drzwiczek nie s uszkodzone lub zabrudzone
(patrz równie rozdział,, Czyszczenie i konserwacja").
Nie dotyka - Ryzyko poparze
Niektóre z elementów pracuj cego urz dzenia mog
rze:
Panel szklany drzwiczek
Boczne otwory wentylacyjne
Spód urz dzenia

13

stwarza ryzyko popa-

Zapobieganie po arowi wewn trz urz dzenia
Gdy ywno przegrzeje si wewn trz urz dzenia, mo e ona zacz
si lub dymi.

arzy

Potrawy o du ej zawarto ci cukru lub tłuszczu s szczególnie podatne na to
niebezpiecze stwo.
Z tego powodu kuchenka mikrofalowa nie nadaje si do:
sma enia
przygotowywania popcornu
topienia cukru lub tłuszczy
gotowania suszonej fasoli itp.
Podczas przygotowywania potraw o nieznanym składzie, nale y przez cały
czas gotowania mie dozór nad urz dzeniem.

Co zrobi, gdy z wn trza urz dzenia zaczyna wydobywa si dym
Je eli we wn trzu urz dzenia pojawi si dym, zwykle problem ten mo na rozwi za w prosty sposób:
Nie otwiera drzwiczek kuchenki
Wył czy urz dzenie
Odł czy kuchenk od zasilania poprzez wyj cie wtyczki z gniazdka lub
wył czenie bezpiecznika.
Otworzy drzwiczki i wyj
wydziela si dym.

przypalone produkty dopiero, gdy przestanie

Niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym
W adnym wypadku nie wolno próbowa gasi tl cych si wewn trz urz dzenia produktów przy u yciu wody. Mo e to stwarza ryzyko pora enia pr dem
elektrycznym.

14

Jak obsługiwa urz dzenie
Widok ogólny

1. Obudowa
2. Lampka wewn trzna
3. Panel sterowania
4. Regulator poziomu mocy
5. Minutnik
6. Prowadnica wózka talerza
7. O nap dowa talerza obrotowego
8. Wózek talerza
9. Talerz obrotowy
10. Wn trze kuchenki
11. Zawias drzwiczek
12. Drzwiczki
13. Uszczelka drzwiczek
14. Podstawka opiekacza (nie we wszystkich modelach)

15

Panel sterowania
1. Panel sterowania, umo liwia wygodn obsług urz dzenia, pozwalaj c na
szybkie i intuicyjne poznanie funkcji kuchenki. Szczegóły podane s na rysunkach.
Czynno ci obsługowe s ograniczone do nastawienia:
Wła ciwego trybu gotowania
Odpowiedniego czasu
2. W ka dej chwili, prac urz dzenia mo na przerwa:
o Otwieraj c drzwiczki
Minutnik zatrzyma si automatycznie, wznawiaj c odliczanie czasu po
dokładnym zamkni ciu drzwiczek.
o Nastawiaj c minutnik na,, 0"

Wł czanie urz dzenia, tryby pracy (poziomy mocy)
Poziomy mocy pokazane s na panelu sterowania. Z tego powodu informacje
zamieszczono na kolejnych stronach.
Wszelkich ustawie nale y dokona przed zamkni ciem drzwiczek.
Po umieszczeniu produktów wewn trz urz dzenia oraz nastawieniu funkcji
gotowania i czasu minutnika, zamkn drzwiczki. Kuchenka rozpocznie prac
automatycznie.
Nastawianie trybu pracy (poziomu mocy):
Wybra odpowiedni moc pokr tłem, zale nie od wymaga.
Znamionowa moc mikrofalowa urz dzenia wynosi 700W.

Na kolejnych stronach znajduj si opisy ró nych paneli sterowania.
Prosimy o odszukanie oznaczenia modelu Pa stwa urz dzenia, na tabliczce znamionowej, znajduj cej si z tyłu, na obudowie i zaznaczenie w
instrukcji strony z opisem odpowiedniego panelu sterowania.

16

EA-1770M

Pokr tło
(POWER)

regulacji

mocy

Obracanie pokr tła w prawo powoduje zmian poziomów mocy zgodnie z opisan ni ej kolejno ci:
utrzymywanie ciepła
rozmra anie
niski
redni
wysoki

Minutnik (TIME)
nastawianie czasu gotowania (obraca tylko w prawo)
Maksymalny czas minutnika wynosi 30 minut.

17

EA-1770MG

Wysoki
Opiekacz

18

Utrzymywanie ciepła
Opcja ta pozwala na utrzymanie ciepła podgrzanych produktów przed ich
podaniem.

Rozmra anie
Funkcja ta umo liwia rozmra anie produktów.
Przy u yciu pokr tła nastawi tryb pracy na rozmra anie
Nastawi minutnik zale nie od ilo ci rozmra anych produktów.
Rozmro enie ka dych 100g produktów zajmuje 15-20 minut.

Gotowanie z u yciem mikrofal
Urz dzenie obsługuje trzy poziomy mocy:
o Niski
o
o Wysoki
dany poziom mocy nale y wybra przed nastawieniem czasu gotowania.
Przykład: Nastawi 10-cio minutowe gotowanie na rednim poziomie mocy.
Pokr tło wyboru programu (Power) nastawi na pozycj mocy redniej.
Pokr tło regulacji czasu gotowania (Time) obraca, w prawo, nastawiaj c na
10 minut.
Zamkn

drzwiczki kuchenki. Gotowanie rozpocznie si automatycznie.

Opiekacz
Funkcja ta pozwala na równomierne zrumienienie potrawy bez utraty jej soczysto ci.
Przykład: Pieczenie produktów przy u yciu opiekacza przez 15 minut
Pokr tło wyboru programu (Power) nastawi na pozycj opiekacza.
15 minut.
19

Nastawianie czasu gotowania
Minutnik (rys. str. 17, 18)
Poprzez obracanie pokr tła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, czas gotowania mo na nastawi maksymalnie na 30 minut.
Nie wolno przekr ca pokr tła poza maksimum.
Uwaga! Urz dzenie rozpocznie prac jak tylko pokr tło znajdzie si poza
pozycj,, 0", je eli zamkni te s drzwiczki kuchenki. Z tego powodu zalecamy zamkni cie drzwiczek dopiero po dokonaniu wszelkich koniecznych
ustawie.
Je eli czas gotowania ma zosta nastawiony na mniej ni maksimum, nale y
pokr tło przekr ci na pocz tku na maksimum, cofaj c pó niej. Takie nastawianie gwarantuje wi ksz dokładno.
Zako czenie gotowania, sygnalizowane jest d wi kowo.
Je eli potrawa wymaga gotowania dłu szego ni 30 minut, nale y po prostu
nastawi minutnik ponownie, po zako czeniu odliczania pierwszej cz ci czasu.

Dodatkowe informacje dotycz ce bezpiecze stwa
Wszelkich napraw kuchenki zwi zanych ze zdejmowaniem osłon chroni cych
przed promieniowaniem mikrofalowym mog dokonywa wył cznie wykwalifikowane osoby.
Nie wolno umieszcza
adnych przedmiotów w otworach zamka drzwiczek
urz dzenia, widocznych po ich otwarciu ze wzgl du na mo liwo uruchomienia urz dzenia i doprowadzenia do emisji szkodliwego promieniowania mikrofalowego.
Nie wolno otwiera drzwiczek przy u yciu znacznej siły, próbowa otwiera ich
szerzej ni pozwala na to konstrukcja urz dzenia, gdy mo e to spowodowa
uszkodzenie zawiasów i emisj szkodliwego promieniowania mikrofalowego.
Nie wolno podgrzewa produktów zapakowanych w szczelne pojemniki lub
foli pró niow ze wzgl du na ryzyko rozerwania opakowania przez powstaj c w trakcie gotowania par wodn.
Nie wolno gotowa jajek w skorupkach, bez uprzedniego ich nakłucia ze
wzgl du na niebezpiecze stwo eksplozji.
Wn trze urz dzenia nale y regularnie czy ci z osadów tłuszczu i resztek potraw ze wzgl du na niebezpiecze stwo ich zapalenia podczas gotowania.
Urz dzenia nie wolno u ywa do celów innych ni gotowanie.

20

Ze wzgl dów bezpiecze stwa urz dzenia musi by podł czane do gniazd wyposa onych w sprawny obwód uziemiaj cy.
Produkty nale y układa tak, aby talerz obrotowy mógł porusza si bez przeszkód. Ponad kuchenk nale y pozostawi, co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni, aby pozwoli na wła ciwe rozchodzenie si wytwarzanego przez urz dzenie ciepła.
Urz dzenia nie wolno przechowywa ani u ytkowa w miejscach o wysokiej
wilgotno ci lub temperaturze.
Podczas oraz przez kilka minut po zako czeniu gotowania nie wolno dotyka
górnej powierzchni obudowy, wn trza oraz szyby drzwiczek urz dzenia ze
wzgl du na ryzyko powa nych oparze.
Nie wolno wł cza pustego urz dzenia. Uruchomienie kuchenki, je eli nie
umieszczono w niej ywno ci doprowadzi do jej uszkodzenia.
Umieszczanie przedmiotów metalowych wewn trz urz dzenia mo e powodowa iskrzenie skutkuj ce uszkodzeniem kuchenki a nawet po arem.
Je eli urz dzenie pracowało przez dłu szy czas, przed jego ponownym wł czeniem zalecamy odczeka kilka minut, aby pozwoli na jego ostygni cie.
Przed rozpocz ciem gotowania prosimy o sprawdzenie czy naczynia, które
maj by u yte, nadaj si do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Podczas gotowania w naczyniach plastikowych lub papierowych nale y mie
cały czas dozór nad urz dzeniem, aby zapobiec ewentualnemu po arowi.
Je eli z wn trza urz dzenia zacznie wydobywa si dym, nale y natychmiast
odł czy je od sieci. Nie wolno otwiera drzwiczek kuchenki.
Ciecze podczas podgrzewania zwi kszaj swoj obj to, nie wolno napełnia
pojemników z podgrzewanym płynem do pełna, nie wolno równie podgrzewa płynów w zamkni tych opakowaniach.
Podczas podgrzewania napojów lub potraw dla dzieci, nale y wstrz sn je
lub dokładnie wymiesza a nast pnie sprawdzi temperatur w celu unikni cia
ryzyka poparze.
Je eli drzwiczki urz dzenia, ich uszczelka lub elementy obudowy ulegn
uszkodzeniu, urz dzenia nie wolno wł cza do czasu naprawy przez wykwalifikowan osob.
Przed rozpocz ciem czynno ci konserwacyjnych, nale y urz dzenie bezwzgl dnie odł czy od sieci elektrycznej.
21

Drzwiczki, uszczelka oraz wn trze urz dzenia nale y czy ci, co najmniej raz
w tygodniu, aby zapobiec formowaniu si niebezpiecznych i palnych osadów.
Je eli przewód przył czeniowy ulegnie uszkodzeniu, powinien on zosta wymieniony u producenta lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym, na
przewód tego samego typu, w celu unikni cia zagro enia.
Podczas przygotowywania posiłków w naczyniach nieoznaczonych jako nadaj ce si do kuchni mikrofalowych oraz w innych naczyniach nieopisanych w tej
instrukcji jako wła ciwe, nale y przez cały czas mie dozór nad urz dzeniem
ze wzgl du na niebezpiecze stwo po aru.
do stanu przegrzania, bez widocznych objawów wrzenia. Przegrzany płyn moe nawet wskutek dotkni cia zacz raptownie wrze, powoduj c kipienie, co
mo e prowadzi do powa nych oparze.

Dobór wła ciwych naczy do gotowania
Prosimy zwróci uwag na dobór naczy u ywanych do gotowania
Własno ci mikrofal:
- S one pochłaniane przez produkty ywno ciowe.
- Przenikaj przez szkło.
- Odbijaj si od powierzchni metalowych.
Naczynie
Pojemnik szklany, aroodporny
Pojemnik plastikowy
Ceramika
Pojemniki
drewniane,
bambusowe i papierowe
Pojemniki metalowe
Folia do piekarnika
Folia aluminiowa

X

Opiekacz+Mikrofale

Mikrofale

X
X - Naczynie niezalecane
- Naczynie zalecane

22

Czyszczenie i konserwacja
Przed rozpocz ciem czyszczenia nale y odł czy
elektrycznej.
Wyj

urz dzenie od sieci

wtyczk z gniazdka sieciowego.

Je eli wtyczka nie jest dost pna, nale y wył czy bezpieczniki, dzi ki temu,
urz dzenie nie zostanie przypadkowo wł czone wskutek niezamierzonego obrócenia pokr teł funkcyjnych.

Czyszczenie obudowy
Uwaga! Nale y uwa a, aby woda u ywana do czyszczenia nie dostała si do
wn trza kuchenki.
Nale y zwróci szczególn uwag podczas czyszczenia okolic otworów wentylacyjnych oraz tylnej cianki urz dzenia.
Do czyszczenia u ywa wody z niewielkim dodatkiem płynu do zmywania.
Pod adnym pozorem nie wolno u ywa rodków ostrych ani r cych. Na
zako czenie wytrze obudow such ciereczk.
Uwa nie usun resztki po ywienia oraz zanieczyszczenia gromadz ce si pomi dzy drzwiczkami oraz obudow tak, aby drzwiczki zawsze
zamykały si dokładnie i były szczelne.
Ostrze enie!
,, Je eli drzwiczki lub ich uszczelnienia s uszkodzone, kuchenka nie powinna
by uruchamiana do czasu jej naprawy, przez wykwalifikowan osob. "

Czyszczenie wn trza urz dzenia
Nie wlewa wody do wn trza urz dzenia. Woda mo e dosta si do obwodów
urz dzenia, poprzez otwory wentylacyjne, powoduj c jego uszkodzenie. Ponadto stwarza to niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym.
Wyczy ci dokładnie wn trze urz dzenia. Cz stki ywno ci oraz tłuszczu
mog przegrzewa si stwarzaj c ryzyko po aru. Zanieczyszczenia oraz
resztki ywno ci wpływaj negatywnie na prac urz dzenia.
zako czenie wytrze wn trze such ciereczk.

23

Czyszczenie talerza obrotowego
Talerz powinien by czyszczony po ka dym u yciu kuchenki, aby zapobiec
przypalaniu resztek produktów.
Uwaga! Talerz obrotowy mo e by wci
nia.

gor cy, po wył czeniu urz dze-

Talerz, jego wózek oraz wn trze urz dzenia nale y czy ci regularnie, co
umo liwi wła ciw prac urz dzenia.

Obsługa klienta
Wykaz zakładów serwisowych podany jest na zał czonej karcie gwarancyjnej
lub w oddzielnej broszurze.
Je eli Pa stwa urz dzenie zostało dostarczone bez wykazu zakładów serwisowych, nale y skontaktowa si ze sprzedawc.
Je eli urz dzenie nie pracuje wła ciwie pomimo przestrzegania wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji, zalecamy zapoznanie si z rozdziałem,, Co
zrobi je eli... ", przed skontaktowaniem si z zakładem serwisowym.
Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek u ytkowania kuchenki w sposób niezgodny z instrukcj obsługi b d naprawiane odpłatnie nawet w okresie trwania gwarancji.

Co zrobi je eli...
... urz dzenie nie działa
Czy wtyczka jest wła ciwie osadzona w gnie dzie?
Czy gniazdo jest pod napi ciem?
(sprawdzić włączając inne urządzenie)
Czy bezpieczniki s wł czone?
Czy pokr tło minutnika zostało nastawione wła ciwie? (najpierw przekr cone poza dany czas a potem obrócone z powrotem do danej pozycji)
Czy drzwiczki kuchenki zamykaj si wła ciwie?
Czy nic nie utkn ło w zamkach drzwiczek?
W adnym wypadku nie wolno próbowa samodzielnie naprawia urz dzenia
lub przeprowadza czynno ci innych ni wymienione powy ej.
arówka lampki wewn trznej mo e by wymieniana wył cznie przez wykwalifikowanego technika, wiadomego niebezpiecze stw niesionych przez t operacj.
24

Urz dzenie pracuje niezale nie od o wietlenia wewn trznego, dlatego mo liwe jest jego u ytkowanie nawet w wypadku awarii arówki.
Para wodna wydostaj ca si z wn trza urz dzenia podczas pracy, jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza uszkodzenia kuchenki.
Uwaga!
,, Próby dokonywania czynno ci naprawczych lub serwisowych, wi
cych si ze zdejmowaniem którejkolwiek z pokryw chroni cych przed
energi mikrofalow jest niebezpieczne dla zdrowia. Wszelkie naprawy
mog by wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. "

Rozmowa z serwisantem
Podczas rozmowy z technikiem, zostaniecie Pa stwo poproszeni o podanie
poni szych informacji:
Typ i model urz dzenia (patrz tabliczka znamionowa)
Data zakupu
Miejsce zakupu
Opis uszkodzenia
Adresy i numery telefonu zakładów serwisowych podane s w broszurze lub
na karcie gwarancyjnej. Je eli urz dzenie dostarczono bez spisu zakładów
serwisowych nale y skontaktowa si ze sprzedawc.

Gwarancja
Warunki gwarancji podane s na karcie gwarancyjnej. Je eli urz dzenie zostało dostarczone bez kary gwarancyjnej, nale y skontaktowa si ze sprzedawc.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez
uprzedzenia.

25

26

27

28

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Frigidaire Cpcs389ec7 Control

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Frigidaire Cpcs389ec7 Control

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Frigidaire Cpcs389ec7 Control