Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Asus Et2011 Series

Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Asus Et2011 Series jest ważną częścią dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta danego produktu. Zawiera ona istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji produktu. Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie zawiera również informacje dotyczące zgodności produktu z odpowiednimi przepisami i regulacjami, a także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu i zagrożeń z nim związanych. Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Asus Et2011 Series pomoże użytkownikom w prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Asus Et2011 Series

ISO/IEC 27001 jest normą uznawaną na arenie międzynarodowej dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Norma zapewnia obszerne podstawowe ramy służące wyeliminowaniu ryzyka związanego z wyciekiem danych za pomocą odpowiednich działań i środków kontroli. Jest to idealny punkt wyjścia dla wszystkich organizacji, które muszą zarządzać zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji i chcą osiągnąć trwałość.

W jaki sposób ISO/IEC 27001 pomaga w kwestiach dotyczących RODO UE

W normie ISO/IEC 27001 określono szczegółowe wymogi i zabezpieczenia zapewniające nie tylko spełnienie wymogów umownych i regulacyjnych, takich jak RODO UE, ale również gwarantujące wdrożenie odpowiednich środków kontroli w celu zarządzania ryzykiem związanym z informacjami biznesowymi, w tym z rejestrami danych osobowych.

Przyjmując normę ISO/IEC 27001 jako ramy dotyczące najlepszych praktyk, mają Państwo możliwość określenia swoich wymogów dotyczących RODO UE, a także możliwość wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń i wszelkich dodatkowych wymaganych działań.

Elektroniczny Obieg Dokumentów | Comarch EZD

Pracuj zdalnie w systemie Comarch EZD

System do elektronicznego zarządzania dokumentacją Comarch EZD to kompleksowe rozwiązanie, które przyspiesza obieg dokumentów w firmie państwowej i ułatwia prowadzenie nowoczesnej administracji. Pozwala on na efektywną organizację pracy. Daje dostęp do aktualnych informacji i ujednolica procesy wewnętrzne przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami i zapewnia bezpieczeństwo danych.

Dzięki budowie modułowej nasz elektroniczny system obiegu dokumentów jest elastyczny i daje możliwość dopasowania do aktualnych potrzeb oraz dalszej rozbudowy. Jego charakterystyka sprawia, że bez trudu dostosujemy go do wymagań konkretnej jednostki. Poniżej odpowiadamy szczegółowo na pytania, co to jest elektroniczny obieg dokumentów oraz omawiamy jego największe zalety (do czego służy i gdzie na co dzień znajduje swoje zastosowanie).

Nasz system wspiera pracę dzięki wykorzystaniu intuicyjnych narzędzi. Comarch EZD zapewnia elektroniczny obieg dokumentów przekazywanych za pośrednictwem ePUAP czy przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Przyspiesza obsługę spraw, usprawnia komunikację wewnętrzną, kontrolę procesów oraz zarządzanie dokumentacją w firmie państwowej/publicznej przy zachowaniu zgodności z wymogami prawa, instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt JRWA. Istnieje wiele argumentów za tym, by wszystkie czynności kancelaryjne przenieść do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Znacznie ułatwia on odtworzenie przebiegu procesów, dla potrzeb których dokumenty powstawały. Okres oczekiwania na niezbędne dla dalszego prowadzenia spraw podpisy i akceptacje staje się dużo krótszy, bo dzięki programowi do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie publicznej szybszy jest przepływ informacji ich dotyczących.

 • Jak długo może potrwać uruchomienie EZD jako usługi?

  W zakresie uzupełnienia plików zapewniających import danych na temat słowników, struktury organizacyjnej, numeratorów i np. JRWA przewidujemy do około 3 dni roboczych. W zakresie uruchomienia instancji z przekazanymi danymi testami przed uruchomieniem należy przewidzieć do 10 dni roboczych. Te prace są do wykonania po stronie Comarch. Dodatkowo udostępniamy dla Państwa cykl szkoleń z podziałem na role, które dany użytkownik pełni w systemie – obsługa kancelarii/sekretariatu, praca merytoryczna, zadania kierownicze. Szkolenia też są częścią wdrożenia, ale oczywiście mogą też być zrealizowane po udostępnieniu instancji systemu zasilonej danymi.

 • Czy istnieje możliwość odbycia wizyty referencyjnej lub przetestowania rozwiązania?

  Tak, istnieje możliwość zorganizowania wizyty referencyjnej online oraz przygotowania wersji demo. org/Question">

  Co jest wymagane ode mnie jako Klienta aby uruchomienie rozwiązania się udało?

  Konieczne będzie zaangażowanie minimum jednej osoby po stronie Organizacji, która będzie w bezpośrednim kontakcie z Comarch. Osoba ta powinna odpowiadać za zebranie danych startowych konieczne do prawidłowego uruchomienia systemu.

  Wyznaczona osoba zostanie zaopatrzona w bardzo szczegółową i praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania systemu - przejdzie szkolenia, zostanie wyposażona w bardzo szczegółową dokumentację i na poziomie organizacji pełnić będzie rolę swoistej pierwszej linii wsparcia. Być może w przypadku większych organizacji potrzebna będzie jeszcze jedna taka osoba. Oczywiście niezbędne jest też zapewnienie dostępu do internetu tak, aby każdy użytkownik posiadał dostęp do systemu. org/Question">

  Chcemy wyznaczyć jedną osobę do kontaktu z Comarch w sprawie uruchomienia usług, jakie ta osoba powinna mieć kwalifikacje?

  Zależy nam przede wszystkim, aby osoba ta była zdolna do zebrania i przekazania Comarch wszystkich niezbędnych danych wymaganych do startowego zasilenia systemu. Tutaj być może warto, aby taka osoba była odpowiednio umocowana w organizacji, aby możliwe było maksymalnie szybkie zbieranie danych. Nie ma natomiast wymagania, aby była to osoba z wykształceniem informatycznych. Zakładamy, iż po przejściu procesu związanego ze szkoleniami osoba taka nabędzie wszystkie niezbędne umiejętności, aby pełnić rolę koordynatora uruchomienia systemu po stronie Organizacji. org/Question">

  Jak wyglądają szkolenia z wykorzystania Comarch EZD?Zarówno w zakresie Comarch EZD jak i Comarch e-Urząd szkolenia prowadzone są w formie nagrań wideo do wykorzystania przez użytkowników. Dodatkowo udostępniamy platformy demo zarówno dla Comarch EZD oraz Comarch e-Urząd. Po każdym dniu szkolenia dane z platform demo są czyszczone. Szkolenia (nagrania wideo) podzielone są na role, jakie pełni się w systemie Comarch EZD i Comarch e-Urząd, tak aby każdy z użytkowników otrzymał kompleksowo wiedzę na temat czynności, jakie może wykonywać w każdym z rozwiązań. Oczywiście do materiałów będzie można wracać w dowolnym czasie. org/Question">

  Co z danymi, które są w działających systemach?Rekomendujemy, aby sprawy obsługiwane w tych właśnie systemach dokończyć, natomiast nowe dokumenty rejestrować już z wykorzystaniem Comarch EZD. org/Question">

  Jak wygląda kwestia edycji dokumentów? Czy są wbudowane edytory: Word oraz Excel?System współpracuje zarówno z Word jak i Excel, dając możliwość korzystania w przypadku przygotowania pism wychodzących z gotowych szablonów dokumentów, które obsługiwane są z wykorzystaniem tych aplikacji.

  Wykonanie czynności zmiany dokumentu w formacie DOCX i zapisanie wprowadzonych zmian automatycznie wpływa na repozytorium dokumentów w systemie, gdzie tworzona jest nowa wersja dokumentu. org/Question">

  Czy Comarch EZD pobiera i prezentuje UPO i UPD?Tak, system ma możliwość obsługi dokumentów zarówno w trybie doręczenia jak i przedłożenia. org/Question">

  Jak wygląda zarządzanie składami chronologicznymi?Comarch EZD daje pełne wsparcie w zakresie prowadzenia składów chronologicznych zarówno dokumentów papierowych jak i nośników elektronicznych. W sposób szczegółowy ten temat przybliża instrukcja systemu, która zostanie Państwu udostępniona po podpisaniu umowy. org/Question">

  Na jakiej zasadzie przyznawany jest pracownikom dostęp do bazy kontaktów?W przypadku Comarch EZD dostęp do rejestru interesantów może być przyznawany zarówno dla pojedynczych pracowników jak i grup pracowników. org/Question">

  Czy Państwa rozwiązanie jest zintegrowane z innymi Państwa systemami np. klasy ERP czy też HIS?Tak, posiadamy pełną integrację zarówno z rozwiązaniami ERP jak i HIS naszej produkcji. org/Question">

  Czy migrowaliście Państwo już dane do swojego systemu? Jeżeli tak to jaka jest skuteczność takiej migracji?Tak, migracje przede wszystkim odbywały się w obszarze EZD. W kontekście migracji jej skuteczność będzie przede wszystkim zależała od jakości danych jakie otrzymamy do migracji. Optymalnie byłoby gdybyśmy otrzymali dane w konkretnym formacie ułatwiającym migrację, np. dane wyeksportowane w plikach. CSV, z których proces importu jest łatwiejszy.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza

System bezpieczeństwa narodowego tworzą podmioty, środki i zasoby, które zostały wyznaczone przez państwo do realizacji różnorodnych zadań w dziedzinie bezpieczeństwa. Profesjonalne przygotowanie, odpowiednie zorganizowanie pracy i właściwa koordynacja są niezbędne dla zapewnienia ich skutecznego działania.

Już wiesz

 • w jaki sposób Rzeczpospolita Polska realizuje ochronę obywateli przed zagrożeniami w czasie pokoju i w czasie wojny;

 • z jakich podsystemów składa się system bezpieczeństwa narodowego RP;

 • że podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym odgrywa istotną rolę w realizacji zadań RP w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Nauczysz się

 • charakteryzować specyfikę podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;

 • wymieniać kompetencje najwyższych organów państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego;

 • przedstawiać zależności najwyższych władz RP uczestniczących w kierowaniu bezpieczeństwem państwa;

 • wymieniać organy doradcze instytucji tworzących podsystem kierowania.

iBY0QEVOG6_d5e204

Podsystem kierowania jest podstawowym i zasadniczym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. W jego skład wchodzą instytucje władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz procedurami i stosowną infrastrukturą. Podstawą jego funkcjonowania są trwałe zasady ustrojowe. Szczególną rolę w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełnią: Parlament RP, Prezydent RP i Rada Ministrów.

RX0MKvuW0DrrV1

W Sejmie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa naszego państwa

Podsystem kierowania ma fundamentalne znaczenie dla całego systemu bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny. Zapewnia on uzyskiwanie informacji o zagrożeniach i ich analizę, planowanie przygotowania i działania pozostałych podsystemów oraz zarządzanie (dowodzenie) nimi w trakcie działań.

W związku z tym można zidentyfikować 4 strategiczne obszary zadań podsystemu kierowania:

 • monitorowanie zagrożeń (z uwzględnieniem ich skali, rodzaju i miejsca występowania),

 • zapobieganie powstawaniu zagrożeń (zarówno na terytorium kraju, jak i poza jego granicami),

 • działania związane z usuwaniem skutków katastrof (gdy nie udało się im zapobiec),

 • kierowanie obroną państwa w razie bezpośredniej agresji militarnej.

iBY0QEVOG6_d5e262

Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władz stanowi, że władzę ustawodawczą pełnią w Polsce Sejm i Senat, władzę wykonawczą sprawują Prezydent RP i Rada Ministrów, zaś władzę sądowniczą – niezależne i niezawisłe sądy oraz trybunały. Podstawowe znaczenie w kwestii kształtowania rozwiązań w systemie bezpieczeństwa mają organy władzy ustawodawczej i wykonawczej.

2. 1. Sejm

Kompetencje Sejmu w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa narodowego wynikają z funkcji pełnionych przez ten organ w systemie politycznym RP (ustawodawczej, kontrolnej i kreacyjnej). Najważniejsze z nich prezentuje poniższa grafika interaktywna.

R1UzBOixS9M2b1
Aplikacja składa się z 9 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: Funkcje Sejmu w systemie bezpieczeństwa narodowego. Pierwsze koło na 12-tej: Ustanowienie prawa. Następne piktogramy z godnie z kierunkiem wskazówek zegara. Koło nr 2 to kształtowanie na przykład poprzez działalność. Koło nr 3 to określenie w ustawie zasad. Koło nr 4 to decydowanie w imieniu RP. Koło nr 5 to akceptacja lub uchylenie. Koło nr 6 to wyrażanie zgody na przedłużenie... Koło nr 7 to nadzór nad podsystemami operacyjnymi. Koło nr 8 to upoważnianie prezydenta.. Koło nr 9 to korzystanie z możliwości...

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

2. 2. Senat

Podobnie jak w przypadku Sejmu, kompetencje Senatu w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego wynikają z funkcji pełnionych przez ten organ w systemie politycznym RP. Są one tożsame z funkcjami Sejmu i dotyczą aktywności ustawodawczej, kontrolnej i kreacyjnej.

Wypełniając funkcję ustawodawczą, Senat RP ma możliwość wpływania na ustrój państwa i dokonywania zmian w obowiązującej konstytucji. Nie uchwala on jednak ustaw, lecz jedynie inicjuje proces ustawodawczy i opiniuje ustawy uchwalone przez Sejm. Ponadto Senat RP wyraża zgodę na zarządzenie przez prezydenta referendów ogólnokrajowych w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, które mogą dotyczyć również kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Funkcja kontrolna Senatu nie ma charakteru bezpośredniego. Może on wykonywać czynności sprawdzające lub też formułować wnioski na temat uchybień i potrzebnych zmian. W tym zakresie marszałek Senatu lub 30 senatorów mogą wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie), zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami oraz zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych.

R6IJlt7mwGS1U1

Senat RP jest izbą wyższą Parlamentu i liczy stu senatorów

Pełniąc funkcję kreacyjną, Senat RP uczestniczy w powoływaniu i ewentualnie odwoływaniu organów państwa stojących na straży praw i wolności obywatelskich oraz dbających o inne istotne sfery bezpieczeństwa. Należą do nich: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ponadto Ponadto Senat powołuje jednego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz trzech członków Rady Polityki Pieniężnej.

2. 3. Prezydent RP

Pozycję Prezydenta w systemie bezpieczeństwa narodowego określają przepisy Konstytucji RP, zgodnie z którymi:

 • pełni on funkcję głowy państwa, będąc najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej,

 • czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji RP,

 • stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Większość kompetencji głowy państwa jest ściśle związana z Radą Ministrów, która wnioskuje o podjęcie konkretnych czynności przez prezydenta. Funkcje i kompetencje Prezydenta RP w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa narodowego zostały ujęte poniżej.

R1EOCFP7yzptg1
Aplikacja składa się z 8 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: funkcje i kompetencje prezydenta RP w odniesieniu do systemy bezpieczeństwa narodowego. Pierwsze koło na 12-tej: stoi na straży podstawowych.... Koło nr 2: jest najważniejszym zwierzchnikiem. Koło nr 3: zatwierdza na wniosek prezesa.... Koło nr 4: na wniosek Prezesa Rady Ministrów.... Koło nr 5: na wniosek ministra obrony narodowej... Koło nr 6: na wniosek Rady Ministrów... Koło nr 7: wprowadza stan wojenny. Koło nr 8: wprowadza stan wyjątkowy.

Polecenie 1

Po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r. urząd prezydenta RP sprawowały 4 osoby: Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Odszukaj w Internecie lub w innych źródłach informacje na temat podejmowanych przez nich inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i opisz wybrane z nich.

Organem doradczym Prezydenta RP w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Pełni ona funkcje doradcze, zatem nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek decyzji. Jednak w zakresie swoich kompetencji może rozpatrywać i opiniować założenia polityki zagranicznej, strategicznych problemów bezpieczeństwa narodowego i projektów jego strategii, doktryny obronnej, kierunki rozwoju sił zbrojnych, a także problemy pozamilitarne dotyczące przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego.

R1aexnBKoLOyp1

Źródło: Lukas Plewnia (http://flickr.

2. 4. Rada Ministrów

Zdecydowanie najważniejszą funkcję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełni Rada Ministrów, która jest liderem administracji publicznej i kieruje jej działalnością. Taką szczególna pozycję nadają Radzie Ministrów przepisy Konstytucji, zgodnie z którymi odpowiada ona za prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej kraju. Zgodnie z ustawą zasadniczą Rada Ministrów w zakresie bezpieczeństwa państwa:

 • zapewnia wewnętrzne bezpieczeństwo państwa oraz porządek publiczny,

 • zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,

 • sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju,

 • określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Polecenie 2

Na czele Rady Ministrów stoi prezes (premier). Odszukaj w Internecie i w innych źródłach (np. Konstytucji RP) informacje na temat realizowanych przez niego zadań związanych z pełnioną funkcją.

W Radzie Ministrów szczególną pozycję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełnią minister obrony narodowej i minister spraw wewnętrznych i administracji. Pierwszy z nich stoi na czele Ministerstwa Obrony Narodowej (które zapewnia jego obsługę), a jego główne zadania zostały przedstawione poniżej.

Rd6h0fZJt3mHs1
Aplikacja składa się z 8 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: główne zadania ministra obrony narodowej. Pierwsze koło na 12-tej:tworzenie organizacji i kierowanie.... Koło nr 2:kierowanie w czasie pokoju... Koło nr 3:zawieranie umów międzynarodowych.... Koło nr 4:sprawowanie ogólnego kierownictwa.... Koło nr 5:sprawowanie ogólnego nadzoru... Koło nr 6:realizowanie generalnych założeń... Koło nr 7:przygotowywanie założeń obronnych. Koło nr 8:zapenianie odpowiednich warunków.

Zgodnie z przepisami ustawy o działach administracji rządowej, dział kierowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji obejmuje sprawy m. in. :

 • ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 • ochrony granicy państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa,

 • zarządzania kryzysowego,

 • obrony cywilnej,

 • ochrony przeciwpożarowej,

 • nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym.

Ponadto organami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych lub nadzorowanymi przez niego są:

 • Dyrektor Zakładu Emerytalno‑Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

 • Komendant Główny Policji,

 • Komendant Główny Straży Granicznej,

 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

 • Szef Obrony Cywilnej Kraju,

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

iBY0QEVOG6_d5e646
 • Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym ma duże znaczenie dla całego systemu bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 • Podsystem kierowania zapewnia uzyskiwanie informacji o zagrożeniach oraz ich analizę, planowanie przygotowania i działania podsystemów operacyjnych oraz wsparcia, a także zarządzanie (dowodzenie) nimi w trakcie działań.

 • Szczególna rola w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym przypada Parlamentowi RP, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów.

 • Pozycję Prezydenta RP w systemie bezpieczeństwa narodowego określają przepisy Konstytucji RP, zgodnie z którymi pełni on funkcję głowy państwa, będąc najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa również nad przestrzeganiem Konstytucji RP, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

 • Najważniejszą funkcję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełni Rada Ministrów, która w systemie politycznym RP jest liderem administracji publicznej i kieruje jej działalnością.

 • Szczególną pozycję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełnią minister obrony narodowej i minister spraw wewnętrznych.

Praca domowa

Polecenie 3. 1

Przygotuj krótką wypowiedź pisemną, w której odpowiesz na następujące pytanie: W jaki sposób podsystem kierowania bezpieczeństwem państwa zapewnia odpowiednie funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego RP?

iBY0QEVOG6_d5e708
podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym

Definicja: podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym

podsystem systemu bezpieczeństwa narodowego RP zapewniający uzyskiwanie wiedzy o zagrożeniach i ich analizę, planowanie przygotowania i działania podsystemów operacyjnych oraz wsparcia, a także zarządzanie (dowodzenie) nimi w trakcie działań

iBY0QEVOG6_d5e1079

Ćwiczenie 1

RmdmNKdG011Dg1
zadanie interaktywne

Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

PrawdaFałszDo podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym nie zalicza się aparatu administracyjnego oraz kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem narodowym.□ Strategiczne obszary zadań podsystemu kierowania to m. monitorowanie zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń oraz działania związane z usuwaniem skutków zagrożeń.Władzę ustawodawczą pełnią w Polsce Sejm i Senat, władzę wykonawczą – Prezydent RP i Rada Ministrów, zaś władzę sądowniczą – niezależne i niezawisłe sądy i trybunały.Dla kształtowania rozwiązań w systemie bezpieczeństwa podstawowe znaczenie mają organy władzy wykonawczej i sądowniczej.Funkcje i kompetencje instytucji władzy publicznej w odniesieniu do sfery bezpieczeństwa określane są przez Konstytucję RP oraz odpowiednie ustawy.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

R14NXWF5ryzDZ1
zadanie interaktywne

Połącz nazwy organów z pasującymi do nich opisami.

Kompetencje tego organu w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa narodowego wynikają z funkcji pełnionych w systemie politycznym RP., Odpowiada za prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej kraju., Jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej., Opiniuje m. założenia polityki zagranicznej, strategicznych problemów bezpieczeństwa narodowego i doktryny obronnej., Podlega mu Szef Obrony Cywilnej Kraju., Kieruje Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju.

Sejm Prezydent RPRada Bezpieczeństwa NarodowegoRada Ministrówminister obrony narodowejminister spraw wewnętrznych

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

Rd2AhkG1NGRvm1

Zaznacz zadania Prezydenta RP w dziedzinie bezpieczeństwa.

 • Stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
 • Pełnienie funkcji najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RP.Wprowadzanie stanu wojennego i wyjątkowego.Zatwierdzanie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.Wydawanie (w drodze postanowienia) Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP.Wydawanie postanowienia o użyciu polskich kontyngentów wojskowych w operacjach poza granicami kraju.Określanie głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP.Ustanawianie prawa.Kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych RP.Sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych.Zawieranie umów międzynarodowych.Sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.Sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju.Decydowanie w imieniu Rzeczypospolitej o stanie wojny i zawarciu pokoju.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R1NMreDlLW4Kr1

Zaznacz zadania Sejmu RP w dziedzinie bezpieczeństwa.

Decydowanie o stanie wojny i zawarciu pokoju.Wyrażanie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.Akceptacja rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego.Wyrażanie zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendów ogólnokrajowych.Przygotowywanie założeń obronnych państwa.Nadzorowanie działalności Komendanta Głównego Policji.Zapewnianie porządku publicznego.Nadzór nad ratownictwem górskim i wodnym.Sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji rządowej.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Asus Et2011 Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Asus Et2011 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Asus Et2011 Series