Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Beko Bffd3624ss

Rodzina produktów Beko BFFD3624SS zapewnia użytkownikom szeroki wybór funkcji i korzyści. Urządzenie jest wyposażone w szufladę chłodziarki, która może być używana jako zamrażarka lub chłodziarka, co daje użytkownikom możliwość wyboru i elastyczności. Użytkownicy mogą również skorzystać z technologii NoFrost, która zapobiega gromadzeniu się szronu i lodu w lodówce. Urządzenie jest wyposażone w panel sterowania dotykowego, który ułatwia dostęp do funkcji i kontrolę temperatury. Rodzina produktów Beko BFFD3624SS zapewnia użytkownikom mnóstwo możliwości dostosowania i kontroli nad funkcjami. Dostarczany z urządzeniem podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Beko Bffd3624ss

Z Encyklopedia Zarządzania

Procedura rozwoju nowego produktu
Polecane artykuły
 • Rachunek kosztów docelowych
 • Planowanie sprzedaży
 • Analiza portfolio
 • Badania rynku
 • Kampania reklamowa
 • Wyroby
 • Strategia marketingowa
 • Strategia rozwoju
 • Jakość projektowana

Termin nowy produkt nie jest pojęciem jednoznacznym. Można określić trzy główne podejścia:

 • nowy produkt jest produktem zupełnie oryginalnym, nieistniejącym do tego czasu na rynku, którego wytwarzanie rozpoczęło się po raz pierwszy,
 • nowy produkt odróżnia się od prototypów i analogów, wszelka progresywna zmiana odróżnia go od już znanych produktów. Zmiany te mogą dotyczyć surowców, materiałów, technologii, wyglądu itp.
 • produkt uważa się za nowy kiedy ma udoskonalone charakterystyki, na przykład funkcje, konstrukcję, kształt.

Pod względem przedsiębiorstwa, nowy produkt jest całkowitą nowością lub modyfikacją w zależności od celów i możliwości producentów, ponieważ potrzebne są odpowiednie koszty dla wprowadzania produktu na rynek:

 • nowy produkt na świecie (nowy produkt na nowym rynku),
 • nowa linia produkcyjna
 • dopełnienie do istniejącej linii produkcyjnej (nowy produkt uzupełnia istniejący asortyment),
 • zmiana lub udoskonalenie istniejącego produktu,
 • skierowanie istniejącego produktu na nowy rynek.

Pod względem konsumentów innowacyjność produktu określa się tym, jak ten produkt jest postrzegany na rynku i jak go kupują. Istnieją trzy poziomy zapoznania się konsumentów z produktem:

 • pierwszy poziom - produkty, które nie wymagają długiego zapoznania się, bo zmiany są znane dla konsumentów,
 • drugi poziom - produkty, które rozszerzają istniejącą praktykę jego stosowania, ale nie wymagają zbyt długiego zapoznania,
 • trzeci poziom - nowe produkty, bez analogów.

Etapy planowania nowego produktu

W procesie planowania nowych produktów wyodrębnia się 7 etapów:

 • Poszukiwanie pomysłu dla nowego produktu
 • Ocena i selekcja pomysłu
 • Analiza marketingowa
 • Plan strategii marketingowej produktu
 • Analiza ekonomiczna
 • Tworzenie produktu
 • Testowanie rynku
 • Komercjalizacja

Poszukiwanie pomysłu nowego produktu

Ten etap polega na poszukiwaniu różnorodnych pomysłów dla stworzenia nowego produktu. Głównymi źródłami nowych pomysłów są: rynek, konsumenci, sprzedawcy, konkurenci. Celem tego etapu jest zdobycie jak największej liczby pomysłów. Istnieją różne metody generowania nowych pomysłów: burza mózgów, metoda 635, metoda morfologiczna, kontrolna lista innowacji itd.

Ocena i selekcja pomysłu

W tym etapie przeprowadza się wstępna ocena wszystkich pomysłów i wyznacza się który z nich odpowiada celom firmy oraz czy jest możliwa realizacja tej idei. Na tym etapie istnieje możliwość popełnienia dwóch błędów:

 • rezygnacji z dobrego pomysłu,
 • przepuszczenie złych pomysłów.

Analiza marketingowa

Na następnym etapie sprawdza się pomysł i stwarza się koncepcja produktu. Celem tego etapu jest określenie postawy konsumentów wobec koncepcji nowego produktu, uzyskanie wiedzy o tym kto jest zainteresowany tym produktem, kto będzie z niego korzystał i w jakich celach.

Plan strategii marketingowej produktu

Na czwartym etapie projektuje się plan strategii marketingowej nowego produktu, który ma na celu wprowadzić produkt na rynek. Ten projekt składa się z trzech części:

 • W pierwszej części opisuje się rynek docelowy, przewidywalne pozycjonowanie produktów, wielkość sprzedaży oraz zysk w ciągu kilku pierwszych lat produkcji,
 • W drugiej części projektu określa się planowaną cenę, kanały dystrybucji, marketingowy budżet na pierwszy rok.
 • W trzeciej części określa się wielkość sprzedaży i marżę, które przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć w ciągu kilku pierwszych lat oraz opis strategii marketing mix.

Analiza ekonomiczna

Na tym etapie można uzyskać odpowiedź na pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo, że realna wielkość sprzedaży, udział w rynku i zyski ze sprzedaży nowego produktu będą odpowiadały opracowanej strategii marketingowej?Prognoz wielkość sprzedaży buduje się w oparciu o analizę sprzedaży istniejących i podobnych produktów na rynku. Podobnie się buduje prognozę przychodów i kosztów.

Tworzenie produktu

Na tym etapie stworzenie rzeczywistego produktu w oparciu o jego koncepcję nowego. Należy opracować:

 • konstrukcję produktu,
 • materiał, z którego będzie wykonany,
 • technologię jego produkcji,
 • opakowanie itd.

Testowanie rynku

Szósty etap polega na testowaniu produktu w rzeczywistych warunkach rynkowych. Celem tego etapu jest przetestowanie produktu i programu marketingu, obserwacja reakcji konsumentów, pośredników oraz konkurentów.

Komercjalizacja

Od informacji, zebranej w trakcie testowania produktu, zależy czy będzie ten produkt wytwarzany czy nie. Przy komercjalizacji, lub wprowadzeniu nowego produktu na rynek, firma powinna odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Kiedy? - określa się odpowiedni termin wprowadzania
 • Gdzie? - jedne miasto, kilka regionów, rynek krajowy czy międzynarodowy
 • Jak? - określa się plan działania.

Bibliografia

 • Altkorna J. (red. ) (2004), Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków, s. 138-157
 • Badowska S. Źródła i inspiracje wprowadzania innowacji produktowych, Uniwersytet Gdański
 • Boroń W. Zarządzanie projektowaniem a marketingowa strategia rozwoju nowych produktów, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 • Kotler Ph. (1999), Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa
 • Michalski E. (2003), Marketing podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, s. 205 - 206
 • Sojkin B. php/Zarz%C4%85dzanie" title="Zarządzanie">Zarządzanie Produktem, PWE
 • Sosnowska A. (2000), Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 • Sulszyńska U. (2002) Strategiczne znaczenie nowych produktów w działaniu przedsiębiorstw, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, zeszyt 4

Autor: Krzysztof Kulasa, Viktoria Kryzhanivska

Ogłoszenie nr 612824-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programuProjekt pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8. 1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych NieNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w%)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

NieJeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny53158437500000, ul.Głogowska 25c,45-315Opole, woj.opolskie, państwoPolska, tel.077 44 152 50, , e-maila. gabruk@rops-opole. pl, , faks077 44 152 59.Adres strony internetowej (URL): http://bip. rops-opole. pl/Adres profilu nabywcy:Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowejI. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tymw przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):I. 4) KOMUNIKACJA:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Takhttp://bip. pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Takhttp://bip. pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:Elektronicznie

NieadresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:NieInny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:TakOfertę w przedmiotowym postępowaniu składa się w formie pisemnej (oryginał podpisany przez Wykonawcę lub pełnomocnika)Adres:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C 45-315 Opole, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

NieNieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa artykułów/produktów informacyjno-promocyjnych służących kampanii świadomościowej w ramach projektu pt. 1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczejNumer referencyjny: UZP. 4011. 17. 2020Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II. 2) Rodzaj zamówienia: UsługiII. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie podzielone jest na części:TakOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Nazwa zamówienia: Wykonanie i dostawa artykułów/produktów informacyjno-promocyjnych służących kampanii świadomościowej w ramach projektu pt. 1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.2) Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 niezależne części a Wykonawcy mogą składać swoje oferty na jedną lub większą ilość części bez ograniczeń. Wykaz części:Część nr 1. Wykonanie i dostawa lalek szmacianych w ramach projektu pt. 1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej,Część nr 2. Wykonanie i dostawa kalendarzy wieloplanszowych w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8. 1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznychw zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został (zał. nr 1A do SIWZ - dla wszystkich części).

II. 5) Główny kod CPV: 37800000-6 Dodatkowe kody CPV:

II. 6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT:Waluta:(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II. 7)Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:NieOkreślenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 1 pkt 6 lub w art. 6 pkt 3 ustawy Pzp:II. 8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:miesiącach: lub dniach:14lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II. 9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUIII. 1. 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunków:Informacje dodatkoweIII. 2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna III. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:Informacje dodatkowe:III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III. 2. 1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PzpIII. 2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 5 ustawy PzpNieZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III. 3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJIOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTakOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcjiNieIII. 4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III. 5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PKT 1 USTAWY PZPIII. 5. 1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III. 2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:III. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PKT 2 USTAWY PZPIII. 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. 3) - III. 6)SEKCJA IV: PROCEDURAIV. 1) OPIS IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczonyIV. 2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:NieInformacja na temat wadium

IV. 3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

NieNależy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV. 4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieDopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieIV. ) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:NieDopuszcza się złożenie oferty wariantowejNieZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV. 6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:IV. 7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta:Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) NieNależy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV. 1) Kryteria oceny ofert: IV. 2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60, 00
Termin wykonania zamówienia 20, 00
Kryterium społeczne "procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia" 20, 00

IV. 3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)TakIV. 3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV. 3. 1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniemMinimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacjiPrzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

IV. 2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnegoOpis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:Wstępny harmonogram postępowania:Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

IV. 3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnegoElementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:IV. 4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:Wzór umowy stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

IV. 5) ZMIANA UMOWYPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:TakNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Wskazano w we wzorze umowy w zał. IV. 6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 6. 1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV. 2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-27, godzina: 13:00,Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Wskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>polskiIV. 3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)IV. 4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:TakIV. 5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1Nazwa: Część nr 1. Wykonanie i dostawa lalek szmacianych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1. 1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został (zał. nr 1A do SIWZ - dla wszystkich części).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60, 00
Termin wykonania zamówienia 20, 00
Kryterium społeczne "procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia"20, 00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Część nr 2. Wykonanie i dostawa kalendarzy wieloplanszowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja"w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena 60, 00
Termin wykonania zamówienia20, 00
Kryterium społeczne "procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia"20, 00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

25 lipca 2022

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapewnienia zadowolenia klienta z realizacji jego zamówień jest zagwarantowanie, że otrzyma on zamówione pozycje w odpowiedniej ilości i w oczekiwanym terminie. Dlatego większość producentów włącza wskaźnik produkcji na czas i w całości (OTIF) do swojego zestawu kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators – KPI). Wiedza o tym, co dzieje się na produkcji, pozwala producentom podjąć kroki w celu poprawy terminowości dostaw lub powiadomić klientów, zanim problemy wymkną się spod kontroli. Właśnie w tym miejscu wskaźnik OTIF według rodziny produktów może odegrać istotną rolę.

OTIF w produkcji według rodziny produktów

System klasy ERP 4FACTORY – QAD Adaptive ERP dostarcza analiz, które pomagają zarówno menedżerom jak i użytkownikom monitorować KPI. Najważniejsze elementy OTIF według rodziny produktów obejmują poniższe składniki.

Przeczytaj również: Wskaźnik OEE – jak obliczać i interpretować wyniki?

Rodzina produktów OTIF – w skrócie

Ta wizualizacja to tabela, która pokazuje ogólną wydajność OTIF według rodziny produktów i zakładu za okres trzech miesięcy. Informacje przedstawione w tabeli mogą stanowić wczesne ostrzeżenie przed negatywnymi trendami i pomóc w zapewnieniu, że wyroby o znaczeniu krytycznym są zaplanowane do produkcji w miejscach o najlepszych wynikach.

OTIF dla zakładu na podstawie danych o rodzinie produktów – w skrócie

Podobnie jak w powyższym przypadku, ta wizualizacja przedstawia trzymiesięczne wyniki OTIF według rodziny produktów, ale pokazuje wybrane placówki. Jest to przydatne dla kierowników zakładów, którzy mogą monitorować wydajność kontrolowanych przez siebie zakładów i podejmować kroki w celu rozwiązania pojawiających się problemów. Kierownik może zbadać, które stanowiska robocze nie osiągają dobrych wyników w określonej rodzinie produktów i ustalić przyczynę słabej wydajności. Następnie może zainwestować w to co jest niezbędne do poprawy wyników np. wprowadzić prewencyjne konserwacje maszyn, powtórzyć szkolenia itp. itd.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Odsetek OTIF w stosunku do wszystkich zamówień według rodziny produktów i zakładów w danym tygodniu

Ten obraz to wykres liniowy, który pokazuje wydajność według rodziny produktów i lokalizacji dla okresu 13 tygodni. Najczęściej jest to wykorzystywane do monitorowania wydajności w celu wczesnego ostrzegania o problemach, dzięki czemu kierownicy mogą podjąć kroki w celu rozwiązania problemów, zanim wydajność dostaw spadnie za bardzo. Problemy z dostawami mogą być spowodowane na przykład spadkiem wydajności lub nieplanowanym przestojem. Wiedza o istnieniu problemu pozwala kierownikowi zbadać sprawę i podjąć działania naprawcze, zanim problem wpłynie na zadowolenie klienta lub zdolność firmy do realizacji celów w zakresie przychodów.

Przeczytaj również: Rola oprogramowania ERP w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Odsetek zleceń produkcyjnych OTIF w podziale na zakłady na podstawie danych dotyczących rodziny produktów w danym okresie

Ta wizualizacja, obejmująca co najmniej 13 tygodni danych OTIF dotyczących rodziny produktów, pokazuje ogólną wydajność zakładu. Może to zapewnić krytyczny wgląd w problem w konkretnym miejscu, umożliwiając kierownictwu zbadanie wszelkich utrudnień. Kierownik może rozpoznać, że problem jest ograniczony do konkretnej rodziny produktów lub linii produkcyjnej czy stanowiska roboczego, co jest pierwszym krokiem do zidentyfikowania i naprawienia niesprawności.

Przeczytaj również: Wdrożenie systemu ERP

Znaczenie wskaźnika OTIF

Domyślnie, wizualizacje pokazują wszystkie wyroby i wszystkie rodziny produktów, ale użytkownicy mają możliwość zawężenia zbioru danych w obu wymiarach poprzez wybranie jednej lub więcej rodzin produktów i jednego lub więcej wyrobów. Zapewnia to prosty sposób na przejście od wysokopoziomowych danych ogólnych do skoncentrowania się na miejscu (miejscach) i rodzinie lub rodzinach produktów, z którymi mogą być problemy.
Po zidentyfikowaniu obszarów problemowych menedżerowie mogą łatwiej ustalić, dlaczego problem występuje. Umożliwia to podjęcie odpowiednich działań zaradczych, niezależnie od tego, czy obejmują one wzmożoną konserwację zapobiegawczą, intensywne szkolenia pracowników, nowe narzędzia zamienne czy inne zmienne. Kierownicy mogą również podjąć decyzję o dostosowaniu harmonogramów produkcji poprzez przeniesienie prac związanych z rodziną produktów dotkniętych problemem do miejsca nieobjętego problemem, na czas zakończenia dochodzenia i procesu rozwiązywania problemu. Szybkie działanie minimalizuje wpływ na zdolność firmy do spełnienia oczekiwań klientów, a także może chronić zdolność firmy do osiągnięcia docelowych przychodów. Centrum akcji zapewnia kierownictwu wgląd w sytuację, którego potrzebuje, aby utrzymać najwyższą wydajność firmy.
Dzisiejsi producenci muszą dostosowywać się i zmieniać w odpowiedzi na wymagania klientów oraz realia swoich warunków wewnętrznych. Analiza wskaźnika OTIF według rodziny produktów pomaga zapewnić, że można szybko podjąć działania w celu wprowadzenia zmian. QAD Adaptive ERP pomaga firmom reagować na wewnętrzne problemy produkcyjne i zmieniające się warunki rynkowe zanim wpłynie to na pozycję firmy na rynku i u klientów.

Autor:

Alban Bentein
Product Manager for Analytics Solutions w QAD Inc.
tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S. A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Polecamy również:

Jak poprawić wydajność i poziom identyfikowalności materiałów (ang. traceability) w informatycznych systemach zarządzania produkcją?

Dane to nowe złoto

Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Beko Bffd3624ss

Bezpośredni link do pobrania Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Beko Bffd3624ss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Beko Bffd3624ss