Podręcznik protokołu komunikacyjnego Calb Ca40

Protocol Handbook Calb Ca40 to szczegółowy podręcznik opisujący protokół komunikacyjny, który został opracowany przez firmę Calb. Protokół ten jest stosowany do komunikacji między urządzeniami w sieciach IoT, a jego głównym celem jest zapewnienie prostego, skalowalnego i bezpiecznego połączenia między urządzeniami. Protokół jest zgodny z protokołem TCP/IP, dzięki czemu może być stosowany do komunikacji między różnymi urządzeniami. Podręcznik opisuje wszystkie szczegóły protokołu, w tym informacje o sieciach, konfiguracji i protokołach używanych do tworzenia połączeń. Podręcznik jest przydatny dla programistów, którzy chcą tworzyć aplikacje, które wykorzystują protokół, aby nawiązać połączenie z innymi urządzeniami w sieci.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik protokołu komunikacyjnego Calb Ca40

Protokół komunikacyjny jest systemem zasad, które pozwala na dwa lub więcej podmiotów o systemie łączności do przekazywania informacji za pośrednictwem dowolnego rodzaju zmienności w wielkości fizycznej. Protokół określa zasady, składnię, semantykę i synchronizację z komunikacji i możliwych metod odzysku błąd. Protokoły mogą być implementowane przez sprzęt, oprogramowanie lub kombinację obu.

Systemy komunikacyjne używają dobrze zdefiniowanych formatów do wymiany różnych wiadomości. Każda wiadomość ma dokładne znaczenie, które ma na celu wywołanie odpowiedzi z szeregu możliwych odpowiedzi wstępnie określonych dla tej konkretnej sytuacji. Określone zachowanie jest zazwyczaj niezależne od tego, jak ma być zaimplementowane. Protokoły komunikacyjne muszą zostać uzgodnione przez zaangażowane strony. Aby osiągnąć porozumienie, protokół może zostać przekształcony w standard techniczny. Język programowania opisuje takie same dla obliczeń, więc istnieje ścisła analogia między protokołami i języków programowania: protokoły komunikacji, jakie języki programowania są do obliczeń. Alternatywne sformułowanie mówi, że protokoły służą do komunikacji, czym algorytmy do obliczeń.

Wiele protokołów często opisuje różne aspekty pojedynczej komunikacji. Grupa protokołów zaprojektowanych do współpracy jest znana jako zestaw protokołów; po zaimplementowaniu w oprogramowaniu stanowią stos protokołów.

Protokoły komunikacji internetowej są publikowane przez Internet Engineering Task Force (IETF). wiki/wiki/IEEE" title="IEEE">IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) uchwyty przewodowych i bezprzewodowych sieci i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) obsługuje inne typy. W ITU-T Protokoły uchwyty telekomunikacyjne i formaty do publicznej sieci telefonicznej (PSTN). Jako PSTN i Internet zbieg, standardy są również napędzany w kierunku konwergencji.

Systemy komunikacji

Historia

Jedno z pierwszych zastosowań terminu protokół w kontekście komutacji danych występuje w memorandum zatytułowanym A Protocol for Use in the NPL Data Communications Network napisanym przez Rogera Scantlebury i Keitha Bartletta w kwietniu 1967 roku.

W ARPANET punktem wyjścia do komunikacji host-to-host w 1969 roku był protokół 1822, który określał transmisję wiadomości do IMP. Program kontroli sieci dla ARPANET został po raz pierwszy wdrożony w 1970 roku. Interfejs NCP umożliwił oprogramowaniu aplikacyjnemu łączenie się przez sieć ARPANET poprzez implementację protokołów komunikacyjnych wyższego poziomu, co jest wczesnym przykładem koncepcji warstw protokołów.

Badania nad siecią we wczesnych latach 70-tych, przeprowadzone przez Roberta E. Kahna i Vinta Cerfa, doprowadziły do ​​sformułowania Programu Kontroli Przesyłu (TCP). Jego specyfikacja RFC  675 została napisana przez Cerfa z Yogenem Dalalem i Carlem Sunshine w grudniu 1974 roku, w tym czasie wciąż monolityczną konstrukcją.

Międzynarodowa Grupa Robocza Networking uzgodnili connectionless datagramowy standard, który został przedstawiony CCIT w 1975 roku, ale nie został przyjęty przez ITU lub przez ARPANET. Międzynarodowe badania, w szczególności prace Rémi Després, przyczyniły się do rozwoju standardu X. 25, opartego na obwodach wirtualnych przez ITU-T w 1976 roku. Producenci komputerów opracowali własne protokoły, takie jak IBM Systems Network Architecture (SNA), sprzęt cyfrowy Korporacyjne systemy DECnet i Xerox Network Systems.

Oprogramowanie TCP zostało przeprojektowane jako modułowy stos protokołów. Pierwotnie określany jako IP/TCP, został zainstalowany w SATNET w 1982 r. i w ARPANET w styczniu 1983 r. Opracowanie pełnego zestawu protokołów do 1989 r., jak opisano w 1122 i 1123, położyło podwaliny pod rozwój protokołu TCP /IP jako kompleksowy pakiet protokołów jako główny składnik wschodzącego Internetu.

Międzynarodowe prace nad modelem referencyjnym dla standardów komunikacyjnych doprowadziły do ​​powstania modelu OSI, opublikowanego w 1984 roku. Na przełomie lat 80. i 90. inżynierowie, organizacje i narody spolaryzowały się w kwestii tego, który standard, model OSI czy Internet pakiet protokołów, zapewniłby najlepsze i najbardziej niezawodne sieci komputerowe.

Pojęcie

Informacje wymieniane między urządzeniami za pośrednictwem sieci lub innych mediów podlegają zasadom i konwencjom, które można określić w specyfikacjach protokołu komunikacyjnego. Specyfikacje te określają charakter komunikacji, rzeczywistą wymianę danych i wszelkie zachowania zależne od stanu. W cyfrowych systemach obliczeniowych reguły mogą być wyrażone za pomocą algorytmów i struktur danych. Protokoły są dla komunikacji tym, czym algorytmy lub języki programowania dla obliczeń.

Systemy operacyjne zwykle zawierają zestaw współpracujących ze sobą procesów, które manipulują współdzielonymi danymi w celu komunikowania się ze sobą. Ta komunikacja jest zarządzana przez dobrze zrozumiałe protokoły, które można osadzić w samym kodzie procesu. W przeciwieństwie do tego, ponieważ nie ma pamięci współdzielonej, komunikujące się systemy muszą komunikować się ze sobą za pomocą współdzielonego medium transmisyjnego. Transmisja niekoniecznie jest niezawodna, a poszczególne systemy mogą korzystać z innego sprzętu lub systemów operacyjnych.

Aby zaimplementować protokół sieciowy, moduły oprogramowania protokołu są połączone ze strukturą zaimplementowaną w systemie operacyjnym maszyny. Ta struktura implementuje funkcjonalność sieciową systemu operacyjnego. Gdy algorytmy protokołu są wyrażane w przenośnym języku programowania, oprogramowanie protokołu może być niezależne od systemu operacyjnego. Najbardziej znane frameworki to model TCP/IP oraz model OSI.

W czasie, gdy powstawał Internet, warstwowanie abstrakcji okazało się skutecznym podejściem do projektowania zarówno kompilatora, jak i systemu operacyjnego, a biorąc pod uwagę podobieństwa między językami programowania i protokołami komunikacyjnymi, pierwotnie monolityczne programy sieciowe zostały rozłożone na protokoły współpracujące. Dało to początek koncepcji protokołów warstwowych, które obecnie stanowią podstawę projektowania protokołów.

Systemy zazwyczaj nie używają jednego protokołu do obsługi transmisji. Zamiast tego używają zestawu współpracujących protokołów, czasami nazywanego pakietem protokołów. Niektóre z najbardziej znanych pakietów protokołów to TCP/IP, IPX/SPX, , AX. 25 i AppleTalk.

Protokoły mogą być zorganizowane w oparciu o funkcjonalność w grupach, na przykład istnieje grupa protokołów transportowych. Funkcjonalności są mapowane na warstwy, a każda warstwa rozwiązuje odrębną klasę problemów związanych na przykład z funkcjami aplikacji, transportu, internetu i interfejsu sieciowego. Aby przesłać wiadomość, z każdej warstwy należy wybrać protokół. Wybór następnego protokołu jest realizowany poprzez rozszerzenie wiadomości o selektor protokołu dla każdej warstwy.

Rodzaje

Istnieją dwa rodzaje protokołów komunikacyjnych, oparte na reprezentacji przenoszonej treści: tekstowe i binarne.

Oparte na tekście

Protokół tekstowy lub protokół tekstowy reprezentuje jej zawartość w formacie czytelnym dla człowieka, często w postaci zwykłego tekstu.

Natychmiastowa czytelność dla człowieka stoi w przeciwieństwie do protokołów binarnych, które mają nieodłączne korzyści do stosowania w środowisku komputerowym (takie jak łatwość mechanicznego parsowania i lepsze wykorzystanie przepustowości).

Różne aplikacje sieciowe mają różne metody enkapsulacji danych. Jedną z metod bardzo powszechną w protokołach internetowych jest reprezentacja zorientowana tekstowo, która przesyła żądania i odpowiedzi jako wiersze tekstu ASCII, zakończone znakiem nowego wiersza (i zwykle znakiem powrotu karetki). Przykładami protokołów, które w swoich poleceniach używają zwykłego, czytelnego dla człowieka tekstu, to FTP ( Protokół przesyłania plików), SMTP ( Protokół przesyłania poczty) i protokół finger.

Protokoły tekstowe są zwykle zoptymalizowane pod kątem analizowania i interpretacji przez człowieka, dlatego są odpowiednie, gdy wymagana jest inspekcja zawartości protokołu przez człowieka, na przykład podczas debugowania i we wczesnych fazach projektowania protokołu.

Dwójkowy

Protokół binarny wykorzystuje wszystkie wartości w bajcie, w przeciwieństwie do protokołu tekstowej, która używa tylko wartości odpowiadające postaci czytelnej dla człowieka w ASCII kodowania. Protokoły binarne mają być odczytywane przez maszynę, a nie przez człowieka. Protokoły binarne mają tę zaletę, że są zwięzłe, co przekłada się na szybkość transmisji i interpretacji.

Binary zostały wykorzystane w dokumentach normatywnych opisujących nowoczesne standardy, takie jak EbXML, HTTP/2, HTTP/3 i EDOC. Interfejs w UML można również uznać za protokół binarny.

Podstawowe wymagania

Przesyłanie danych przez sieć to tylko część problemu dla protokołu. Otrzymane dane muszą być oceniane w kontekście postępu rozmowy, dlatego protokół musi zawierać reguły opisujące kontekst. Mówi się, że tego rodzaju reguły wyrażają składnię komunikacji. Inne zasady określają, czy dane mają znaczenie dla kontekstu, w którym odbywa się wymiana. Mówi się, że tego rodzaju reguły wyrażają semantykę komunikacji.

Wiadomości są wysyłane i odbierane przez systemy komunikacji w celu nawiązania komunikacji. Protokoły powinny zatem określać zasady regulujące transmisję. Ogólnie rzecz biorąc, należy zająć się wieloma z poniższych kwestii:

Formaty danych do wymiany danych
Cyfrowe ciągi bitów wiadomości są wymieniane. Ciągi bitów są podzielone na pola, a każde pole zawiera informacje związane z protokołem. Koncepcyjnie ciąg bitów jest podzielony na dwie części zwane nagłówkiem i ładunkiem. Rzeczywista wiadomość jest przenoszona w ładunku. Obszar nagłówka zawiera pola istotne dla działania protokołu. Ciągi bitów dłuższe niż maksymalna jednostka transmisji (MTU) są dzielone na kawałki o odpowiedniej wielkości.
Formaty adresów do wymiany danych
Adresy służą do identyfikacji zarówno nadawcy, jak i zamierzonego odbiorcy (odbiorców). Adresy są przenoszone w obszarze nagłówka ciągów bitów, umożliwiając odbiorcom określenie, czy ciągi bitów są interesujące i powinny być przetwarzane, czy też powinny być ignorowane. Połączenie między nadawcą a odbiorcą można zidentyfikować za pomocą pary adresów (adres nadawcy, adres odbiorcy). Zwykle niektóre wartości adresu mają specjalne znaczenie. Adres all- 1 s może być traktowany jako adresowanie wszystkich stacji w sieci, więc wysłanie na ten adres spowoduje transmisję w sieci lokalnej. Reguły opisujące znaczenie wartości adresu są zbiorczo nazywane schematem adresowania.
Mapowanie adresów
Czasami protokoły wymagają mapowania adresów jednego schematu na adresy innego schematu. Na przykład, aby przetłumaczyć logiczny adres IP określony przez aplikację na adres Ethernet MAC. Nazywa się to mapowaniem adresów.
Rozgromienie
Gdy systemy nie są bezpośrednio połączone, systemy pośredniczące na trasie do zamierzonego odbiorcy (odbiorców) muszą przekazywać wiadomości w imieniu nadawcy. W Internecie sieci są połączone za pomocą routerów. Połączenie sieci przez routery nazywa się intersiecią.
Wykrywanie błędów transmisji
Wykrywanie błędów jest konieczne w sieciach, w których możliwe jest uszkodzenie danych. W powszechnym podejściu CRC obszaru danych jest dodawane na końcu pakietów, umożliwiając odbiornikowi wykrycie różnic spowodowanych uszkodzeniem. Odbiorca odrzuca pakiety na różnice CRC i organizuje jakoś retransmisję.
Podziękowanie
Do komunikacji zorientowanej połączeniowo wymagane jest potwierdzenie prawidłowego odbioru pakietów. Potwierdzenia są wysyłane od odbiorców z powrotem do odpowiednich nadawców.
Utrata informacji — przekroczenie limitu czasu i ponowne próby
Pakiety mogą zostać utracone w sieci lub mogą być przesyłane z opóźnieniem. Aby sobie z tym poradzić, w przypadku niektórych protokołów nadawca może oczekiwać potwierdzenia prawidłowego odbioru od odbiorcy w określonym czasie. Dlatego w przypadku przekroczenia limitu czasu nadawca może być zmuszony do ponownego przesłania informacji. W przypadku trwałego zerwania łącza retransmisja nie przynosi efektu, więc liczba retransmisji jest ograniczona. Przekroczenie limitu ponownych prób jest uważane za błąd.
Kierunek przepływu informacji
Kierunek musi być adresowany, jeśli transmisja może odbywać się tylko w jednym kierunku na raz, jak na łączach półdupleksowych lub od jednego nadawcy na raz, jak na współdzielonym medium. Nazywa się to kontrolą dostępu do mediów. Należy dokonać uzgodnień, aby uwzględnić przypadek kolizji lub sporu, gdy dwie strony odpowiednio jednocześnie nadają lub chcą nadawać.
Kontrola sekwencji
Jeśli długie ciągi bitów są dzielone na części, a następnie wysyłane w sieci pojedynczo, fragmenty mogą się zgubić lub opóźnić lub, w niektórych typach sieci, podążać różnymi trasami do miejsca przeznaczenia. W rezultacie kawałki mogą pojawić się poza kolejnością. Retransmisje mogą skutkować zduplikowanymi fragmentami. Oznaczając elementy informacjami o sekwencji u nadawcy, odbiorca może określić, co zostało utracone lub zduplikowane, poprosić o niezbędne retransmisje i złożyć oryginalną wiadomość.
Kontrola przepływu
Kontrola przepływu jest potrzebna, gdy nadawca nadaje szybciej niż odbiorca lub pośredni sprzęt sieciowy może przetworzyć transmisje. Sterowanie przepływem może być realizowane poprzez przesyłanie wiadomości od odbiorcy do nadawcy.
Kolejkowanie
Procesy komunikujące się lub maszyny stanowe wykorzystują kolejki (lub „bufory”), zwykle kolejki FIFO, do obsługi wiadomości w kolejności wysłanej i mogą czasami mieć wiele kolejek z różnymi priorytetami

Projekt protokołu

W celu stworzenia zestawu wspólnych zasad projektowania protokołów sieciowych zastosowano zasady inżynierii systemów. Projektowanie złożonych protokołów często obejmuje dekompozycję na prostsze, współpracujące protokoły. Taki zestaw współpracujących protokołów jest czasami nazywany rodziną protokołów lub zestawem protokołów, w ramach koncepcyjnych.

Systemy komunikacyjne działają równolegle. Ważnym aspektem programowania współbieżnego jest synchronizacja oprogramowania do odbierania i przesyłania komunikatów komunikacyjnych w odpowiedniej kolejności. Programowanie współbieżne jest tradycyjnie tematem tekstów teorii systemów operacyjnych. Formalna weryfikacja wydaje się niezbędna, ponieważ programy współbieżne są znane z ukrytych i wyrafinowanych błędów, które zawierają. Matematyczne podejście do badania współbieżności i komunikacji określa się jako komunikowanie procesów sekwencyjnych (CSP). Współbieżność można również modelować za pomocą maszyn skończonych, takich jak maszyny Mealy i Moore. Maszyny Mealy i Moore są używane jako narzędzia projektowe w cyfrowych systemach elektronicznych spotykanych w postaci sprzętu używanego w telekomunikacji lub ogólnie w urządzeniach elektronicznych.

W literaturze można znaleźć liczne analogie pomiędzy komunikacją komputerową a programowaniem. Analogicznie mechanizm transferu protokołu jest porównywalny z jednostką centralną (CPU). Framework wprowadza reguły, które pozwalają programiście projektować współpracujące protokoły niezależnie od siebie.

Warstwy

Rysunek 2. Model TCP/IP lub schemat warstw internetowych i jego związek z niektórymi popularnymi protokołami.

W nowoczesnym projektowaniu protokołów protokoły są ułożone warstwowo, tworząc stos protokołów. Warstwy to zasada projektowania, która dzieli zadanie projektowania protokołu na mniejsze etapy, z których każdy realizuje określoną część, oddziałując z innymi częściami protokołu tylko na niewielką liczbę dobrze zdefiniowanych sposobów. Nawarstwianie umożliwia projektowanie i testowanie części protokołu bez kombinatorycznej eksplozji przypadków, dzięki czemu każdy projekt jest stosunkowo prosty.

Protokoły komunikacyjne używane w Internecie są zaprojektowane do działania w różnorodnych i złożonych ustawieniach. Protokoły internetowe zostały zaprojektowane z myślą o prostocie i modułowości oraz pasują do zgrubnej hierarchii warstw funkcjonalnych zdefiniowanych w pakiecie Internet Protocol Suite. Pierwsze dwa współpracujące protokoły, protokół kontroli transmisji (TCP) i protokół internetowy (IP) powstały w wyniku rozłożenia oryginalnego programu kontroli transmisji, monolitycznego protokołu komunikacyjnego, na ten pakiet komunikacji warstwowej.

Model OSI został opracowany na arenie międzynarodowej w oparciu o doświadczenia z sieciami, które poprzedzały Internet jako model odniesienia dla ogólnej komunikacji ze znacznie bardziej rygorystycznymi zasadami interakcji protokołów i rygorystycznymi warstwami.

Zazwyczaj oprogramowanie aplikacji jest zbudowane na solidnej warstwie transportu danych. U podstaw tej warstwy transportowej leży mechanizm dostarczania i routingu datagramów, który zazwyczaj jest bezpołączeniowy w Internecie. Przekazywanie pakietów w sieciach odbywa się na innej warstwie, która obejmuje tylko technologie łączy sieciowych, które często są specyficzne dla niektórych technologii warstwy fizycznej, takich jak Ethernet. Warstwy zapewniają możliwości wymiany technologii w razie potrzeby, na przykład protokoły są często układane w stos w układzie tunelowania, aby dostosować się do połączeń różnych sieci. Na przykład adres IP może być tunelowany w sieci trybu transferu asynchronicznego (ATM).

Warstwy protokołów

Rysunek 3. Czarne pętle pokazują rzeczywiste pętle wiadomości, czerwone pętle to efektywna komunikacja między warstwami, którą umożliwiają niższe warstwy.

Warstwy protokołów stanowią podstawę projektowania protokołów. Umożliwia dekompozycję pojedynczych, złożonych protokołów na prostsze, współpracujące protokoły. Każda z warstw protokołu rozwiązuje odrębną klasę problemów komunikacyjnych. Warstwy tworzą razem schemat lub model warstw.

Obliczenia dotyczą algorytmów i danych; Komunikacja obejmuje protokoły i wiadomości; Tak więc analogiem diagramu przepływu danych jest pewien rodzaj diagramu przepływu komunikatów. Aby zwizualizować warstwy protokołów i zestawy protokołów, schemat przepływów komunikatów wi między dwoma systemami, A i B, pokazano na rysunku 3. Systemy, A i B, wykorzystują ten sam zestaw protokołów. Przepływy pionowe (i protokoły) są w systemie, a poziome przepływy komunikatów (i protokoły) są między systemami. Przepływy komunikatów są regulowane przez reguły i formaty danych określone przez protokoły. Niebieskie linie oznaczają granice (poziomych) warstw protokołu.

Warstwy oprogramowania

Rysunek 5: Warstwy protokołów i oprogramowania. Moduły oprogramowania implementujące protokoły są reprezentowane przez kostki. Przepływ informacji między modułami jest reprezentowany przez strzałki. (dwie górne poziome) czerwone strzałki są wirtualne. Niebieskie linie oznaczają granice warstw.

Oprogramowanie obsługujące protokoły ma strukturę warstwową, a jej związek z warstwami protokołów pokazano na rysunku 5.

Aby wysłać komunikat w systemie A, moduł oprogramowania warstwy górnej wchodzi w interakcję z modułem znajdującym się bezpośrednio pod nim i przekazuje komunikat do enkapsulacji. Dolny moduł wypełnia dane nagłówkowe zgodnie z protokołem, który implementuje i współdziała z modułem dolnym, który przesyła wiadomość kanałem komunikacyjnym do modułu dolnego systemu B. W systemie odbiorczym B dzieje się odwrotnie, więc ostatecznie wiadomość zostaje dostarczony w oryginalnej formie do górnego modułu systemu B.

Tłumaczenie programu podzielone jest na podproblemy. W rezultacie oprogramowanie do tłumaczenia jest również warstwowe, co pozwala na niezależne projektowanie warstw oprogramowania. To samo podejście można zaobserwować w warstwie TCP/IP.

Moduły poniżej warstwy aplikacji są ogólnie uważane za część systemu operacyjnego. Przekazywanie danych między tymi modułami jest znacznie tańsze niż przekazywanie danych między aplikacją a warstwą transportową. Granica między warstwą aplikacji a warstwą transportową nazywana jest granicą systemu operacyjnego.

Ścisłe nakładanie warstw

Ścisłe przestrzeganie modelu warstwowego, praktyka znana jako ścisłe nakładanie warstw, nie zawsze jest najlepszym podejściem do tworzenia sieci. Ścisłe nakładanie warstw może mieć negatywny wpływ na wydajność implementacji.

Chociaż stosowanie warstw protokołów jest dziś wszechobecne w dziedzinie sieci komputerowych, było historycznie krytykowane przez wielu badaczy, ponieważ abstrahowanie stosu protokołów w ten sposób może spowodować, że wyższa warstwa powieli funkcjonalność warstwy niższej, czego najlepszym przykładem jest odzyskiwanie błędów zarówno na podstawie łącza, jak i od końca do końca.

Wzorce projektowe

Często powtarzające się problemy w projektowaniu i implementacji protokołów komunikacyjnych można rozwiązać za pomocą wzorców projektowych oprogramowania.

Formalna specyfikacja

Popularnymi formalnymi metodami opisu składni komunikacji są Abstract Syntax Notation One ( standard ISO) oraz rozszerzona forma Backus-Naur ( standard IETF).

Modele maszyn skończonych są używane do formalnego opisu możliwych interakcji protokołu. i komunikowanie się maszyn skończonych

Opracowanie protokołu

Aby komunikacja miała miejsce, należy wybrać protokoły. Reguły można wyrazić za pomocą algorytmów i struktur danych. Niezależność sprzętu i systemu operacyjnego jest wzmocniona poprzez wyrażenie algorytmów w przenośnym języku programowania. Niezależność specyfikacji od źródła zapewnia szerszą interoperacyjność.

Standardy protokołów są powszechnie tworzone poprzez uzyskanie aprobaty lub wsparcia organizacji normalizacyjnej, która inicjuje proces normalizacji. Członkowie organizacji normalizacyjnej zgadzają się przestrzegać wyników pracy na zasadzie dobrowolności. Często członkowie kontrolują duże udziały w rynku związane z protokołem, aw wielu przypadkach normy są egzekwowane przez prawo lub rząd, ponieważ uważa się, że służą one ważnemu interesowi publicznemu, więc uzyskanie zgody może być bardzo ważne dla protokołu.

Potrzeba standardów protokołów

Potrzebę standardów protokołów można wykazać, patrząc na to, co stało się z protokołem bi-sync (BSC) wynalezionym przez IBM. BSC to wczesny protokół na poziomie łącza używany do łączenia dwóch oddzielnych węzłów. Pierwotnie nie był przeznaczony do użycia w sieci wielowęzłowej, ale ujawnił kilka niedociągnięć protokołu. Wobec braku standaryzacji producenci i organizacje mogą swobodnie ulepszać protokół, tworząc niekompatybilne wersje w swoich sieciach. W niektórych przypadkach celowo zrobiono to, aby zniechęcić użytkowników do korzystania ze sprzętu innych producentów. Istnieje ponad 50 wariantów oryginalnego protokołu bi-sync. Można przypuszczać, że norma zapobiegłaby przynajmniej części tego zjawiska.

W niektórych przypadkach protokoły zyskują dominację na rynku bez przechodzenia przez proces standaryzacji. Takie protokoły nazywane są de facto standardami. Standardy de facto są powszechne na rynkach wschodzących, niszowych lub zmonopolizowanych (lub oligopolizowanych). Mogą trzymać rynek w bardzo negatywnym uścisku, zwłaszcza gdy są używane do odstraszania konkurencji. Z historycznego punktu widzenia normalizację należy postrzegać jako środek przeciwdziałania złym skutkom norm de facto. Istnieją pozytywne wyjątki; de facto standardowy system operacyjny, taki jak Linux, nie ma tak negatywnego wpływu na swój rynek, ponieważ źródła są publikowane i utrzymywane w sposób otwarty, zapraszając w ten sposób konkurencję.

Organizacje normalizacyjne

Niektóre organizacje normalizacyjne mające znaczenie dla protokołów komunikacyjnych to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) oraz Grupa Robocza ds. Inżynierii Internetu (IETF). IETF utrzymuje protokoły używane w Internecie. IEEE kontroluje wiele protokołów oprogramowania i sprzętu w przemyśle elektronicznym dla urządzeń komercyjnych i konsumenckich. ITU jest organizacją zrzeszającą inżynierów telekomunikacji projektujących publiczną komutowaną sieć telefoniczną (PSTN), a także wiele systemów komunikacji radiowej. Dla elektroniki morskiej z NMEA wykorzystywane są standardy. wiki/wiki/World_Wide_Web_Consortium" title="Konsorcjum World Wide Web">World Wide Web Consortium (W3C) produkuje protokołów i standardów dla technologii internetowych.

Międzynarodowe organizacje normalizacyjne powinny być bardziej bezstronne niż organizacje lokalne, które mają interes własny na poziomie krajowym lub komercyjnym. Organizacje normalizacyjne prowadzą również badania i rozwój norm przyszłości. W praktyce wspomniane organizacje normalizacyjne ściśle ze sobą współpracują.

Proces standaryzacji

Proces normalizacji rozpoczyna się od uruchomienia przez ISO grupy roboczej podkomitetu. Grupa robocza wydaje projekty robocze i dokumenty do dyskusji zainteresowanym stronom (w tym innym organom normalizacyjnym) w celu wywołania dyskusji i komentarzy. Spowoduje to wiele pytań, wiele dyskusji i zwykle spory co do tego, co standard powinien zapewniać i czy może zaspokoić wszystkie potrzeby (zazwyczaj nie). Wszystkie sprzeczne poglądy powinny być brane pod uwagę, często w drodze kompromisu, aby przejść do projektu propozycji grupy roboczej.

Projekt propozycji jest omawiany przez organy normalizacyjne krajów członkowskich i inne organizacje w każdym kraju. Komentarze i sugestie są zestawiane, a opinie krajowe są formułowane, zanim członkowie ISO zagłosują nad propozycją. W przypadku odrzucenia projekt propozycji musi rozważyć zastrzeżenia i kontrpropozycje, aby stworzyć nowy projekt propozycji do kolejnego głosowania. Po wielu opiniach, modyfikacjach i kompromisach propozycja osiąga status projektu normy międzynarodowej, a ostatecznie normy międzynarodowej.

Proces zwykle trwa kilka lat. Oryginalna wersja papierowa stworzona przez projektanta będzie znacznie różnić się od normy i będzie zawierać niektóre z następujących „cech”:

 • Różne opcjonalne tryby działania, na przykład umożliwiające ustawienie różnych rozmiarów pakietów w czasie uruchamiania, ponieważ strony nie mogły osiągnąć konsensusu co do optymalnego rozmiaru pakietu.
 • Parametry, które pozostają niezdefiniowane lub mogą przyjmować wartości ze zdefiniowanego zestawu według uznania realizatora. Często odzwierciedla to sprzeczne poglądy niektórych członków.
 • Parametry zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości, odzwierciedlające fakt, że członkowie zgodzili się, że obiekt powinien zostać udostępniony, ale nie mogli dojść do porozumienia, jak należy to zrobić w dostępnym czasie.
 • Podczas wdrażania standardu nieuchronnie zostaną znalezione różne niespójności i niejasności.

Standardy międzynarodowe są okresowo publikowane w celu usunięcia braków i odzwierciedlenia zmieniających się poglądów na ten temat.

Standaryzacja OSI

Lekcja wyciągnięta z ARPANET, poprzednika Internetu, polega na tym, że protokoły potrzebują frameworka do działania. Dlatego ważne jest, aby opracować uniwersalne, przyszłościowe ramy odpowiednie dla protokołów strukturalnych (takich jak protokoły warstwowe) i ich standaryzacji. Uniemożliwiłoby to standardom protokołów nakładające się na siebie funkcje i umożliwiłoby jasne zdefiniowanie odpowiedzialności protokołu na różnych poziomach (warstwach). Dało to początek modelowi referencyjnemu OSI Open Systems Interconnection (RM/OSI), który jest wykorzystywany jako struktura do projektowania standardowych protokołów i usług zgodnych z różnymi specyfikacjami warstw.

W modelu OSI zakłada się, że komunikujące się systemy są połączone za pomocą podstawowego fizycznego medium zapewniającego podstawowy (i nieokreślony) mechanizm transmisji. Warstwy nad nim są ponumerowane (od jednej do siedmiu); n- ta warstwa jest określana jako (n)-warstwa. Każda warstwa udostępnia usługi warstwie nad nią (lub na górze procesu aplikacji), korzystając z usług warstwy znajdującej się bezpośrednio pod nią. Warstwy komunikują się ze sobą za pomocą interfejsu zwanego punktem dostępu do usługi. Odpowiednie warstwy w każdym systemie nazywane są jednostkami równorzędnymi. Do komunikacji dwie równorzędne jednostki w danej warstwie używają protokołu (n), który jest implementowany przy użyciu usług warstwy (n-1). Gdy systemy nie są bezpośrednio połączone, używane są pośrednie jednostki równorzędne (zwane przekaźnikami). Adres jednoznacznie identyfikuje punkt dostępu do usługi. Domeny nazewnictwa adresów nie muszą być ograniczone do jednej warstwy, więc możliwe jest użycie tylko jednej domeny nazewnictwa dla wszystkich warstw. Dla każdej warstwy istnieją dwa rodzaje standardów: standardy protokołów definiujące sposób komunikowania się jednostek równorzędnych w danej warstwie oraz standardy usług definiujące sposób komunikacji danej warstwy z warstwą nad nią.

W oryginalnej wersji RM/OSI warstwy i ich funkcjonalność to (od najwyższej do najniższej warstwy):

 • Warstwa aplikacji może świadczyć następujące usługi dla procesów aplikacyjnych: identyfikacja zamierzonych partnerów komunikacyjnych, ustanowienie niezbędnych uprawnień do komunikacji, określenie dostępności i uwierzytelnienia partnerów, uzgodnienie mechanizmów prywatności komunikacji, uzgodnienie odpowiedzialności za błędy odzyskiwanie i procedury zapewnienia integralności danych, synchronizacja między współpracującymi procesami aplikacji, identyfikacja wszelkich ograniczeń składni (np. zestawy znaków i struktury danych), określenie kosztów i akceptowalnej jakości usługi, wybór dyscypliny dialogowej, w tym wymagane procedury logowania i wylogowania.
 • Warstwa prezentacji może świadczyć następujące usługi dla warstwy aplikacji: żądanie nawiązania sesji, transfer danych, negocjowanie składni między warstwami aplikacji, wszelkie niezbędne przekształcenia składni, formatowanie i przekształcenia specjalnego przeznaczenia (np. dane kompresja i szyfrowanie danych). wiki/wiki/Session_layer" title="Warstwa sesji">sesji może świadczyć następujące usługi dla warstwy prezentacji: ustanawianie i zwalnianie połączeń sesji, normalna i przyspieszona wymiana danych, usługa kwarantanny, która umożliwia wysyłającej jednostce prezentacji poinstruowanie odbierającej jednostki sesji, aby nie udostępniała danych jej jednostce prezentującej bez uprawnienia, zarządzanie interakcjami, tak aby jednostki prezentujące mogły kontrolować, czyja kolej ma wykonać określone funkcje kontrolne, resynchronizację połączenia sesji, raportowanie nieodwracalnych wyjątków do jednostki prezentacyjnej. wiki/wiki/Transport_layer" title="Warstwa transportowa">transportowa zapewnia niezawodny i przejrzysty transfer danych w sposób oszczędny zgodnie z wymaganiami wybranej jakości usługi. Może obsługiwać multipleksowanie kilku połączeń transportowych na jedno połączenie sieciowe lub dzielić jedno połączenie transportowe na kilka połączeń sieciowych. wiki/wiki/Network_layer" title="Warstwa sieci">sieciowa zajmuje się konfiguracją, konserwacją i zwalnianiem ścieżek sieciowych między jednostkami równorzędnymi transportowymi. Gdy potrzebne są przekaźniki, ta warstwa zapewnia funkcje routingu i przekazywania. Jakość usług jest negocjowana między siecią a podmiotami transportowymi w momencie ustanawiania połączenia. Ta warstwa jest również odpowiedzialna za kontrolę przeciążenia sieci. wiki/wiki/Data_link_layer" title="Warstwa łącza danych">łącza danych zajmuje się konfiguracją, konserwacją i zwalnianiem połączeń łącza danych. Błędy występujące w warstwie fizycznej są wykrywane i mogą być korygowane. Błędy są zgłaszane do warstwy sieciowej. Wymiana jednostek łącza danych (w tym kontrola przepływu) jest zdefiniowana przez tę warstwę. wiki/wiki/Physical_layer" title="Warstwa fizyczna">fizyczna opisuje szczegóły, takie jak charakterystyka elektryczna połączenia fizycznego, stosowane techniki transmisji oraz konfiguracja, konserwacja i usuwanie połączeń fizycznych.
 • W przeciwieństwie do schematu warstw TCP/IP, który zakłada sieć bezpołączeniową, RM/OSI zakłada sieć zorientowaną na połączenie. Sieci zorientowane na połączenie są bardziej odpowiednie dla sieci rozległych, a sieci bezpołączeniowe są bardziej odpowiednie dla sieci lokalnych. Używanie połączeń do komunikacji implikuje pewną formę sesji i (wirtualnych) obwodów, stąd (w modelu pozbawionym TCP/IP) warstwa sesji. Członkowie ISO zajmowali się głównie sieciami rozległymi, więc rozwój RM/OSI koncentrował się na sieciach zorientowanych połączeniowo, a sieci bezpołączeniowe zostały wymienione tylko w dodatku do RM/OSI. W tamtym czasie IETF musiała sobie z tym poradzić oraz z faktem, że Internet potrzebował protokołów, których po prostu nie było. W rezultacie IETF opracowała własny proces standaryzacji oparty na „szorstkim konsensusie i bieżącym kodzie”.

  Proces standaryzacji jest opisany w RFC2026.

  Obecnie IETF stała się organizacją standaryzującą protokoły używane w Internecie. RM/OSI rozszerzył swój model o usługi bezpołączeniowe, dzięki czemu zarówno TCP, jak i IP mogą zostać rozwinięte do standardów międzynarodowych.

  Taksonomie

  Schematy klasyfikacji protokołów zwykle skupiają się na domenie zastosowania i funkcji. Jako przykład zastosowania domeny, protokoły zorientowane na połączenie i protokoły bezpołączeniowe są używane odpowiednio w sieciach zorientowanych na połączenie i sieciach bezpołączeniowych. Przykładem funkcji jest protokół tunelowania, który służy do enkapsulacji pakietów w protokole wysokiego poziomu, dzięki czemu pakiety mogą być przekazywane przez system transportowy przy użyciu protokołu wysokiego poziomu.

  Schemat warstw łączy zarówno funkcję i dziedzinę zastosowania. Dominującymi schematami warstw są te proponowane przez IETF i ISO. Pomimo faktu, że podstawowe założenia schematów warstw są wystarczająco różne, aby uzasadnić ich rozróżnienie, powszechną praktyką jest porównywanie tych dwóch przez odniesienie wspólnych protokołów do warstw tych dwóch schematów.

  Schemat warstw z IETF nazywa się warstwami Internetu lub warstwami TCP/IP.

  Schemat warstw z ISO nazywa się modelem OSI lub warstwami ISO.

  W konfiguracji sprzętu sieciowego często stosuje się rozróżnienie według stanu techniki: termin „protokół” ściśle odnosi się do warstwy transportowej, a termin „usługa” odnosi się do protokołów wykorzystujących „protokół” do transportu. W powszechnym przypadku TCP i UDP usługi są rozróżniane według numerów portów. Zgodność z tymi numerami portów jest dobrowolna, więc w systemach kontroli treści termin „usługa” ściśle odnosi się do numerów portów, a termin „aplikacja” jest często używany w odniesieniu do protokołów zidentyfikowanych za pomocą sygnatur kontroli.

  Zobacz też

  • Listy protokołów sieciowych

  Uwagi

  Bibliografia

  Bibliografia

 • Radia Perlman: Połączenia międzysystemowe: mosty, routery, przełączniki i protokoły internetowe. Wydanie II. Addison-Wesley 1999, ISBN  0-201-63448-1. W szczególności Ch. 18 na temat „folkloru projektowania sieci”, który jest również dostępny online pod adresem http://www. aspx? p=20482
 • Gerard J. Holzmann: Projektowanie i walidacja protokołów komputerowych. Prentice Hall, 1991, 0-13-539925-4. Dostępne również online pod adresem http://spinroot. htmlDouglas E. Comer (2000). Praca w sieci z TCP/IP - Zasady, Protokoły i Architektura (wyd. 4). Sala Prezydencka. wiki/wiki/ISBN_(identifier)" title="ISBN (identyfikator)">Numer ISBN 0-13-018380-6. W szczególności warstwy protokołu Ch. 11. Zawiera również przewodnik RFC oraz słownik terminów i skrótów dotyczących pracy w sieci.
 • Grupa Robocza ds. Inżynierii Internetu, skrót. IETF (1989): RFC1122, Requirements for Internet Hosts – Communication Layers, R. Braden (red. ), dostępne online pod adresem http://tools. org/html/rfc1122. Opisuje protokół TCP/IP realizatorom oprogramowania protokołu. W szczególności wprowadzenie zawiera przegląd celów projektowych pakietu.
 • M. Ben-Ari (1982): Zasady programowania współbieżnego 10. Druk. Prentice Hall International, 0-13-701078-8.
 • CAR Hoare (1985): Komunikowanie procesów sekwencyjnych 10. druk. wiki/wiki/Special:BookSources/0-13-153271-5" title="Specjalne:Książki/0-13-153271-5">0-13-153271-5. Dostępne online na stronie http://www. com
 • RD Tennent (1981): Zasady języków programowania 10. wiki/wiki/Special:BookSources/0-13-709873-1" title="Specjalne:Książki/0-13-709873-1">0-13-709873-1.
 • Brian W Marsden (1986): Protokoły sieci komunikacyjnych Wydanie drugie. Chartwell Bratt, 0-86238-106-1. wiki/wiki/Andrew_S. _Tanenbaum" title="Andrew S. Tanenbaum">Andrew S. Tanenbaum (1984): Zorganizowana organizacja komputerowa 10. wiki/wiki/Special:BookSources/0-13-854605-3" title="Specjalne:Książki/0-13-854605-3">0-13-854605-3.
 • Dalsza lektura

  Radia Perlman, Połączenia międzysystemowe: mosty, routery, przełączniki i protokoły internetowe (wydanie drugie). Addison-Wesley 1999. 18 na temat „folkloru projektowania sieci”. Holzmann, Projektowanie i walidacja protokołów komputerowych. Prentice Hall, 1991. html

  Zewnętrzne linki

 • Słownik protokołu Javvina
 • Przegląd protokołów w dziedzinie telekontroli z modelem referencyjnym OSI
 • Komputery i urządzenia połączone w sieć muszą się ze sobą komunikować. Aby to było możliwe, konieczne jest, aby robiły to tym samym językiem. Rolę języków komunikacji komputerów pełnią protokoły komunikacyjne (sieciowe).
  Protokół jest to zbiór reguł, określających zasady komunikacji. W ciągu wielu lat, od czasu powstania pierwszych sieci komputerowych, opracowano wiele różnych protokołów, dzięki którym można osiągnąć różne efekty. Jedne protokoły przeznaczone są do przesyłania plików, inne do prowadzenia rozmów telefonicznych, a jeszcze inne wykorzystywane są przez gry komputerowe, do synchronizacji stanu rozgrywki. Niektóre protokoły pozwalają na szyfrowanie danych lub na ich kompresję. Istnieją nawet protokoły do przesyłania pieniędzy. Większość aplikacji internetowych działa na bazie protokołów HTTP i HTTPS.
  Wszystkie protokoły są traktowane przez sprzęt jednakowo. Karty sieciowe, modemymodemy 3G i LTE wszystkie te dane traktują jak strumień bajtówbajtów i wysyłają tam, dokąd zostały zaadresowane. Problem rozpoznania protokołu komunikacyjnego spada na oprogramowanie. Programy rozpoznające są w stanie komunikować się za pomocą, co najwyżej kilku, zapisanych w ich kodzie protokołów. Kiedy napotyka na taki, którego nie zna, komunikacja staje się niemożliwa.

  Komputery mogą przesyłać miedzy sobą sygnały niosące informacje rożnymi kanałami transmisyjnymi (przewodowymi: kable miedziane, kable światłowodowe lub bezprzewodowymi: radiowe, telewizyjne, satelitarne, mobilne).

  W przypadku przesyłania dużych informacji dzieli się ją na pakiety. Pakiet posiada nagłówek, w którym umieszcza się: adres końcowy, adres kolejności tekstu i sumę kontrolną. Nagłówek pakietu zawiera informacje podobne do koperty (adres nadawcy i odbiorcy) oraz dodatkowe oznaczenia dotyczące podziału na pakiety.

  RkVvXjcMRKmzT1

  Źródło: CP, licencja: CC BY 3.

  Modem1
  Bajt1

  Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

  Podręcznik protokołu komunikacyjnego Calb Ca40

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik protokołu komunikacyjnego Calb Ca40

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik protokołu komunikacyjnego Calb Ca40