Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Fujitsu Airstage Ajh126lalh

Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Fujitsu Airstage Ajh126lalh to dokument, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do konfiguracji i korzystania z komunikacji szeregowej w urządzeniach Fujitsu Airstage. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje o protokołach komunikacji szeregowej, listę poleceń, wskaźniki, schematy połączeń i wiele innych. Podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników, którzy chcą skonfigurować i korzystać z komunikacji szeregowej w urządzeniach Fujitsu Airstage.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Fujitsu Airstage Ajh126lalh

Jak połączyć się z portem szeregowym tak prostym, jak przy użyciu SSH?


Czy istnieje sposób na połączenie z terminalem szeregowym, tak jak w przypadku SSH? Musi istnieć prostszy sposób niż narzędzia takie jak Minicom

$ serial /dev/ttyS0

Wiem, że mogę catwyprowadzać dane wyjściowe, /dev/ttyS0ale w ten sposób możliwa jest tylko jedna komunikacja, od portu do konsoli. A echodo portu jest dokładnie tak samo, ale odwrotnie, do portu.

Jak mogę zrealizować dwukierunkową komunikację z portem szeregowym w najprostszy możliwy sposób w systemach Unix / Linux?

Odpowiedzi:

Znajduję screennajbardziej przydatny program do komunikacji szeregowej, ponieważ i tak używam go do innych celów. Zazwyczaj jest to po prostu screen /dev/ttyS0 <speed>, chociaż domyślne ustawienia mogą być inne dla twojego urządzenia. Umożliwia także przesyłanie czegokolwiek do sesji, wchodząc w tryb poleceń i wykonując czynności exec!! <run some program that generates output>.

tło

Głównym powodem, dla którego potrzebny jest jakikolwiek program minicomdo komunikacji przez port szeregowy, jest konieczność skonfigurowania portu przed nawiązaniem połączenia. Gdyby nie został odpowiednio skonfigurowany, polecenia cati echonie zrobiłyby dla ciebie tego, czego można się spodziewać. Zauważ, że po uruchomieniu programu podobnego minicomdo portu pozostaną minicomużywane ustawienia. Możesz sprawdzić ustawienia komunikacji za pomocą takiego sttyprogramu:

stty < /dev/ttyS0

Jeśli dobrze to zrobiłeś; po uruchomieniu komputera i przed uruchomieniem jakiegokolwiek innego programu, takiego jak minicom, ustawienia komunikacji, będą miały ustawienia domyślne. Prawdopodobnie różnią się one od potrzebnych do nawiązania połączenia. W tej sytuacji wysłanie poleceń catlub echodo portu albo spowoduje powstanie śmieci, albo w ogóle nie zadziała.

Uruchom sttyponownie po użyciu minicom, a zauważysz, że ustawienia są ustawione zgodnie z tym, czego program używał.

Minimalna komunikacja szeregowa

Zasadniczo potrzebne są dwie rzeczy do dwukierunkowej komunikacji przez port szeregowy: 1) konfiguracja portu szeregowego i 2) otwarcie pseudo-tty odczytu-zapisu.

Najbardziej podstawowym programem, jaki znam, jest taki picocom. Możesz także użyć narzędzia, takiego jak setserialskonfigurować port, a następnie wchodzić z nim w interakcję bezpośrednio z powłoki.

Jeśli UUCP jest zainstalowany w systemie, możesz użyć polecenia cu, np

 $ cu -l /dev/ttyS0 -s 9600

Znalazłem sposób, używając skryptu powłoki , który umieszcza się catjako proces w tle i pętlę while, która odczytuje dane wejściowe użytkownika i wysyła echoje do portu. Zmodyfikowałem go, aby był bardziej ogólny i idealnie pasował do mojego celu.

#! /bin/sh# connect. sh# Usage:# $ connect. sh <device> <port speed># Example: connect. sh /dev/ttyS0 9600# Set up devicestty -F $1 $2# Let cat read the device $1 in the backgroundcat $1 &# Capture PID of background process so it is possible to terminate it when donebgPid=$!# Read commands from user, send them to device $1while read cmddoecho "$cmd"done > $1# Terminate background read processkill $bgPid

Spróbuj http://tio. io

„tio” to prosta aplikacja terminalowa TTY, która posiada prosty interfejs wiersza poleceń, umożliwiający łatwe podłączenie do urządzeń TTY w celu uzyskania podstawowych danych wejściowych / wyjściowych.

Typowe zastosowanie jest bez opcji. Na przykład:

tio /dev/ttyS0

Co odpowiada najczęściej używanym opcjom:

tio --baudrate 115200 --databits 8 --flow none --stopbits 1 --parity none /dev/ttyS0

Posiada pełną obsługę automatycznego uzupełniania powłoki dla wszystkich opcji.

Ten skrypt jest oparty na innej odpowiedzi, ale wysyła wszystko przez port szeregowy (oprócz Ctrl + Q), a nie tylko pojedyncze polecenia, po których następuje Enter. Dzięki temu możesz używać Ctrl + C lub Ctrl + Z na zdalnym hoście i używać interaktywnych programów „GUI”, takich jak aptitude lub alsamixer. Można go zamknąć, naciskając Ctrl + Q.

#! /bin/bashif [[ $# -lt 1]]; thenecho "Usage:"echo " femtocom <serial-port> [ <speed> [ <stty-options>... ]]"echo " Example: $0 /dev/ttyS0 9600"echo " Press Ctrl+Q to quit"fi# Exit when any command failsset -e# Save settings of current terminal to restore lateroriginal_settings="$(stty -g)"# Kill background process and restore terminal when this shell exitstrap 'set +e; kill "$bgPid"; stty "$original_settings"' EXIT# Remove serial port from parameter list, so only stty settings remainport="$1"; shift# Set up serial port, append all remaining parameters from command linestty -F "$port" raw -echo "$@"# Set current terminal to pass through everything except Ctrl+Q# * "quit undef susp undef" will disable Ctrl+\ and Ctrl+Z handling# * "isig intr ^Q" will make Ctrl+Q send SIGINT to this scriptstty raw -echo isig intr ^Q quit undef susp undef# Let cat read the serial port to the screen in the background# Capture PID of background process so it is possible to terminate itcat "$port" & bgPid=$!# Redirect all keyboard input to serial portcat >"$port"

BTW, pakiet putty (który działa w systemie Linux) obejmuje obsługę szeregową.

Innym problemem, który może wystąpić, może być konieczność ustawienia konta użytkownika w grupie „dialout” w celu uzyskania dostępu do portu szeregowego.

sudo usermod -a -G dialout $USER

Putty działa dobrze w systemie Linux i oferuje pewną wygodę, szczególnie w przypadku komunikacji szeregowej. Ma jedną wadę, której nie byłem w stanie rozwiązać bezpośrednio: nie kopiuj-wklej z samego okna Putty. Wersja systemu Windows ma piękne automatyczne kopiowanie do schowka po podświetleniu, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, aby wkleić zachowanie (i istnieją doskonałe wtyczki zarówno dla chrome, jak i firefox, aby umożliwić takie samo zachowanie), ale w Linuksie nie ma miłości do kopiowania AFAIK.

Jeśli brak kopii stanowi problem (dotyczy mnie), włącz logowanie i otwórz standardowe okno terminala, # tail -f putty. loga tekst dwukierunkowy jest dostępny dla standardowej akcji copypasta.

Jak wspomniano wcześniej, możesz wypróbować Picocom. Najnowsza wersja (2. 0) może być również (bezpiecznie) użyta do skonfigurowania „serwera terminali”, ponieważ nie pozwala już na wprowadzanie poleceń powłoki. Widzieć:

https://github. com/npat-efault/picocom/releases

To zależy od tego, co chcesz zrobić. Czy chcesz uruchomić powłokę lub aplikację interaktywnie z terminala, połączyć się z innym komputerem za pośrednictwem linii szeregowej, zautomatyzować komunikację z urządzeniem przez port szeregowy?

Jeśli chcesz komunikacji dwukierunkowej, zakładam, że chcesz czegoś interaktywnego z człowiekiem na terminalu. Możesz skonfigurować system, aby zezwalał na logowanie z terminala przez port szeregowy, ustawiając sesję getty (1) na porcie szeregowym - getty jest narzędziem do konfigurowania terminala i zezwala na logowanie. Umieść wpis w pliku inittab (5), aby uruchomić go na odpowiednim porcie szeregowym respawn.

Jeśli chcesz połączyć się z urządzeniem i zainicjować zautomatyzowane rozmowy dwukierunkowe, możesz sprawdzić, czy oczekujesz, że dostaniesz to, czego chcesz. Użyj stty (1), aby skonfigurować port do właściwej parzystości, prędkości transmisji i innych odpowiednich ustawień.

Jeśli chcesz komunikować się interaktywnie z innym komputerem przez port szeregowy, potrzebujesz oprogramowania do emulacji terminala. To robi całkiem sporo - konfiguruje port, interpretuje ANSI lub inne sekwencje poleceń terminala (ANSI nie był jedynym standardem obsługiwanym przez terminale szeregowe). Wiele emulatorów terminali obsługuje również protokoły przesyłania plików, takie jak kermit lub zmodem.

Wejścia i wyjścia komunikacji szeregowej i I / O terminali są dość złożone; możesz przeczytać więcej niż kiedykolwiek chciałeś wiedzieć na ten temat w serialu Howto.

Możesz rzucić okiem

http://serialconsole. net

Pro: nie ma oczywistych problemów związanych z bezpieczeństwem, takie jak minicom lub picocom (jeśli nie masz problemu daje użytkownikom dostęp do powłoki, nie ma problemu, ale najprawdopodobniej zrobić masz, jeśli chcesz skonfigurować serwer terminali... )

Musisz mieć pewność, że masz prawidłowe uprawnienia do odczytu na urządzeniu, możesz to zobaczyć za pomocą:

$ls -l /dev/[serial device]

Opieram się na skrypcie, który znalazłeś i dokonałeś pewnych modyfikacji.

W przypadku systemów programistycznych, z których już korzystałem, potrzebowały:

 • Brak parzystości i
 • Jeden bit stopu

Te wartości są domyślne w skrypcie.

Aby się połączyć, możesz użyć tego w następujący sposób:

. /connect. sh /dev/[serial device] [baud speed]

Przykład:

$. sh /dev/ttyUSB0 19200

Scenariusz:

#Taken from example modified by: ihatetoregister# On stack exchange, thread:# http://unix. com/questions/22545/how-to-connect-to-a-serial-port-as-simple-as-using-ssh# Modified by Rafael Karosuo <rafaelkarosuo@gmail. com># - parity enabling and amount of stop bits# - no execution without minimum params# - exit code for stty# - bgPid fix, used $! instead of $? to take the PID of cat proc in background.# - exit command to end the program# - CR termination and strip of NL added by READ command, in order to make $cmd\r\n format instead of \n$cmd\n# $. sh <device> <port speed> [# Stop bits] [parity]# Stop bits 1|2# Parity even | odd# If no last two params, then default values stopbits=1, parity=disab# Example:# connect. sh /dev/ttyS0 9600 1 even, this will use 1 stop bit and even parity# connect. sh /dev/ttyS0 9600, this will take default values for parity and stopbit#Check if at least port and baud params providedif [ -z "$1"] || [ -z "$2"]; thenprintf "\nusage:. sh <device> <port speed> [# Stop bits 1|2] [parity even|odd]\n\tNeed to provide at least port and baud speed parameters. \n\texample:connect. sh /dev/ttyS0 9600\n\n"exit 1;elsecase "$3" in2) stopb="cstopb";;*) stopb="-cstopb";;esacif [ "$4" = "even"]; thenpar="-parodd"elif [ "$4" = "odd"]; thenpar="parodd"par="-parity"printf "\nThen stty -F $1 $2 $stopb $par\n";stty -F "$1" "$2" "$stopb" "$par" -icrnl# Check if error ocurredif [ "$? " -ne 0]; thenprintf "\n\nError ocurred, stty exited $? \n\n"cat -v "$1" &bgPid="$! "while [ "$cmd"! = "exit"]read cmdecho -e "\x08$cmd\x0D" > "$1" #strip off the \n that read puts and adds \r for windows like LFdonekill "$bgPid"

PS: Musisz wiedzieć, jaki rodzaj linii jest używany w twoim systemie odbiorczym, ponieważ to określi, jak będziesz musiał wysyłać polecenia w moim przypadku Potrzebowałem systemu Windows takiego jak LF, co oznacza, że ​​muszę wysłać

command\r

Wartości ASCII dla:

 • LF: 0Ah, przesunięcie linii „\ n”
 • CR: 0Dh, powrót carrige „\ r”
 • BS: 08h, spacja „<-”
 • Jak już tu nie wspomniano, wspomnę również socat- więcej informacji w https://stackoverflow. com/questions/2899180/how-can-i-use-com-and-usb-ports-within-cygwin:

  socat `tty`, raw, echo=0 /dev/ttyS15, raw, echo=0, setsid, sane

  lub

  socat - /dev/ttyS15, raw, echo=0, setsid, sane

  (chociaż miałem problem z zatrzymaniem go po uruchomieniu, pod MSYS2 w systemie Windows)

  Zastanawiam się, dlaczego nikt nie wspomniał o ser2net.

  Przykład /etc/ser2net. conf:

  3000:telnet:600:/dev/ttyUSB0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT3001:telnet:600:/dev/ttyUSB1:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT3002:telnet:600:/dev/ttyUSB2:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT3003:telnet:600:/dev/ttyUSB3:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT

  Możesz podłączyć się do portu szeregowego tak łatwo jak:

  telnet localhost 3000

  Lub zdalnie:

  telnet <ip> 3000

  Lub nawet skonfiguruj przekierowanie portów na routerze i udostępniaj go w Internecie, abyś mógł się z nim połączyć z dowolnego miejsca (pomińmy kwestie bezpieczeństwa, mówię o elastyczności).

  Inną łatwą opcją jest dostęp do maszyny przez ssh za pomocą -Xflagi i uruchomienie programu takiego jak putty lub gtkterm.

  Więc:

  $ ssh -X <user>@<machine_address>$ sudo apt-get install gtkterm (if not installed already)$ gtkterm

  Powinien uruchomić interfejs graficzny na komputerze klienckim, a stamtąd można uzyskać dostęp do portu szeregowego, jakbyś był na hoście.

  Oświadczenie: Wypróbowałem to tylko na maszynach ubuntu. Zgaduję, że nie będzie działać z maszynami bez interfejsów graficznych.

  Z podręcznika ssh:

  -X

  Umożliwia przekazywanie X11. Można to również określić dla każdego hosta w pliku konfiguracyjnym. Przekazywanie X11 powinno być włączone ostrożnie. Użytkownicy z możliwością obejścia uprawnień do plików na zdalnym hoście (dla bazy danych autoryzacji X użytkownika) mogą uzyskać dostęp do lokalnego wyświetlacza X11 za pośrednictwem przekierowanego połączenia. Osoba atakująca może wówczas być w stanie wykonywać czynności, takie jak monitorowanie naciśnięć klawiszy. Z tego powodu przekazywanie X11 podlega domyślnie ograniczeniom rozszerzenia X11 SECURITY. Więcej informacji można znaleźć w opcji ssh -Y i dyrektywie ForwardX11Trusted w ssh_config (5).

  -Y

  Umożliwia zaufane przekazywanie X11. Zaufane przekazywanie X11 nie podlega kontrolom rozszerzenia X11 SECURITY.

  Więc użyj, -Yjeśli bezpieczeństwo stanowi problem.

  • Zmiana parametrów komunikacji szeregowej

   ja też nie znam Bascoma... ale ustawienie trybu pracy portu szeregowego w asemblerze nie stanowi żadnego problemu... szybkość parzystoć ilość bitów ustawiasz korzystając ze słów sterującyj PCON (bit SMOD to podwojenie szybkości transmisji) oraz SCON.... powodzenia....

   Mikrokontrolery 31 Mar 2003 17:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1464

  • komunikacja szeregowa AVR (8535) z PC, program

   WitamMusze napisac program obslugi komunikacji szeregowej - 2 rodzaje akcji:przesylanie bloku danych z pc do avr oraz odwrotnie. Szczegolnie mi zalezy na uzgadnianiu z pecetem szybkosci, ramki itd. Kompletnie w tej chwili nie wiem jak do tego sie zabrac. Program ma byc wywolywany przez przerwanie...

   01 Lip 2003 11:36Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1839

   komunikacja szeregowa PC-ta z PIC16C57C

   1. sprawdz sobie program na kontrolerze: ewentualne przerwania, timingi, i bufor z ktorego wysylasz dane. generalnie to najczestsze bledy.2. hardware. zapewne przez max232. sprawdz polaczenia.3. jak 1 i 2 na bank OK, to pozostaje oprogramowanie PC (jak sam pisales), sprawdz komunikacje jakims...

   29 Paź 2003 02:13Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1221

   Help! Komunikacja szeregowa między at89s52 i at89c2051

   Nie znoszę Basica i na ten temat nic nie powiem, ale w C popełniasz podstawowy błąd - chcesz pracować na przerwaniach, a w kodzie ich nie ma. Uaktywniasz timer i jego przerwanie, ale nie masz ustawionych przerwań od portu szeregowego i globalnych. Na koniec mam wrażenie, że program się natychmiast wykrzaczy...

   02 Kwi 2005 19:31Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2000

   Komunikacja szeregowa mikrokontrolerów

   Witam!!!Mam pytanie:? :odnośnie łączenia wielu mikrokontrolerów. Mianowicie chcę połaczyć np. 10 mikrokontrolerów z czego jeden ma być Masterem pozostałe Sleve. Transmisja ma ma odbywac się szeregowo. Czy może ktoś udzielić mi jakieś wskazówki, podpowiedzi, rozwiąznia układowego. Zgóry dziękuję!!!

   27 Lut 2006 18:10Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1423

   ATtiny 2313 brak poprawnej komunikacji szeregowej

   Witam,Problem pojawił sie gdy zmuszony zostałem do zmiany procka z AT90S2313 na ATtiny2313. Ogólnie wszystko sie wydaje wporządku BASCOM wykrywa procka i go programuje.Nie działa jednak jak powinno odbieranie z procka znaków ASCII. Na starym procku uzywałem następujących parametrów transmisji...

   08 Maj 2006 21:18Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1388

   Komunikacja szeregowa - '51 - assembler - potrzebna pomoc

   Sterowanie serwami rozwiązałem (jeśli ktoś ma lepszy pomysł to chętnie wysłucham), problem tkwi w komunikacji z komputerem...Moja propozycja to wykorzystanie timera z przerwaniem. W przerwaniu timera byłyby zmieniane stany wyprowadzeń sterujących serwami. Ponieważ standardowo przerwanie od portu...

   07 Mar 2008 21:45Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1046

   Komunikacja szeregowa w AT91SAM7

   Ukazał się nowy tutorial Jamesa Lyncha dotyczący komunikacji przy uzyciu portu szeregowego w mikrokontrolerach AT91SAM7 (rowniez z wykorzystaniem DMA). W dokumencie znajduje sie rowniez kilka ogolnych informacji o srodowisku YAGARTO.W zalaczniku znajduje sie dokument dla wszystkich zainteresowanych.pz...

   Mikrokontrolery ARM 02 Lip 2008 21:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1383

   Panel Siemens OP7 + komunikacja szeregowa

   Zrobiłem w końcu to co chciałem dzięki Waszej pomocy.Mam dwa OP-7 i jedynie OP-7DP12 działa z ModiconModbus v6. 0 (szkoda, bo drugiego szybko nie wykorzystam).Ale mam pytanie. W Protoolu w konfiguracji/opcjach wybranego drivera nie ma możliwości ustawienia timeoutu dla komunikacji ModBusowej...

   Automatyka Przemysłowa 21 Kwi 2010 01:21Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5834

   [Atmega][C] komunikacja szeregowa

   Muszę zaprojektować Centralę alarmową z powiadamianiem przez SMS.Do centrali podłączony będzie telefon Siemens c35, klawiatura z wyświetlaczem LCD i PC (jak wystarczy czasu). Klawiatura wraz z wyświetlaczem oddalona będzie od centrali o kilkanaście, a może i kilkadziesiąt metrów. Manipulatorów...

   Mikrokontrolery AVR 10 Paź 2008 15:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2041

   tiny 25 i komunikacja szeregowa

   Koledzy jak byście proponowali od strony programowej zrobić komunikacje po typowym rs232?mam maxa232 podłączonego do pinów 5 (jako TX procesora) i 6 jako(RX procesora)do tej pory oprogramować sprzętowego uarta dawałem sobie rade ale mi go wycieli z tego procka a nie mogę go zmienić ani nawet...

   28 Sty 2009 17:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1253

   [8515][bascom]Komunikacja szeregowa - odbieranie bitu

   Mam taki kod:$regfile = "m8515. dat"$crystal = 8000000$baud = 2400Config 1wire = Portc. 0Dim Dsid1(8) As ByteDim Dsid2(8) As ByteDim Dsid3(8) As ByteDim I1 As Integer, Ss As String * 6Dim I2 As IntegerDim I3 As IntegerDim A As String...

   09 Lis 2009 00:37Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1167

   [8515]Komunikacja szeregowa - sposób podłączenia

   Czyli jak rozumiem wystarczy podłączenie TxD kompa pod RxD trzech procków, procesory nic nie muszą wysyłać do komputera, ani komunikować się między sobą? Tak się da. Niemniej jeśli zajdzie konieczność komunikacji pomiędzy procesorami to kiszka. RS232 odpada.

   12 Kwi 2010 14:49Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1572

   Komunikacja szeregowa wykorzystująca UART i RS485

   Czy jest potrzebna jakaś kontrola (synchronizacja) czasu przełączania się Tx/Rx poszczególnych par urządzeń?Jeżeli protokół komunikacji jest dobrze "napisany" i zaimplementowany to nie trzeba nic synchronizować, jeżeli tak nie będzie, to będą problemy (np: odpowiedź od slave'a może nadejść za...

   27 Gru 2011 22:18Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 4714

   D-Link DIR 300 - komunikacja szeregowa

   witam wszystkich:)Mam problem z moim DIR-300. Wgrałem mu DD-WRT niestety cos poszlo nie tak jak powinno i teraz sa problemy z urzadzeniem - nie moge wejsc do panelu konfiguracji choc pingi leca na sztywno ustawionym IP. D-link sam z siebie nie potrafi przypisac ustawien karcie. Pingi leca zarowno...

   Hardware, Software, naprawa urządzeń sieciowych 15 Lip 2012 14:07Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1232

   SE k300i - komunikacja szeregowa

   Potrzebuje informacji czy w/w telefon do komunikacji COM wykorzystywał sygnały 3. 3V czy 5V?Mam stary kabel COM od jakiegoś handhelda (coś w rodzaju Palmtopa) i chciałem wykorzystać ten kabel do komunikacji z K300i który ma robić jako tel do wysłania smsów z komputera. Wielu zaśmieje się...

   Smartfony Serwis 10 Maj 2013 06:40Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1452

   BASCOM - Wyświetlacz LCD KS0108 i komunikacja szeregowa

   aha, czyli rozumiem że powinno to wyglądać mniej więcej w taki sposób:NADAJNIK:Dodano po 26zmieniłem kody w atmegach na wzór tych powyżej, dla testu i niestety atmega odbiorcza nic nie odbiera, wyświetlacz jest pusty, więc komunikacja stoi.Dodano po 33OKej, trochę monologu i własnych...

   10 Kwi 2013 17:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2301

   [C#] - Komunikacja szeregowa, sprawdzenie parzystości.

   Od pewnego czasu próbuje stworzyć algorytm kontroli parzystości typu EVEN w komunikacji mikrokontroler - pc w języku C# ale niestety nie udaje mi się sprawdzić w żaden sposób bitu parzystości. Od strony mikrokontrolera wszystko jest tak jak należy ale program w c# nie analizuje błędów przy odbiorze...

   Programowanie 26 Lip 2013 20:33Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1251

   s7-300 Komunikacja szeregowa z komputerem.

   Witam.Tworzę pewien system składający się z komputera z oprogramowaniem które pisze oraz sterownika. Sterownik planowałem zrobić na jakimś mikrokontrolerze ale z racji niewielkiej ilości czasu oraz zakładanej niezawodności myślę o sterowniku PLC.Mam do testów jakiś rodziny S7 300 chyba 313.Czasami...

   14 Lut 2014 08:00Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1062

   Atmega/Nokia - Atmega88, Nokia, komunikacja szeregowa

   Próbuje zainicjalizować proces przesyłania danych pomiędzy Nokią 5110, a Atmega88. Schemat połączeń:RX - 10k[Ohm] - TXDRXD - 10k[Ohm] - TXGND - GNDCałość zasilana ze stabilizatora 3. 3[V]Kod programu:[syntax=c]#include <avr/io. h>uint8_t frames[] = {0x1E, 0x00, 0x0C};//inicjalizacjavoid...

   17 Mar 2014 16:04Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2511

   Neoway M590 - uszkodzony układ komunikacji szeregowej?

   Woltomierz pokazał na lini TX of strony modułu usb-uart 3. 6V, oraz na lini TX modułu M590 2. 85V. W instrukcji modułu M590 zalecają zastosować rezystory 200Ohm, ale nawet one nie pomagają. W każdym przypadku dokładnie ten sam komunikat. Tak jak pisałem wyżej, nawet jak dokonuje konwersji poziomów logicznych...

   02 Lis 2016 10:41Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1029

   Błędy w komunikacji szeregowej RS232

   Dzień dobry.Zwracam się do Was bo zapewne cześć osób zna i stosuje rozwiązanie problemu z którym walczę.Jak radzicie sobie z błędami w transmisji danych w komunikacji szeregowej RS232?Szukając informacji o błędach występujących w komunikacji szeregowej znalazłem informację, że uzyskanie błędu...

   02 Sty 2018 10:31Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 1617

   Raspberry Pi komunikacja szeregowa

   Na RPI używam CODESYSa gdzie komunikuje się z kilkoma urządzeniami po RS ale nie w tym rzecz.Mam port emulowany COM z USB i muszę go linkować w ten sposób:ln -s /dev/ttyACM0 /dev/ttyAMA1Wszystko działa ale do pierwszego restartu RPI.Jak zrobić żeby zawsze urządzenie ttyACM0 było...

   11 Gru 2017 20:13Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1263

   ATMega32A - Komunikacja szeregowa, ustanowienie parametrów

   mam problem z inicjacją komunikacji szeregowej.Potrzebuję ustanowić połączenie 9600, słowo: 8 bitów, parity: even, bit stop: 1funkcją ustawiam jak niżej:gdy ślę 0x01 otrzymuję:Gdzie tkwi problem?Przy domyślnych ustawieniach rejestrów UCSRC i UCSRB przy wysłaniu...

   05 Cze 2018 15:18Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 597

   Komunikacja szeregowa RS-232 i nietypowy protokół

   czy udałoby się stworzyć układ na arduinoPrzy 1200 bps arduino powinno "uciągnąć" dwa odbiorniki szeregowe programowo, będziesz mógł oba strumienie danych "skleić" i wysłać do komputera przez usb - serial, zrealizujesz monitorowanie obu linii (TX / RX), jak napisałDo obu gniazd podłączasz piny...

   Początkujący Elektronicy 18 Paź 2020 20:26Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 453

   [PLC][komunikacja szeregowa][Structured text]

   W zasadzie już napisałem komunikację w ST, ale ta opcja "Predefined protocol support function" brzmi ciekawie. Chętnie bym ją przetestował.GxWorks3 występuje w różnych wersjach? Chodzi o to czy jak kupie sobie zestaw z PLC serii iQ-F oraz oprogramowaniem GX Works3 to będzie dostępna w nim to narzędzie...

   10 Sty 2022 15:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 330

   Qt C++ komunikacja szeregowa

   Próbuję napisać prostą aplikację komunikującą się z urządzeniem szeregowo. Cała komunikacja odbywa się w osobnym wątku. Wysyłanie działa bez zarzutu, ale mam problem z odbieraniem, gdyż nic nie mogę wyłapać. Na wysłane zapytanie urządzenie na-pewno odpowiada.Poniżej mój kod: 21 Paź 2022 06:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 180

   Komunikacja mikrokontrolera PIC z MATLABem

   Kod umożliwiający komunikację MATLABa z mikrokontrolerem PIC jest do ściągnięcia pod tym adresem:Rysunki dołączone na końcu artykułu pokazują dwie metody podłączenia portu szeregowego do mikrokontrolera (metoda 22 kohm rezystora i metoda max232). Przy połączeniach szeregowych najczęściej popełnianym...

   DIY Zagranica 11 Maj 2008 20:09Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4271

   PLC Smart-Base - komunikacja modbus, rozszyfrowanie ramki

   Odpowiedział tylko na kody 01 i 03. Tylko nie wiem jak zinterpretować jeW obydwu przypadkach odpowiedź nie jest poprawną ramką Modbus: zawiera 0 bajtów danych, tylko kod rozkazu i CRC.Gdy w sterowniku jest program:Rx: 45 72 72 6F 72 3A 20 73Error: sGdy w sterowniku jest program...

   25 Lis 2015 22:14Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 1737

   szeregowy LCd do mikrokontrolera

   A najtaniej będzie zrobić do wyświetlacza kontroler szeregowy na... mikrokontrolerze:P89C2051 za 5PLN - taniej niż PCFMożna sobie wtedy zaszaleć i zrobić pełną dwukierunkową komunikację z LCD na 8 liniach, będzie prościej niż na 4, a przy okazji szybciej - odczyt flagi BUSY, różnica pomiędzy szybkością...

   14 Lis 2005 12:10Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 3871

   Programowa transmisja szeregowa w ATmega8

   Witam Was!Próbuję zrobić programową transmisję szeregową. Na płytce mam układ max232 i ATm8. Procek chodzi na kwarcu zewnętrznym 11. 0592MHz.Sprzętowa transmisja działa OK, jest komunikacja między PC i ATm8. Gdy jednak odpalam poniższy program, nic nie pojawia się na ekranie monitora. PINB0 jest...

   09 Kwi 2007 16:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 909

   Poblem z komunikacja z HT1632

   Cześć, nie mogę się połączyc z HT1632. Tzn wpisuje komendy i dane do wyświetlania LED ale niestety nic nie świeci. Może ktoś już bawił się tymi kostkami lub chociaż sprawdzi gdzie mogę mieć bląd w programie. Z góry dziękuję za pomoc. Poniżej to co naskrobałem.//definicje adresow#define ADRES_0...

   17 Mar 2008 15:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 798

   Sony J5 - komunikacja z Atmegą

   Witam!Chcę połączyć telefon Sony J5 za pomocą portu szeregowego z Atmegą.Na razie wykorzystuję płytkę testową "Arduino", zawierającą FT232RL (przejście z USB na komunikację szeregową). Płytka jest zasilana 5V.Na razie wyjąłem kostkę ATMEGA, żeby połączyć komórkę z FT232RL bezpośrednio - chcę...

   Programowanie Początkujący 15 Paź 2009 20:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1154

   [ATMega8] [C] [uart] komunikacja ze sterownikiem samochodu

   Mam problem dotyczący komunikacji uk z ECU znajdującym się w Nissanie.Mianowicie posiadam protokół komunikacji według którego, ECU w samochodzie komunikuje się za pomocą UARTa. Transmisja 9600 baud, 8 bitow danych i 1 bit stopu. Komunikacja ze sterownikiem(odczytwanie parametrów) może nastąpić...

   03 Sty 2011 20:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1908

   KeyDuino - Arduino rozbudowane o obsługę komunikacji NFC (Kickstarter)

   KeyDuino to zgodna z Arduino platforma umożliwiająca łatwe projektowanie aplikacji wykorzystujących komunikację NFC.Urządzenie w formie płyty deweloperskiej to najprostsze rozwiązanie dla użytkowników korzystających w swoich projektach z platformy Arduino oraz komunikacji NFC. Near Field...

   Newsy 19 Lis 2015 22:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2967

   komunikacja pomiędzy dwoma STR7

   W projekcie wykorzystuje dwa procesory ARM firmy STMicroelectronics (STR711 i STR712). Teraz muszę zrealizować komunikację pomiędzy nimi. W jednym z procesorów mam wszystkie UART-y zajęte, więc komunikacja szeregowa UART odpada. Procesory będą umieszczone na jednej płytce lub ewentualnie na dwóch...

   13 Wrz 2007 07:05Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1712

   Komunikacja ze sterownikiem - Czym jest komunikacja RS?

   Komunikacja szeregowa na rs485 prawdopodobnie twój kocioł korzysta z modbus rtu ew. tcp. można kupić dużo bajerów na rs485 ale producenci pieców nie udostępniają często adresów zmiennych.Zmuszają do zakupu gotowych zadajników pieca.

   Smart Home IoT 16 Lut 2017 20:32Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7095

   Komunikacja z zewnątrz poprzez TXD0, RXD0 z ESP8266 NodeMCU

   czy można korzystać z TXD0, RXD0 do komunikacji szeregowej z układem zewnętrznym przy nie wykorzystanej komunikacji przez USB w Node MCU ESP8266?Pomiędzy pinami wyjściowymi z płytki TXD0 i RXD0 a TXD i RXD z CH340G są rezystory 470Ω dzięki którym teoretycznie powinna być możliwa komunikacja...

   ESP8266 i ESP32 28 Sty 2021 21:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 369

   Jak napisać program (Terminal UART) do komunikacji z uC

   Potrzebuję pomocy w realizacji projektu prostego programu komputerowego do komunikacji szeregowej duplex z mikrokontrolerem.Ramka ustawiona na sztywno, wysyłamy do 8 różnych plików wielkości 1kb.Zawsze wiadomo jak ma przebiegać komunikacja więc mozna się pokusić o weryfikację. Odpowiem na wszystkie...

   13 Lut 2011 20:27Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2337

   Komunikacja PanelView Plus 600 z MicroLogix 1200

   Nie zgadzam się, tyczy się również komunikacji szeregowej. Ethernet wykorzystywany jest do podglądu online z PC'ta, a sama komunikacji pomiędzy PLC na HMI jest zrealizowana po serialu.Pozdrawiam

   Automatyka Sterowanie PLC 01 Lip 2016 13:02Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1530

   ifm CR1082 + port szeregowy - identyfikacja danych przesyłanych przez RS232

   Pracuje nad projektem, który zakłada zapisywaniu danych przesyłanych między panelem dotykowym firmy ifm CR1082 a drukarką Epson (model TM-T88V). Panel i drukarka połączone są przez port szeregowy.Zrobiłem tzw. sniffera na RS232 i przez przejściówkę UART-USB łapię ramki danych na PC (program...

   10 Mar 2017 08:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 948

   PT6312LQ - Jaki standart komunikacji w tym układzie

   Drodzy koledzy mam pytanie nie wiem czy w dobrym dziale ale chodzi mi oto po jakiem typem komunikacji ten scalak się komunikuje z mikroprocesorem? Po prostu chcę zrobić sobie z tego wyświetlacza VFD z tym układem zegarek chyba ze do tych wyświetlaczy można procesor podpiąć bezpośrednio?Wszysto...

   16 Lut 2019 15:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 207

   Centrala alarmowa DSC HS2064 komunikacja RS232

   Czy gzieś można zdobyć opis protokołu komunikacji szeregowej z centralą DSC HS20xx. Konkretnie przez złacze PC link2. Potrzebuje zintegrować centrale z własnym systemem sterowania. Zakładam że skoro dedykowane oprogramowanie jest w stanie porozmawiać z centralą to da się taką komunikację zrealzować...

   Systemy Alarmowe 09 Sie 2020 18:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 228

   Pomysł na realizację protokołu szeregowego na pinach STM32

   Cześć.Dość dawno się tu nie udzielałem, jakoś mi było nie po drodze. Trochę zmieniłem zainteresowania, trochę było dużo pracy i nieco odszedłem od elektroniki i niskopoziomowego programowania. Czas powoli wracać, ale dziś przychodzę z problemem:)Mam pewne urządzenie, zaprojektowane dobrych kilka...

   09 Paź 2022 19:04Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 567

   PLC - komunikacja po pętli prądowej

   Jaki dostępny na rynku PLC ma możliwość napisania komunikacji szeregowej po pętli prądowej? Schemat komunikacji coś jak niżej:

   21 Gru 2022 14:43Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 243

   Co sadzicie: komunikacja komputer - pamiec (przez mikrokont)

   witamProsilbym o opinie na ponizszy temat. Chodzi mi czy uzyskalem w miare przyzwoity wynik czy smiechu warty.Otoz:Sytuacja wyglada tak:stworzylem sobie jakis prosty protokol do komunikacji SZEREGOWEJ komputer-mikrokontroler. Mikrokontroler at89c52 odczytuje wyslany bajt z komputera i zapisuje...

   29 Lis 2003 23:09Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 1951

   LPT lub RS 16wy/16we. Układy specjalizowane do transmisji szeregowej.

   Z tego, co zrozumiałem nie chodzi o komunikację szeregową do wielu odbiorników a o sterowanie linii i odczytywanie danych z szesnastu portów wejścia wyjścia.Nie jest tu potrzebny rs485.Nie podam gotowego rozwiązania, rzucę podpowiedziami:1: Dostęp przez port LPT:dwa układy typu 8255 sterowane...

   14 Lis 2005 07:55Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1247

   Port szeregowy COM - jak pobrac opis COM-a?

   Z reguły w innym miejscu rejestru figuruje ten ClassID w klasie urządzeń komunikacji szeregowej (wystarczy zapuścić monitor rejestru {RegMon} z odpowiednim filtrem przy odpalaniu managera urządzeń, który pobiera w odpowiedniej sekwencji nazwy urządzeń), w którym powinno być coś na kształt flagi "aktywny".

   08 Sie 2006 07:38Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3669

   P8085AH i COM, sposób komunikacji?

   Ah ta Komunikacja szeregowa, szczególnie w trybie asynchronicznym z dwoma niezależnymi zegarami po jednej i drugiej stronie:).To zawsze jest ciekawa sprawa, mogły się nawet kwarce zestarzeć:)Zawsze mnie to zastanawiało, kto wpadł na taki pomysł. SPI i inne magistrale synchroniczne są zdecydowanie...

   10 Wrz 2007 11:59Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 1618

   BR6104, rs232, rj45 wymiana danych po porcie szeregowym

   Czy jest taka mozliwosc zeby wykorzystac porty z rutera edimax br6104do komunikacji szeregowej lub obojetnie wjakim kolwiek innym urzadzeniu ktore ma port ethernetowy? W internecie znazlem schematy kabli db9<->rj45.

   19 Cze 2009 14:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1122

   Prosta komunikacja z nawigacją Manta Easy Rider 060

   Poszukuję sposobu na komunikację innego urządzenia z wyżej wymienioną nawigacją (Windows CE 5. 0). Udało mi się zmienić wartości rejestru odpowiedzialne za tryb hosta USB - nawigacja nie jest już wykrywana przez komputer PC po podłączeniu. Chwilowo nie mam jak zmajstrować odpowiedniego kabla aby...

   Nawigacje Hardware 11 Lut 2011 22:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5696

   [C] ATtiny2313 - brak komunikacji USART

   A zastanawiałeś się kiedyś jaki wpływ ma częstotliwość taktowania procesora na prędkość baud rate oraz procent błędów?To zajrzyj sobie do dowolnej noty PDF dowolnego procka AVR na ostatnią stronę rozdziału USARTzobaczysz tam tabele z różnymi częstotl. taktowania oraz możliwymi prędkościami...

   17 Maj 2011 18:27Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2659

   [AVR] [VFD] - sterowanie szeregowe przez RS

   Odświeżam wątek, bo mam bardzo podobny problem, tyle, że dotyczy M202SD08G. Zależy mi na komunikacji szeregowej. Niestety udało mi się połączyć jedynie z nietypową prędkością 7500 bps, a próbowałem wszystkich kombinacji prędkości i ustawień zworek. Sygnał konwertuje z RS232 na TTL poprzez LT1181ACN.

   26 Cze 2014 23:13Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 6067

   Programowanie LPC2378 w LabVIEW - komunikacja z zew. ADC po SPI

   Mam pytanie, bo ja tego pojac nie potrafie. Dlaczego w LabVIEW?MCP3204 to jest bardzo popularny uklad. Znajdz sobie biblioteke w C i przeanalizuj. To co stworzyles powinno dzialac, bo pomysl ze struktura klatki filmowej dla komunikacji szeregowej to dobre rozwiazanie;) Te bloki opozniajace to sa w...

   Mikrokontrolery Początkujący 07 Kwi 2012 22:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2192

   Chrysler voyager 2. 5 crd - Chrysler brak komunikacji z silnikiem

   Na wstępie chciałbym powitać wszystkich forumowiczówProblem z chrysler voyager 03r auto nie odpala świeci się czerwona okrągła lampka brak rozrusznika, brak lampki grzania świec i ciśnienia olejubrak połączenia ze sterownikiem silnika w body comp. -- podaje również brak połączenia ze sterownikiem...

   Samochody Elektryka i elektronika 06 Lis 2013 13:43Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 10215

   Atmega16 - Brak komunikacji po RS232

   Prosze o sprawdzenie kodu czy prawidłowy.#include <util/delay. h>#define UART_BAUD 9600#define __UBRR (F_CPU/16/UART_BAUD-1)void USART_Transmit( unsigned char data);void USART_Init( uint16_t baud);int main(void) {USART_Init( __UBRR...

   27 Lip 2013 20:50Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2514

   [BASCOM] komunikacja SPI z 74HC595 - pomóżcie ogarnąć

   Nie jestem początkujący, nie buduję pierwszego poważniejszego (po "mryganiu" LEDem) projektu z procesorem, a jednak SPI mnie przerosło, przejrzenie mnóstwa zbliżonych tematów na Elektrodzie też nie pomogło, pomóżcie proszę.Nie opisuję całego układu, bo to nie ma sensu, ograniczę się do fragmentu,...

   21 Maj 2015 18:48Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1395

   Ten sam kod - inna wersja arduino = brak komunikacji RS

   To przeanalizuj taka sytuacje.W buforze masz 1 Bajt a 2 jeszcze nie nadszedl. Procesor jest znacznie szybszy niz komunikacja szeregowa.I w czasie wykonywania tej krotkiej instrukcji drugi bajt nie zdazy nadejsc.

   Arduino 18 Lut 2018 15:06Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 678

   Komunikacja po Irda z wodomierzem Kamstrup

   Taka glowica??To jest komunikacja szeregowa ona ma swój protokół.Nie, taką głowice mam, odczytywać dane, czy programować odpowiednim oprogramowaniem mogę lecz do przełączania służy specjalna głowica, która wysyła impuls przełączający co określony czas.Dodano po 10wodomierz kamstrup...

   22 Paź 2020 22:00Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 423

   Arduino i system linux (Volumio) komunikacja

   Robię projekt wzmacniacza z wbudowanym systemem Volumio na mini pc. Arduino podłączone jest przez port USB, czy ktoś robił komunikację szeregową między tymi platformami? Na komputerze jest zainstalowany system Volumio i chciałbym wyświetlić na ekranie poprzez arduino informacje co aktualnie...

   09 Kwi 2021 21:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 231

   Odbiór liczb poprzez komunikację uart atmega16

   Masz rację spróbuję poczytać więcej o komunikacji szeregowej uart i napisać własną funkcję w wolnym czasie i wtedy podam ją tu z całym kodem w celu opinii i ewentualnej korekty.

   11 Gru 2022 20:58Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 309

   Borland C++ Builder 6 komunikacja z Arduino przez port COM.

   Jakiś czas temu zacząłem zabawę z programowaniem w C++. Używam Borland C++ Builder 6.Od 2 tygodni posiadam Arduino Uno R3 i pomyślałem, że fajnie by było przesyłać dane między Arduino a własnym programem.Umiem przesyłać dane między 2 płytkami Arduino przez port szeregowy i bezprzewodowo...

   21 Lis 2018 00:38Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1098

   Problemy z portem szeregowym COM1

   Mam problemy z komunikacja za pomoca portu szeregowego (COM1).System zainstalowany na komputerze to Windows 2000.Gdy chce nawiazac komunikacje z urzadzeniem zewnetrznym oprogramowanie stwierdza brak portu COM1.Gdy sprawdzam liste zainstalowanych urzadzen (Pane Sterowania/System/Menadzer...

   Komputery Hardware 26 Lut 2004 12:27Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 10873

   komunikacja między dwoma uP 8051 w trybie synchronicznym

   oke, dowiedziałem się co nieco na ten temat, więc transmisja będzie przebiegała po dwóch dedykowanych końcówkach, które wchodzą w skład portu P3 procesora. Są to:RXD - (P3. 0) wejście szeregowe ('Receive data')TXD-(P3. 1) wyjście szeregowe ('Transmit data')Konfiguracja portu szeregowego:SM0,...

   Software serwis 05 Gru 2006 21:40Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1137

   Komunikacja PC z AVR przy pomocy bluetootha

   Muszę napisać aplikacje na PC, która będzie wysyłała bezprzewodowo dane w technologii bluetooth oraz program na AVR, który te dane będzie odbierał i odpowiednio reagował. Posiadam moduł bluetooth Bluegiga WT12, który łączy się z Atmegą32 za pomocą UARTa. Konwertery napięcia jakie zastosowałem...

   24 Sty 2009 16:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 957

   Jak przeprowadzić komunikację między ATmega16 a PC? Problem z kodem.

   Witam. Próbuję przeprowadzić komunikację między ATMEGA16 a PC. Kod znalazłem na jednej ze stron i powinien być ok. Zmieniłem go tak aby wysyłał słowo test. Niestety w konsoli otrzymuję inne znaki niż te, które wysyłam. Znaki nie są losowe zawsze te same tak jakby był problem z kodowaniem. Przejściówka...

   02 Mar 2017 13:40Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 705

   COM serwer - sposób na połączenie z portem szeregowym poprzez sieć LAN

   Przedstawiam mały poradnik, jak połączyć się z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy przy wykorzystaniu sieci LAN.Można w ten sposób podłączyć dowolne urządzenia z portem szeregowym, jak różnego rodzaju sterowniki, liczniki itp., komunikujące się w dowolnym protokole - zaczynając od ModBUS...

   Artykuły 07 Lis 2020 21:24Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 7095

   [ATMega128][C] Problem z komunikacją przez USART1

   Ponieważ jest to mój pierwszy post chciałbym wszystkich serdecznie powitać:).Mój problem polega na tym, że nie mogę ustawić połączenia uC <-> PC z Atmegą 128. Przy AT16 wszystko jest w porządku, a ze 128 wyświetla mi nieprawidłowe znaki w Terminalu. Przy transmisji dioda się świeci i i wszystko...

   07 Lip 2009 22:27Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 2129

   Implementacja portu szeregowego w układach programowalnych

   Autor poprzednio opisywanegoNa schemacie układu wyróżniono 4 podstawowe bloki: zasilacz +5V (układ zasilany jest z baterii 9-woltowej), konwerter MAX233A (do translacji napięć z poziomu +12V RS232 do poziomu +5V TTL), programowalny układ logiczny (EPM7182SLC84 Altery) i oscylator 25, 175...

   13 Sie 2012 22:50Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3933

   Komunikacja PC z 89Cx051 przez USB

   Jedyna możliwość w przypadku tego mikrokontrolera to zastosowanie układu scalonego konwertera USB na port szeregowy.Układy konwerterów:- seria CP210x firmy Silicon Laboratories (www. cygnal. com),- seria bardzo popularnych układów firmy FTDI (www. ftdichip. com).Podłączasz taki układ do portu...

   01 Kwi 2007 21:35Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1002

   [LabVIEW] Komunikacja RS-232 z kontrolerem.

   Witam wszystkich,Mam pytanie odnośnie komunikacji przez port szeregowy z kontrolerem przy użyciu programu LabVIEW. Nie mam zbyt dużego doświadczenia ani z tym programem, ani z komunikacją przez port RS 232 (robiłem co prawda coś w C, ale to było dość dawno;).Aktualnie robię projekt, w którym używam...

   29 Paź 2008 13:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2363

   RS232 komunikacja uC 51 z PC. Informacje od czujników.

   Temat te już kilkakrotnie przewijał się na elektrodzie ale niestety dalej nie mogę znaleźć odpowiedzi na dręczące mnie pytania.Ma do zrobienia komunikacje procesora 51 z PC po RS232. Program na PC piszę w c++ builder 6. 0 na podstawie książki RS232 praktyczne programowanie.Mniej więcej wygląda...

   09 Gru 2009 16:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1188

   [Atmega32], [C], [UART], komunikacja z enthernetem

   W zasadzie to obsługa portu szeregowego pod linuxem zgodnie z ich zasadą "everything is a file" to po prostu zapis i odczyt z pliku. W php otwieramy plik /dev/ttyS0 i zapisujemy do niego i/lub odczytujemy. Dodatkowym poleceniem konfigurujemy parametry.Z tym że komunikacja php z urządzeniem,...

   22 Maj 2011 13:37Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 2915

   port szeregowy - Software flow control

   Hej!Próbuję wykorzystać opcję 'Software flow control' terminala w komunikacji z moim urządzeniem. Urządzonko wykorzystuje swój port uart (piny rx, tx) do którego podłączony jest konwerter uart/USB no i w komputerze widoczne to jest jako zwykły port szeregowy (/dev/ttyUSB0). Do komunikacji z urządzeniem...

   16 Lip 2015 08:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 750

   Atmega8 + szeregowy wyświetlacz VFD [BASCOM]

   Mam problem z wysterowaniem wyświetlacza VFD. Wyświetlacz to futaba US202SD01A(202SD01C) lub Samsung 20T201DA2. Wyświetlacze pochodzą z tego samego modelu urządzeń i zachowują się podobnie, są to odpowiedniki. Problem polega na tym, że po wysyłaniu jednej liczby 8-bitowej szeregowo co 100 ms,...

   20 Sty 2014 23:31Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2160

   Port szeregowy -jak sprawdzić?

   Jak można sprawdzić port szeregowy w kompie? Mysz szeregowa na nim działa ale jak podłączę do niego np. tuner satelitarny w celu uaktualnienia listy kanałów to jest brak komunikacji. Z innym komputerem jest komunikacja.

   29 Lis 2006 21:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2094

   Komunikacja ze sterownikiem PLC FATEK przez Internet

   Przyczyną tego, że sterownik nie odpowiada na dwa zapytania wysłane pod rząd jest to, że w Fateku komunikacja po portach Ethernetowych chodzi tak naprawdę po portach szeregowych tego sterownika (zauważ, że wysyłając zapytanie po TCP/IP musisz wysłać taką samą ramkę danych jakbyś wysyłał przez...

   06 Gru 2010 19:29Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2978

   C++ Builder 6 i RS232. Brak komunikacji z mikrokontrolerem

   Nie mogę się uporać z nawiązaniem komunikacji między mikrokontrolerem a prostą aplikacją w C++ Builder 6.Po kolei:Na Atmega8 wgrany program do wysyłania po UART danych, transmisja skonfigurowana:115200 bps8 bitów danych1 bit stopubez parzystości.Wszystko obsługiwane przez...

   10 Lut 2014 18:01Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2659

   GPS z komunikacją przez Bluetooth

   Korzystam z dwóch smartfonów, ale w żadnym z nich nie ma GPS. A ponieważ nie zawsze jest wygodnie brać ze sobą urządzenie z większym wyświetlaczem, postanowiłem zrobić sam taki moduł GPS do telefonu komunikujący się za pomocą Bluetootha.Jako odbiornik GPS wybrałem EB-500. To 66-kanałowy...

   24 Lip 2012 19:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 12913

   Atmega32, DS18b20, rs232, LCD - brak komunikacji między PC a uC

   Witam, mam pytanie odnośnie przesyłania pomiaru temperatury z czujnika DS18b20 przez RS232 do PC.Korzystam z płytki edukacyjnej:Do uC mam podłączony czujnik DS18b20, wyświetlacz LCD.Pomiar temperatury na LCD wyświetla się poprawnie, to samo chcę wysłać przez RS232 do PC i już nie działa, w ogóle...

   10 Kwi 2013 13:44Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1863

   Stacja pogodowa na Arduino z komunikacją na 433 MHz

   W poniższym projekcie autor zaprezentował, jak połączyć dwa moduły Arduino z pomoc komunikacji radiowej (bezprzewodowej). Autor wykorzystuje w poniższym projekcie umiejętności zdobyte podczas jego poprzednich projektów, aby skonstruować bezprzewodową stację meteorologiczną opartą o moduł RF433...

   21 Paź 2015 09:02Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 12234

   BTM-222 - Brak komunikacji UART

   Witam! Posiadam arduino uno oraz moduł bluetooth btm222, ogólnie postawiłem już kilka projektów używając komunikacji bt. Problem pojawił się teraz - gdy chciałem (pierwszy raz) użyć komend AT modułu aby ustawić PIN. Na arduino wrzucam program blink, do pinów TX i RX arduino, podłączam krzyżowo piny odpowiadające...

   27 Gru 2015 21:55Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1149

   Philips 6010 port szeregowy

   Jak wiadomo C+ zrobila 'wielka' promocje i zaczela sprzedawac philipsy 6010 za 189zl (na wlasnosc) jednak maja one wielka wade mianowicie uwalony port szeregowy tzn. niektore nie maja ukladow max232 (w czym nie widze problemu - ponowne wlutowanie zamiennika) jednak wiekszosc ma dodatkowo przeciete sciezki...

   SAT Serwis 23 Cze 2008 15:49Odpowiedzi: 44 Wyświetleń: 16446

   WinME, DKU-5 i NOKIA 7250i - brak komunikacji.

   Na początku nadmienię iż, użyłem opcji szukaj i przeczytałem większość porad na temat komunikacji z NOKIĄ 7250i przez kabelek USB DKU-5. Byłem na stronie gsm2pc. pl. Niestety nic nie pomaga.Problem jest następujący.Zgodnie z tym co piszą na różnych stronach najpierw zainstalowałem odpowiedni...

   17 Lis 2005 22:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 960

   Adapter USB-RS; komunikacja z czujnikiem temp. DS1820

   Posiadam laptopa nie wyposażonego w porty szeregowe.Zbudowałem układ mierzący temperaturę (kilka czujników DS 1820; adapter 9097E) chciałbym go wykorzystać we współpracy z laptopem.Zakupiona przejściówka:zostaje wykryta w momencie włożenia do portu USB (system instaluje - emuluje?...

   30 Paź 2007 15:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1821

   [ADUC842][C] - komunikacja RS

   Witam serdecznie,Od kilku dni męcze się z następującym problemem. Komunikacja komputera z uC zrealizowana jest na przerwaniach.uC wysyła co pewien czas string "jasiek" do komputera. Jeśli ja z komputera wyśle znak "0" to uC po odebraniu odsyła znak "#".Wszystko działa w porządku do momentu...

   17 Kwi 2009 20:18Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1406

   Komunikacja 2xAVR. Jakiej transmisji użyć?

   Łącze szeregowe idealnie nadaje się do odpytywania drugiego procesora. Na I2C to trochę daleko.Na procesorach musisz:- oprogramować wysyłanie "pytania"/"odpowiedzi", czyli musisz nauczyć się wysyłać dane przez łącze szeregowe- napisać obsługę przerwania łącza szeregowego - czyli co ma się dziać...

   30 Cze 2009 08:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1035

   [Windows] Zajęty port szeregowy.

   Nie wiem czy w dobrym dziale, w razie czego proszę o przeniesienie.Jest taki problem - muszę skomunikować się przez port szeregowy z urządzeniem EZURiO (moduł bluetooth). Jednak nie działa komunikacja poprzez przejściówkę USB-rs232 (firmy meraprojekt, mp00101). Muszę więc korzystać z wbudowanego...

   10 Lis 2009 05:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3694

   mmnet1001 linux uruchomienie portu szeregowego

   czy kolega fazolek mógłby wkleić pełny kod, którego użył do komunikacji? Męczę się z modułem MMnet już kilka dni i mimo wielu prób nie udało mi się uruchomić dwustronnej komunikacji przez RS232. Poprawnie działa odczyt danych przez moduł MMnet, transmisja danych do komputera nie działa.Wykorzystuję...

   04 Wrz 2010 23:04Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2618

   Komunikacja z komputerem poprzez NetStack z ENC28J60

   Bawiłem się tym razem z kolegą i już to kiedyś uruchomiłem, wtedy zbudowaną mieliśmy płytkę od podstaw ze strony tuxGraphics i połączyliśmy z Atmega16. Po małych bataliach pięknie hulało. Korzysta on teraz z tego do zapalania światła w pokoju przez Wifi w komorce:)Testowałem zaś tą płytkę AND-ETH...

   04 Sie 2011 15:01Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 3294

   Linksys WRTU54G - Połączenie szeregowe

   Próbując ostatnio naprawić uszkodzony firmware w moim routerze nie mogłem poradzić sobie z dziwnym problemem.W routerze znajdują się 4 piny do połączenia:1 - +3. 3v2. TX3. RX4. GNDPróbowałem do komunikacji użyć 2 różnych układów: MAX232 oraz SP3232 (ekwiwalent MAX3232). Każdy próbowałem...

   28 Mar 2012 11:23Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1037

   [C++] Qt - Program do obsługi portu szeregowego

   mam dość spory problem. Napisałem program do obsługi portu szeregowego i komunikacji z mikrokontrolerem, który wysyła 9bajtową ramkę. Dane wysyłane są w bardzo dużej ilości i z prędkością 9600 bps. Program niby działa tak jak powinien i no właśnie pojawia się jedno ale:do odczytu używam timera,...

   15 Kwi 2013 21:21Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 6037

   [STM32 P103] - [C/CrossWorks] Komunikacja RS232

   Vcc? Zasilanie mam tylko od strony RS485 konwertera. A nowsze wtyczki kabli szeregowych nie przewidują specjalnie ich rozbierania (no i na mojej rozpisce PINów komunikacji szeregowej nie ma nic takiego).W kwestiach sprzętowo technicznych trzeba mi łopatologicznie napisać bo do niedawna jedyny mój kontakt...

   28 Lip 2012 08:57Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3061

   Najmniejszy moduł WIFI do szybkiej i łatwej komunikacji serial-to-WIFI

   Firma Lantronix ogłosiła uruchomienie produkcji swojego nowego modułu xPico WIFI. Kompaktowe urządzenie zawiera wbudowany serwer do połączeń bezprzewodowych. Zaprojektowano go do łatwego i szybkiego połączenia interfejsu szeregowego z WIFI. Lantronix będzie prezentował swój nowy produkt na targach Embeded...

   09 Wrz 2013 11:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3768

   sEa pozyton - programowanie komunikacji w c#

   Zacznij od nawiązania komunikacji programem typu terminal. Są takie, które pozwalają konrolować wysyłanie znaków [CR][LF] i podobnych.Jak to się uda, to będziesz dokładnie wiedział co należy wysłać.Druga sprawa. Jeśli używasz Moxy, znacznie wygodniej jest przestawić ją w tryb TCP Server (nie Real...

   24 Lip 2013 09:58Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2799

   Monitoring maszyn, wysyłanie do serwera, moduł komunikacji bezprzewodowej

   Ok. Dużo mi się rozjaśniło:) wielkie dzięki. Będę pisał na bieżąco jak będę miał jakieś problemy:)Jeszcze jedna myśl.Zakładając, że na jedną sprężarkownię przeznaczam jeden moduł MT.Sprężarki - te które mają RS485 łączę szeregowo z układami I/O (które są przy sprężarkach z których wyciągam...

   30 Maj 2016 22:35Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2421

   Z80 - jak rozkminić komunikację?

   Potrzebuję pomocy znawców procesora Z80. Mam urządzenie z Z80 na pokładzie - dokładnie LH0080A. Urządzenie posiada układ LH0084A i wyprowadzony port komunikacyjny. Urządzenie pracowało w połączeniu szeregowym z masterem tylko za pomocą linii RX, TX. Chcę się połączyć z urządzeniem przez w/w złącze...

   Mikrokontrolery Pozostałe 13 Sie 2017 22:47Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1833

   Analiza komunikatu w transmisji szeregowej

   Za pomocą prostego analizatora logicznego oraz oprogramowania Logic próbuję podsłuchać komunikat, który jest cyklicznie wysyłany (co 100ms) z jednego urządzenia do drugiego (RTI, z nawigacji/napędu DVD do ekranu, w Volvo).Do rzeczy... Wszystko po to, by samodzielnie wysterować sam ekran. Wysterowanie...

   DSP i Transmisja 13 Kwi 2021 17:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 528

   ATmega128 i komunikacja z PC RS232

   Usiłuję zmusić ATmegę128 do komunikacji z komputerem przez RS-232. Niestety mam z tym duży kłopot.Procesor chodzi z kwarcem na 16MHz, a transmisja do komputera ma się odbywać poprzez wbudowany w procesor USART z prędkością 115, 2kbps. Transmisja ma być w zasadzie ciągła do póki są dane do wysłania...

   29 Cze 2010 14:35Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2457

   Komunikacja bezprzewodowa w pasmie 433 MHz na uC PIC

   Istnieje wiele sposobów, na dodanie do amatorskiego projektu łączności bezprzewodowej. W poniższym projekcie autor wykorzystał łącze radiowe do skomunikowania 8 bitowego mikrokontrolera z rodziny PIC z komputerem PC. W internecie znaleźć można wiele różnych przykładów wykorystania szerokiej gamy...

   28 Paź 2016 11:27Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 12477

   Komunikacja radiowa na różne sposoby - SIM800

   W świecie Internetu Rzeczy, komunikacja radiowa staje się często nieodzownym elementem bardzo wielu urządzeń elektronicznych. Można ją zorganizować na różne sposoby, tworząc samodzielne łącza lub opierając się o infrastrukturę firm trzecich. Warto poznać te możliwości, by powstające rozwiązania były...

   01 Sie 2018 17:07Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1362

   Program master /slave po portach szeregowych help

   Mam pytanie co do swojego programu w C obslugujacego transmisje danych.Jest to program ktory bedzie zaladowany do procesora pracujacego w trybie MAster (mikrokotroler maxim ds89c450 - obsluguje 2 porty szeregowe)Po pierwsze wybieram tryb pracy mikrokontrolera( wybieram tryb 2w ktorym mam...

   01 Lip 2005 12:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 794

   Komunikacja peer-to-peer z wykorzystaniem modułów radiowych A110LR09A

   W niniejszym artykule zostanie objaśnione, jak używać takich modułów do bezprzewodowego odczytu danych z czujnika temperatury i wyświetlania ich na ekranie komputera. Do pomiarów wykorzystywany jest czujnik temperatury wbudowany w mikrokontroler MSP430F2553. Kod źródłowy jest niewielki i bardzo...

   28 Kwi 2013 19:36Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 11919

   Komunikacja SPI ATmega32 - zawieszanie podczas nadawania.

   Od jakiegoś czasu próbuję obsłużyć interfejs SPI na uC ATMega32, ponieważ chcę sterować potencjometrem cyfrowym. Mam problem w sprzętowym SPI. Napisałem program testowy. Ma działać następująco: co 100ms (stała INTERWAL_RAMEK) ma nadać ramkę danych oraz zmieniać stan PA0 na przeciwny. W zależności...

   29 Kwi 2020 08:38Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 372

   komunikacja rs232-mikrokontroler?

   Używaj opcji "szukaj", sam zamieszczałem programik do komunikacji szeregowej oczywiście musiałbyś go troszkę zmodyfikować i dołożyć to zapalanie diód ale nie zajęło by Ci to więcej niż pół dnia.

   13 Lis 2003 10:39Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 6558

   **Komunikacja AduC812 z Pecetem**

   Najlepiej pokaze na przykladzie w czym jest problem. Mam taki program... (C-Keila)#include<aduc812... przetwornikow A/C, C/A oraz portu szeregowego}void timer2() interrupt 5 using 1{...program sterowania np. silniczkiem...

   26 Kwi 2004 00:03Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1215

   1530 problem z komunikacją do kompa

   "Brak odpowiedzi terminala w tym porcie szeregowym!Sprawdź tryb serwisowy lub port szeregowy"Sprawdź ustawienia w Biosie, czy jest ustawione ECC+EPP.Zobacz w Pionero w konfiguracji co jest ustawione w I/O Port Range. To samo ustaw w biosie albo zmień w Pionero.

   19 Mar 2005 19:38Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1059

   c++ Builder komunikacja po RS-232 ale z wstawkami ASM

   Szkoda marnować czasu na jakikolwiek program, który korzysta z portu 3F8 bezpośrednio. Tendencja jest taka, że port szeregowy będzie dostępny głównie w postaci przejściówki na USB. Znajdź sobie jakiś porządny komponent do obsługi portu szeregowego - CiaComPort, ComPort Library, albo TurboPower Async...

   05 Kwi 2006 11:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1770

   Komunikacja między dwoma AVR'kami na proste małe radio.

   Witam KolegówJeśli to ma być transmisja cyfrowa to proste układziki pogorszą jej jakość, zwiększą przekłamania i co za tym idzie ilość powtórek.Osobiście doradzam temat 'packet radio'. Do tego typu doświadczeń jest to najlepszy sposób ( i wypróbowany). Na ten temat znajdziesz wiele literatury.Modem...

   Radiotechnika Serwis 10 Lis 2006 10:03Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 3512

   Pomysł na komunikację RS - własny protokół - jaki?

   :arrow: markosik20 to co przedstawiłeś, to jest algorytm, a nie protokółStosowane protokoły w transmisji szeregowej to np. :XON-XOFFSygnały XON i XOFF umożliwiają sterowanie zapełnieniem bufora nadawczego/odbiorczego. Transmisja przebiega w pełnym trybie dupleksowym, oprócz linii sygnałowych...

   07 Lut 2007 16:59Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 3510

   Komunikacja radiowa miedzy obiektem a sterownikiem PLC

   Stawu - a jakie Ty właściwie sygnały chcesz przesyłać drogą radiową?Istnieje możliwość komunikowania sterowników PLC poprzez BT (o ile BT to bluetooth? ) - słyszałem o tym ale nie potrafię podać zbyt wielu przykładów - znam w praktyce tylko taki system - ale on służy jedynie do przesyłania sygnałów...

   01 Gru 2007 17:59Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3184

   Brak komunikacji z ECU - Alisei N Zavoli (LPG)

   Witam wszystkich.Zwracam się do wszystkich o pomocy w rozwiązaniu mojego problemu który polega na braku komunikacji z jednostki sterującej ECU – Alisei N Zavoli (LPG) poprzez port szeregowy PC.Poniżej postaram się opisać o co chodzi.Kilka tygodni temu zbudowałem interfejs na układzie HIN232CP....

   07 Mar 2008 11:26Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5440

   [avr][C/WinAvr] - szeregowe wysyłanie danych

   Raz na jakiś czas programuje uC Atmela, ale nigdy nie musiałem komunikować się z peryferiami w postaci innych układów.Aby za bardzo nie zagłębiać się w szczegóły, muszę wysłać do urządzenia 16bitowe słowo (driver wyświetlacza LED) i nie bardzo wiem, jak wysyłać bit po bicie. Oczywiście funkcje...

   28 Wrz 2008 22:29Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1879

   Komunikacja procków, kwestie sprzętowe i kablowe

   Jeżeli to RS485, to jest on dosyć odporny na zakłócenia. Ja dałbym szeregowo jakieś filtry, np. Muraty serii BLM, dobierz coś do twojej prędkości transmisji. Niektóre można kupić w TME.Przy 10m kabla nie spodziwałbym się zakłóceń dużej energii, zresztą nawet badania EMC typu SURGE robi się dopiero...

   25 Wrz 2009 16:06Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1667

   [AVR] komunikacja miedzy dwoma mikrokontrolerami

   Mam takie pytanko...Mam do zrobienia ukladzik ktory:a) bedzie komunkowal sie z telefonem komorkowym po porcie szeregowymb) bedzie komunikowa sie z PC rozniez po porcie szeregowymRozumiem ze w takiej sytuacji jeden mikrokontroler mi nie wystarczy.Chce zrobic tak by wrzucic dwa avr z...

   21 Mar 2009 11:23Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2073

   Komunikacja radiowa pomiędzy PC(C#) - 2xATmegi (język C).

   Jaka jest szybkość transmisji szeregowej?Zrób zworkę na pinie nr 2 i 3 z portu szeregowego - dostaniesz natychmiast to co wysyłasz. Czy wtedy ramki też będą poszatkowane?

   27 Sty 2011 17:37Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2215

   Komunikacja między ATMEGĄ a modemem gsm

   Mam problem w zgadaniu transmisji szeregowej między Atmegą 644P, a modemem SonyEricsson GM47. Aktualnie Atmega wykonuje prosty programik, wysyłający komendę ATD XXXXXXXXX; gdzie XXXXXXXXX to oczywiście numer telefonu. Atmega po podłączeniu do komputera poprzez konwerter napięć oparty na MAX3232...

   03 Kwi 2011 12:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 852

   Komunikacja pomiędzy dwoma komórkami po audiojack

   Chce zrobic komunikacje po kablu miedzy dwoma zlaczami audiojack. Docelowo chodzi mi o komunikacje miedzy dwoma komorkami, ale narazie bede testowal miedzy komorka, a arduino.Zakładając, że zrobisz odpowiednią modulację sygnału audio (jakiś modem programowy) teoretycznie może to zadziałać.Zastanawiam...

   29 Mar 2012 01:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1242

   Android+AVR - Adnroid-komunikacja z AVR?

   Można NFC, jeśli jest w telefonie/tablecie. Są układy na NFC na I2C które można kontrolować mikrokontrolerem. Przepustowość niewielka ale w Twoim układzie chyba wystarczy.NXP robi coś takiego:Tyle, że chyba ciężko to dostać (aaa, już nie, Farnell ma te scalaki po 5zł). U ST też widziałem coś...

   09 Lut 2015 13:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1614

   Arduino UNO - komunikacja RS 232 z innymi płytkami - jak?

   Witam, mam prosty projekt na Arduino, jakieś 2 czujniki które zbierają mi pomiary.Wiem, że jest takie coś jak port szeregowy w Arduino.Zadanie jakie przede mną postawiono to: stworzenie sieci, tzn. Mam płytkę nadrzędną z Raspberry PI ( master), która za pomocą RS 485 konwertowanego na Rs 232...

   31 Maj 2015 17:03Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 4779

   PIC16F1825 - Poprawność kodu, dodanie komunikacji UART, funkcji millis()

   Jak chcesz się uczyć, to po pierwsze zastanowiłbym się, czy funkcja typu millis() jest Ci potrzebna.Bo w przytoczonym kodzie to strzelanie z armaty do wróbla.Jeśli chodzi o uart, to w DS masz wszystko co potrzeba do obsługi portu szeregowego.Sporo jest także w przykładach MLADodatkowo masz piękne...

   Mikrokontrolery PIC 02 Lip 2016 08:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3765

   Komunikacja I2C z czujnikiem ciśnienia.

   W swoim projekcie chcę wykorzystać cyfrowy czujnik ciśnienia ABPDANN005PG2A3 od Honeywell, który komunikuje się z Arduino za pomocą magistrali I2C. Mam niestety pewien problem. Podłączyłem czujnik tak jak zaleca producent, jako rezystory podciągające używam 1 kOhm tak jak zaleca producent,...

   03 Gru 2017 03:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 645

   [STM32] Komunikacja przez BT z komputerem

   Tak, jak powiedział kolega powyżej BT konfigurujesz za pomocą komend AT. W moim przypadku raz skonfigurowany BT (nazwa, pin, prędkość) już nie jest ponownie konfigurowany. Wystarczy wówczas taki moduł podłączyć do mikrokontrolera. Jeśli używasz płytek ewaluacyjnych od ST to miej na uwadze, że zazwyczaj...

   18 Cze 2018 07:21Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 603

   Arduino - Komunikacja z programem c++ [SerialClass][c++]

   i program przyjmuje te dane lecz nijak to ma się do jego działaniaCo dwie sekundy wysyłasz "LED is OFF" oraz "LED is ON" z Arduino. W programie na kompie czytasz Serial z Arduino z maksymalną prędkością. Stąd w konsoli PC masz najpierw "LED is OFF", a później serię komunikatów o braku odebranych...

   31 Mar 2020 21:15Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 669

   Brak komunikacji z fx6600cr

   opis nie jest mojego autorstwapodziękowania dla SAT-ELITA skąd pochodzi materjałProblem komunikacji tunera z komputerem (wyłączony lub brak portu szeregowego COM)Problem zgłaszany przez Arioner tuż po jego uruchomianiu.Upewnij się - Âże w BIOS'ie - nie masz przypadkowo wyłączonych parametrów...

   05 Mar 2008 12:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1594

   Komunikacja z ATmega przez RS232 w Javie

   zastanawiam się nad tematem projektu i przyszedł mi taki pomysł, aby w projekcie wykorzystać komunikację mikroprocesora i komputera poprzez port szeregowy. Np. mam termometr zrobiony na atmedze, który będzie przesyłał dane do aplikacji. Aplikacja będzie określała częstotliwość pomiarów, dokładność,...

   07 Maj 2010 15:38Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3749

   ATMEGA - Komunikacja z czujką

   Posiadam czujkę dymu i ciepła Hekatron MTD 533X.Czujka komunikuje się z centralą prawdopodobnie za pomocą protokołu 1wire ponieważ do czujki podlaczone są tylko 2 przewody- masa i zasilanie(+)przewód spełniający również funkcję komunikacji- transmisji danych.Każda czujka posuada również...

   11 Sty 2014 12:31Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1791

   Fishino - klon Arduino z komunikacją WiFi

   Czemu "Fishino"? Nazwa pochodzi od żartu na Prima Aprilis (po włosku "Pesce d'Aprile", a "Pesce", (czyt. pasza) oznacza rybę). Żart dotyczył pojawienia się kolejnego klonu Arduino, pod nazwą Fishino Zero. Moduł miał mieć rewolucyjne wyposażenie, więc spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Żart...

   29 Wrz 2015 23:39Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4266

   Komunikacja pomiędzy PLC Mitsubishi FX35a-30mr, a sterownikiem PLC Siemiens.

   Witam, moje pytanie brzmi: Czy jest możliwość komunikacji (przesyłania zmiennych i ich wartości) pomiędzy sterownikiem marki Mitsubishi FX3.., a steronikiem Siemensa? Takie zadanie zostało mi jakiś czas temu postawione, a nie mam doświadczenia w komunikacji pomiędzy sterownikami. Proszę o wyrozumiałość....

   12 Lut 2019 16:27Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 687

   Commander SE komunikacja przez rtu

   Mam pewien problem z Falownikiem Commander SE.A mianowicie chcę zrobić komunikację falownika z komputerem przez port RS485, komunikacja będzie szeregowa. Do tego celu wykorzystuję całkiem zewnętrzny program do z czytywania danych z falownika.Falownik z komputerem jest podpięty skrętką przez...

   Automatyka Falowniki 04 Wrz 2019 18:47Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 327

   QuadroPlot - Wykres z portu szeregowego + Acc + Gyro

   Witam. Dziś chciał bym przedstawić bardziej rozbudowany projekt składający się z dwóch części. Pierwszą część stanowi oprogramowanie napisane przeze mnie w jeżyku C++ na bazie bibliotek QT4. Program ma za zadanie pobierać dane z portu szeregowego i rysować na ich podstawie wykres w czasie...

   DIY Konstrukcje 23 Cze 2011 13:22Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 7475

   Karta przekaźników z interfejsem szeregowym

   Sterowana komputerowo karta przekaźników, zaprezentowana w poniższym opisie, oprócz współpracy z komputerem PC przez interfejs szeregowy, może być konfigurowana ręcznie, z wykorzystaniem przycisków. Karta może również współpracować z adapterem USB-RS232. Sercem urządzenia jest mikroprocesor PIC,...

   28 Paź 2012 19:28Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 8982

   Mikrokontroler 89c2051 sterowany z PC poprzez port szeregowy

   Mam uklad, na ktorym jest mikrokontroler 89c2051. Chce sterowac tym miktrokontrolerem poprzez port szeregowy. Nigdy wczesniej czegos takiego nie robilem. Znam sie na c++, c, java. Z assebmlerem na mikroprocka tez nie ma problemu. Czy moglby mi ktos pomoc i podeslac jakies linki. Generalnie chodzi o komunikacje...

   16 Gru 2004 16:22Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3405

   SPI - czy komunikacja w dwie strony jest możliwa?

   Hmm dalej mam problem.. i naprawde nie mogle znalesc bledu prosze zobaczcie:Ustawienie do komunikacji SLAVE - MASTERMASTER:void SPI_MasterInit(void){DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<... SPSR = (1<<SPI2X);...

   04 Lut 2009 17:28Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1323

   Komunikacja z kartą SIM

   Jak wygląda komunikacja telefonu z kartą SIM? Z tego co wiem to jest transmisja szeregowa podobna jak w kartach chipowych, ale chodzi mi jeszcze o protokół komunikacji (np jak odczytać dane jeżeli karta jest zablokowana PINem).

   17 Lis 2006 15:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 726

   Brak komunikacji RS232, niskie napięcia EVEREST.

   Mój problem zaczął się prawie miesiąc temu, czy to przypadek, czy zrządzenie losu, po wyłączeniu komputera z sieci przed burzą na następny dzień już nie zagadał...Zgłosił się komunikatemBIOS ROM CHECKSUM ERROR... :cry:Po 158 próbie uruchomienia systemu (włącznie z dyskietką startową z...

   02 Lip 2008 20:36Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2740

   Komunikacja bluetooth komórka J2ME <--> mikroprocesor

   Również poszukuję informacji odnośnie tego czy można stworzyć połączenie szeregowe za pomocą midletu z innym urządzeniem (uK) przez BT.Informacje w internecie podają różne dane.Na razie doszedłem do tego:Profil MIDP 1. 0 na pewno nie pozwala na obsługę połączenia szer.Profil MIDP 2. 0...

   25 Lip 2009 14:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5689

   Robot - komunikacja rozproszona

   Jaki użyłeś wzmacniacz prądowy, komunikacja z modułami jest szeregowa RS-?. Masz może krótki opis komunikacji między robotami np. jeden napotyka przeszkodę przesyła (w jaki sposób) informację do drugiego - jakie dane zawiera informacja, co drugi robi gdy otrzyma informację o przeszkodzie, wiadomo zapamiętuje...

   23 Sty 2009 21:49Odpowiedzi: 40 Wyświetleń: 10183

   Jak to zrobic (karta pomiarowa czy port szeregowy? )

   Od razu pisze ze byc moze temat zostal umieszczony ale nie w tym dziale co potrzeba takze w razie potrzeby prosze o jego przesuniecie.Po glowie chodzi mi pewien pomysl a mianowicie odczytywanie sygnalu z kontaktronu ktory bedzie wysylac sygnaly o jakiejs czestotliwosci max 10 Hz i to bedzie...

   19 Mar 2009 23:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1359

   MAX148/9 Szeregowe, 8-kanałowe, 10-bitowe konwertery ADC.

   Maxim Integrated Products wprowadził nowe moduły MAX148 / MAX149. Są to 10-bitowe, 8-kanałowe, małej mocy analogowo-cyfrowe konwertery ADC ( analog-to-digital converter). Układy zawierają obwód track/hold oraz szeregowy interfejs z wysoką szybkością przetwarzania i niskim poborem energii. Konwertery...

   29 Paź 2009 20:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 774

   LPC2148 a komunikacja po SPI z AD7794

   64kHz ma się nijak do komunikacji szeregowej. To zegar ADC. Możesz ustawić każdą prędkość transmisji poniżej 5MHz.Natomiast z tym oczekiwaniem, aż WEN będzie 0 to coś kręcisz. WEN masz zdefiniowane jako 7 więc się chyba nie doczekasz;-)Albert

   09 Kwi 2010 10:55Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1711

   [Matlab] Obsługa portu szeregowego.

   Dzień dobry,Walczę z portem szeregowym w Matlabie.Problem jest tego rodzaju, że przy próbie przesłania jakiejś konkretniejszej ilości danych Matlab wykonuje jedną z dwóch "operacji"- Przerywa transmisję, twierdząc, że ma "write timeout", po czym z portem już się nic nie da zrobić (próba zamknięcia...

   09 Gru 2010 02:22Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3080

   [ATmega32][c][MMusb232RL][JTAG ICE] Uart nie działa, komunikacja uC-PC po RS

   Od 2 dni męczę ATmegę32, żeby tylko poprawnie komunikowała się z PC, zależy mi na transmisji szeregowej. Używam do tego modułu BAUD rate po obu stronach jest poprawne - inaczej nie dostane nawet tego '? ' zwrotnego4. Inicjalizację UART'a, otrzymywanie i wysyłanie danych, wziąłem wprost z...

   11 Lis 2011 09:39Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2082

   Citroen C3 - brak komunikacji z silnikiem

   Witam. Mam u siebie C3 2002rok 1, 4 beznyka. Auto nie odpala. Brak komunikacji z wtryskiem. W BSI, ABS, wspomaganiu wyrzuca tylko brak komunikacji z silnikiem a pozatym jeszcze w liczniku - Prędkość obrotowa silnika wartość otrzymana jest nieprawidłowa. Can jest połączony szeregowo więc możlwości jest...

   18 Sty 2012 19:04Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 7393

   rs485 - komunikacja - odczyt danych

   jest kilka kwestii, które należy rozwiązać:I odbieranie danych przez PC (port COM lub port USB, ale z wirtualnym portem szeregowym):do najprostszych zadań wystarczy tani konwerter RS485/RS232 lub RS485/USBII odczyt/wysłanie danych przez port COM:pod systemem Windows nie jest to problem,...

   25 Kwi 2013 18:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4662

   integral, hekatron - komunikacja z czujką dymu, dokumentacja

   Poszukuję dokumentacji do czujki dymu i ciepła cubus mtd 533x.W szczególnosci interesuje mnie wymiana informacji pomiędzy czujką a centralą - protokół itp...,zasilanie czujki - 16 -30V,transmisja danych - szeregowa dwufazowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa, 4800 bit/s.Czy możliwa...

   Elektryka Instalacje i Sieci 22 Gru 2013 12:43Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3144

   ATmega64A - komunikacja po SPI z potencjometrem AD8403 [rozwiązany]

   Mam prośbę o pomoc do osób, które mają doświadczenie w komunikacji z potencjometrem cyfrowym AD8403.Mam dziwny problem ze skonfigurowaniem interfejsu SPI gdyż Mikro-kontroler ustawia stany na potencjometrze ale tylko kilkadziesiąt razy po włączeniu zasilania.Okroiłem program do testów jedynie...

   01 Maj 2015 15:36Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 702

   ADXL345 + SD karta na SPI - brak komunikacji

   CześćMam problem z połączeniem akcelerometru ADXL345 i czytnika kart SD przez SPI. Oba urządzenia muszą pracować na jednym SPI.Czyli wychodzi na to, że karta SD pracuje ok, natomiast nie ma połączenia z czujnikiem ADXL345. Na innych forach wyczytałem że to kwestia SPI_MODE która...

   29 Mar 2017 08:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 768

   Komunikacja Atmega32->Arduino[Uno] przez SPI

   Mam problem dotyczący komunikacji, jak w temacie.Operuję na Atmega32 na kwarcu 16MHz z USBasp, oraz na Arduino Uno z Atmega328P-PU także z 16MHz (przynajmniej taki jest na płytce).Połączenia fizyczne wyglądają tak:Atmega32 | Arduino UnoSCK -> PIN13MISO -> PIN12MOSI...

   21 Kwi 2017 01:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 894

   Komunikacja z urządzeniami fiskalnymi poprzez port COM i przejściówkę USB-COM C#

   Mam pewien problem z komunikacją z drukarkami fiskalnymi podłączonymi poprzez port USB przejściówką na COM.Używam standardowej klasy C# SerialPort metodą Write() wysyłając polecenia do drukarki i metodą ReadExistsing() odczytując odpowiedzi drukarki.Na niektórych urządzeniach co jakiś czas...

   07 Kwi 2019 20:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 897
  podręczniki szkolne | książki w księgarni Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

  • Księgarnia WKŁ
  • podręczniki szkolne

  Badania techniczne pojazdów
  Poradnik diagnosty

  Sitek Kazimierz

  Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
  Podstawa programowa 2017/2019

  Stępniewski Dariusz

  Budowa pojazdów samochodowych
  Ilustracje dla nauczycieli

  Gabryelewicz Marek, Zając Piotr

  Budowa pojazdów samochodowych
  Podstawa programowa 2017/2019

  Budowa pojazdów samochodowych
  Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli

  Budowa pojazdów samochodowych
  Zeszyt ćwiczeń dla uczniów

  Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli
  Podstawa programowa 2017/2019

  Dmowski Rafał

  Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

  Wróblewski Piotr, Kupiec Jerzy

  Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  Ilustracje dla nauczycieli

  Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

  Michalak Maria, Sienna Małgorzata

  Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
  Podręcznik dla techników

  Pacholski Krzysztof

  Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
  Ilustracje dla nauczycieli

  Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Fujitsu Airstage Ajh126lalh

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Fujitsu Airstage Ajh126lalh

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Fujitsu Airstage Ajh126lalh