Uwaga Aeg Nsh 65 Pr

Uwaga Aeg Nsh 65 Pr to inteligentny i wydajny system kontroli dostępu. Łączy w sobie wszystkie niezbędne funkcje dla bezpiecznego i wygodnego zarządzania dostępem. System został zaprojektowany z myślą o instalacji w przedsiębiorstwach i organizacjach o dużej ilości pracowników. Uwaga Aeg Nsh 65 Pr oferuje wiele funkcji, w tym współpracę z magistralami kontroli dostępu, możliwość zdalnego dostępu, rozbudowany system raportowania i analizy danych oraz integrację z większością systemów kontroli dostępu. System oferuje również łatwą w obsłudze i intuicyjną aplikację internetową, dzięki której użytkownicy mogą kontrolować dostępy i monitorować ruch w czasie rzeczywistym.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga Aeg Nsh 65 Pr

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że

korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są

specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-

wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzyko

obrażeń ciała.

UWAGA:

Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innych

obiektów.

WSKAZÓWKA:

Podświetlone wskazówki oraz informacje.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać

podręcznik użytkowania i zachować go wraz z gwarancją,

paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnym

opakowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razie

przekazania urządzenia osobom trzecim, należy dołączyć

podręcznik użytkowania.

• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażać

urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie korzystać

z urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience, na basenie,

w wilgotnych piwnicach).

• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zim-

nych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-

nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest

przeznaczone do użytku komercyjnego.

• Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest skręcony, zaczepio-

ny lub nie styka się ze źródłami gorąca.

• Sprawdzić, czy kabel zasilania nie powoduje ryzyka

potknięcia.

• Zasilacz może być używany wyłącznie w suchych pomiesz-

czeniach.

• Zasilacza ani kabla nie należy nigdy dotykać mokrymi

rękoma.

• Zasilacz należy podłączać wyłącznie do odpowiednio

zamontowanego gniazda elektrycznego. Należy upewnić

się, że wskazane napięcie jest zgodne z napięciem

gniazda elektrycznego. Należy także sprawdzić, czy prąd

wyjściowy, napięcie i biegunowość zasilacza są zgodne z

danymi podłączonego urządzenia.

• Zawsze instalować baterię we właściwym kierunku.

• Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.

• Nie należy nigdy zasłaniać otworów wentylacyjnych

przedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy, firanki itp.

NDR 4156 DAB+_K2

• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej ani

rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim stawiać

naczyń wypełnionych wodą, takich jak wazony z kwiatami.

• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,

takich jak zapalone świeczki.

• Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wy-

konane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla

użytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności,

kabel zasilający, są uszkodzone, nie korzystać z urządzenia

i zlecić jego naprawę specjaliście z odpowiednimi

kwalifikacjami. Regularnie sprawdzać kabel pod kątem

uszkodzeń.

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,

należy odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego i / lub

wyjąć baterie.

• Przed czyszczeniem i w razie wystąpienia awarii urządzenie

należy odłączyć od źródła zasilania.

Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają

zwracać Państwa uwagę na:

Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę użytkownika

na znajdujące się we wnętrzu urządzenia części,

które są pod niebezpiecznie wysokim napięciem.

Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę użyt-

kownika na znajdujące się w załączonych doku-

mentach ważne wskazówki związane z obsługą i

konserwacją urządzenia.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-

nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,

kartony, styropian itp. ).

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-

stwo uduszenia!

• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-

rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-

go doświadczenia i / lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia

przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem

opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących

używania urządzenia.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Przegląd elementów obsługi

1 Przycisk SLEEP / SNOOZE / ALARM (drzemka / wyłączenie

z opóźnieniem / Menu „Funkcja alarmu" wyświetla)

2 Przycisk AUTO SCAN / ENTER (automatyczne wyszuki-

wanie stacji radiowych / potwierdzanie)

3 Antena teleskopowa

4 Wyświetlacz LCD

5 Przyciski VOL + / VOL –

6 Przyciski UP / DOWN

7 Przycisk SETUP (wyświetlanie opcji menu)

Język polski

49

15. 06. 16

2. Wybierz tryb BT, używając przycisku FUNCTION. Lampka

kontrolna BT zamiga na niebiesko. To sygnalizuje, że

urządzenie jest w trybie parowania.

3. Wybierz menu Bluetooth w odtwarzaczu i zarejestruj

w nim to urządzenie. Informacje na ten temat można

znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza. Jako wybór na

wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się urządzenie „AEG

NDR 4378 DAB+".

WSKAZÓWKA:

• Tylko jedno urządzenie odtwarzające można połą-

czyć jednorazowo z urządzeniem. Jeśli urządzenie

jest już podłączone z innym urządzeniem do

odtwarzania, to urządzenie nie pojawi się w menu

wyboru BT.

• Aby odłączyć bieżące połączenie Bluetooth, przy-

trzymać przycisk

/ SCAN dociśnięty. Wskaźnik

kontrolny BT miga na niebiesko.

4. Wprowadź w odtwarzaczu hasło „0000"; zależy ono od

producenta, modelu i wersji oprogramowania urządzenia.

Po pomyślnym ukończeniu parowania kontrolka BT zacznie

świecić na niebiesko. Wskazówki dotyczące dalszych

czynności odnajdziesz w instrukcji obsługiurządzenia odtwa-

rzającego. Jeśli to możliwe, dopasuj głośność urządzenia

zewnętrznego do komfortowego poziomu.

• W zależności od producenta urządzenia, należy ponow-

nie wykonać rejestrację (PAROWANIE), aby połączyć

urządzenia.

• W przypadku problemów z rejestracją urządzenia

odtwarzającego należy wyłączyć jego funkcję WiFi/

danych mobilnych.

• Nie można zapewnić zgodności ze standardem

Bluetooth w przypadku urządzeń (np. telefonów komór-

kowych), które zostaną wydane w przyszłości.

• W celu zapewnienia optymalnego połączenia należy

upewnić się, że akumulator odtwarzacza jest w pełni

naładowany.

• Niektóre marki telefonów komórkowych zapewniają

tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii

należy wyłączyć, ponieważ może on być przyczyną

problemów podczas transferu danych za pomocą

technologii Bluetooth.

• Aby możliwe było przesyłanie danych dźwiękowych,

funkcja Bluetooth odtwarzacza musi pozostać aktywna.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza.

• Jeśli z telefonem komórkowym, za pomocą którego od-

twarzana jest muzyka, nawiązane zostanie połączenie,

odtwarzanie muzyki zostanie przerwane. Jednak dźwięk

nie jest odtwarzany przez urządzenie. Po zakończeniu

połączenia, urządzenia zostaną ponownie ze sobą

połączone, a odtwarzanie zostanie wznowione.

NDR4378DAB+_IM_new

Odtwarzanie muzyki przez USB

Urządzenie to zostało udoskonalone zgodnie z najnowszymi

postępami technicznymi w dziedzinie standardu USB. Szeroki

zakres dostępnych na rynku urządzeń pamięci USB uniemoż-

liwia nam niestety zagwarantowanie pełnej zgodności tego

urządzenia ze wszystkimi urządzeniami pamięci USB. Z tego

powodu w rzadkich przypadkach mogą wystąpić problemy z

odtwarzaniem plików z urządzeń pamięci USB. Nie oznacza

to wadliwego działania urządzenia. Można korzystać wyłącz-

nie z dostępnych w sprzedaży pamięci USB.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION, aż na wyświetla-

czu pojawi się wskazanie „USb NO USB".

2. Podłącz urządzenie pamięci USB. Następnie na wyświetla-

czu pojawi się komunikat „Reading". Po kilku sekundach

automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.

Informacje na temat obsługi można znaleźć w sekcji „Opis

przycisków kontrolnych".

• Zawsze podłączaj pamięć USB bezpośrednio do portu

USB, aby uniknąć niepoprawnego działania.

• Port USB nie jest przeznaczony do ładowania urządzeń

zewnętrznych.

• Uwaga: port USB jest przeznaczony wyłącznie do

odtwarzania muzyki z pamięci USB. Zapewnia on

zasilanie o niskich parametrach prądu (100 mA). Ten

port USB nie nadaje się do podłączania zewnętrznych

2, 5-calowych dysków twardych o prądzie rozruchowym

sięgającym 1100 mA. Aby odtworzyć muzykę ze smart-

fona, odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, urządzenie

należy podłączyć do gniazda AUX IN.

UWAGA:

Przed odłączeniem urządzenia pamięci USB należy wybrać

inny tryb działania urządzenia.

Opis przycisków kontrolnych

Przycisk

/ SCAN

Mogą Państwo na krótko przerwać odtwarzanie a następnie

ponownie je uruchomić. Powiadomienie na wyświetlaczu

miga. Dla kontynuacji odtwarzania wcisnąć ten klawisz

ponownie.

Przyciski

/

Podczas odtwarzania muzyki:

Przy pomocy

mogą Państwo przejść do następnego ty-

tułu lub do jeszcze jednego dalej, itd. Po wciśnięciu przycisku

rozpoczyna się proces przeszukiwania skali odbiornika.

mogą Państwo obsługiwać w sposób następujący:

Naciśnięcie 1 x = Przeskakuje do poprzedniego tytułu.

Naciśnięcie 2 x = Odtwarza utwór poprzedzający itd. Po

wciśnięciu przycisku rozpoczyna się proces

przeszukiwania skali odbiornika.

Język polski

51

29. 05. 17

Uwaga Aeg Nsh 65 Pr

Bezpośredni link do pobrania Uwaga Aeg Nsh 65 Pr

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwaga Aeg Nsh 65 Pr